Främja trygghet och studiero

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta.

Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. I läroplanen står att elever ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Det är skolan och ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero.
Angående arbetsmiljön i skolan står i läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet och i läroplanen för gymnasieskolan bland annat:

Skolans mål är att varje elev

  • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Med studiero menas att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. I Skolinspektionens granskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” framkommer att elevers upplevelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av flera faktorer. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Det är av stor vikt att arbeta systematiskt både med trygghet och med studiero.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen "Skolors arbete med trygghet och studiero" på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skapa studiero i undervisningen

När det gäller undervisningen finns det flera delar som är viktiga för att skapa studiero.

Särskilt viktigt är det att läraren har kunskap om elevernas individuella förutsättningar och behov och anpassar undervisningen efter det. En annan del handlar om att göra eleverna delaktiga så att de får möjlighet att förstå undervisningsinnehållet utifrån egna erfarenheter.

Studiero främjas också av en undervisning som är varierad. Det kan åstadkommas genom att exempelvis varva teoretiska inslag med praktiska eller genom att variera individuella uppgifter med grupparbeten.

Att det är tydligt för eleverna vad de ska arbeta med under lektionen är också viktigt för att skapa ett gemensamt fokus på det som ska göras. Ytterligare en del handlar om att läraren tydligt förklarar arbetsuppgifterna för eleverna och försäkrar sig om att eleverna förstår dem.

Slutligen är det viktigt att läraren arbetar med att skapa goda relationer i klassen, mellan eleverna men också mellan läraren och eleverna. I relationsskapandet ingår också att ge eleverna stöd i de känslor av såväl framgång som bakslag som kan följa i lärandets spår.

Främja studiero med värdegrundsarbete

Skolans värdegrund omfattar; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen vilket kan främjas genom att lärare arbetar medvetet med att exempelvis stärka gemenskapen mellan eleverna.

På så vis skapas en undervisning där olika kunskaper och personligheter värdesätts och ges en naturlig plats. Det är viktigt att även arbeta med gemenskapen mellan klasser och årskurser. Aktiviteter som främjar goda relationer kan stärka känslan av tillhörighet till skolan. Att till exempel ge eleverna ansvar för elevkaféet eller för att ordna andra aktiviteter för klassen kan gynna gemenskapen. Dessa förslag och liknande exempel kan främja elevernas förmåga och vilja till att bidra till en god arbetsmiljö.

En skola fri från diskriminering och kränkande behandling

I 6 kap. skollagen står blandannat att skolhuvudmannen ansvarar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling på skolan. I 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) står balnd annat att utbildningsanordnaren ska arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och främja lika möjligheter i skolan. Det är viktigt för elevernas trygghet och trivsel:

  • att det finns ett förebyggande arbete för detta
  • att det finns tydliga rutiner för vad som gäller i skolan och
  • att eleverna ser att skolpersonalen åtgärdar enskilda händelser.

Det är också viktigt att arbetet genomförs systematiskt och att eleverna är delaktiga, både i det förebyggande arbetet och vid akuta händelser och att eleverna får veta hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Skolinspektionens har i sin fördjupade analys av Skolenkäten, om trygghet, pekat ut några punkter som är viktiga för att elever ska känna sig trygga i skolan, bland annat:

  • respekt för varandras olikheter
  • ömsesidig respekt mellan elever och lärare
  • ett aktivt/målinriktat arbete med området kränkande behandling
  • vuxna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.

Rapporten ”Trygghet, fördjupad analys av skolenkäten” på Skolinspektionens webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Samarbeta för ett gott skolklimat

Att arbeta kollegialt visar på goda effekter när det gäller att gemensamt arbeta för ett bättre klimat i skolan. Det kan både bidra till att utveckla undervisningen och vara till hjälp i skapandet av relationer till enskilda elever. Inte minst kan det kollegiala arbetet bidra till samsyn kring exempelvis förhållningssätt och tillämpning av ordningsregler och andra rutiner i skolan.

Skapa trygghet för lärande

Styrning som grundlägger studieron

Huvudmannen ska säkerställa att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero. Det förebyggande arbetet för att främja trygghet och studiero ska följas upp och utvecklas i skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Rektorn ansvar också för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Utöver att planera verksamheten på ett sätt som är gynnsamt för studiemiljön till exempel gällande klassindelning, schemaläggning, elevers individuella behov av stödinsatser och personalbesättning, behöver även de andra processer som nämnts här och som påverkar studiero i skolan följas upp.

Åtgärdande arbete och disciplinära åtgärder

När en händelse redan har ägt rum är det viktigt att vidta åtgärder. Det finns särskilda bestämmelser som gäller skolpersonals möjligheter att omhänderta föremål eller ingripa fysiskt, samt när det gäller övrig personals möjlighet att vidta andra disciplinära åtgärder.

Trygghet och studiero och disciplinära åtgärder

Mer stödmaterial

Arbeta med att främja trygghet och studiero

Rapporten "Ordningsregler och disciplinära åtgärder." Länk till annan webbplats.

Skolors arbete med trygghet och studiero, tematisk analys, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Mer stödmaterial

Material som tillsammans kan ge ett mervärde till arbetet mot mobbning och kränkande behandling

I Skolverkets kunskapsöversikt Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling (2022) presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning. Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel publikationen Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar(rev2021) kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skapa trygghet för lärande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Senast uppdaterad 05 oktober 2022