Främja trygghet och studiero

Trygghet och studiero kan vara avgörande för hur eleverna lyckas med att nå målen för utbildningen. De goda förutsättningar som till exempel strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever och ett aktivt värdegrundsarbete har stor betydelse.

Enligt skollagen har alla elever rätt till en trygg och stödjande skolmiljö. I läroplanen står att elever ska känna till hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan. Det är skolans och ytterst huvudmannens ansvar att skapa trygghet och studiero.

I läroplanen för grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, inklusive förskoleklassen och fritidshemmet finns skrivningar om arbetsmiljön i skolan. Där står bland annat att:

 • skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö
 • skolans mål är att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Med studiero menas att det finns goda förutsättningar för eleverna att koncentrera sig på undervisningen. Skolinspektionens granskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” visar att flera saker påverkar elevers upplevelse av trygghet och studiero i skolan. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap är av stor betydelse, men även processer som till exempel har att göra med elevers inflytande och arbetet med skolans värdegrund. Det är viktigt att arbeta systematiskt med både trygghet och studiero.

Skolans arbete för att säkerställa studiero Länk till annan webbplats.

Skapa studiero i undervisningen

När det gäller undervisningen finns flera viktiga delar som kan bidra till att skapa studiero för eleverna.

Ha kunskap om varje elev

Undervisningens innehåll och genomförande ska utgå från lärares pedagogiska val och ha fokus på lärande. Samtidigt behöver det finnas möjligheter till anpassningar, så att elevernas individuella förutsättningar och behov tillgodoses. För att det ska uppnås behöver rektor möjliggöra samarbete mellan lärare och elevhälsans personal.

Gör eleverna delaktiga

Det är för många lärare till exempel vanligt att lyfta frågor och innehåll som de vet engagerar eleverna för att på så sätt skapa ökad delaktighet.

Variera undervisningen

Studiero främjas också av en undervisning som är varierad. Variation kan till exempel uppnås genom att varva teoretiska inslag med praktiska eller att växla mellan individuella uppgifter med grupparbeten.

Säkra elevernas förståelse

Eleverna behöver tydlighet kring vad de ska arbeta med under lektionen, för att skapa ett gemensamt fokus på det som ska göras. Det handlar också om att läraren tydligt förklarar arbetsuppgifterna för eleverna och försäkrar sig om att alla elever har förstått.

Stärk stödjande personal

När stödjande personal medverkar vid lektioner eller andra undervisningssituationer, till exempel resurspedagoger eller elevassistenter, behöver de ha kunskap om och förståelse för hur skolan och hur den undervisande läraren arbetar för att skapa studiero under lektionerna. Rektor och den undervisande läraren bör i dialog med den stödjande personalen tydliggöra hur arbetet bäst kan utformas.

Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

Skapa goda relationer

Arbetet med att främja goda relationer i skolan är ett gemensamt ansvar för all personal, och inte bara en uppgift för undervisande lärare.

Främja studiero med värdegrundsarbete

Skolans värdegrund omfattar följande; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Värdegrundsarbetet i skolan ska genomsyra undervisningen och kan främjas genom att lärare arbetar medvetet med att till exempel stärka relationer och känslan av gemenskap mellan eleverna.

När gemenskapen är stark skapas en undervisning där olika kunskaper och personligheter värdesätts och ges en naturlig plats. Det är viktigt att även arbeta för en god gemenskap mellan klasser och mellan årskurser. Genom aktiviteter som främjar goda relationer kan känslan av tillhörighet till skolan stärkas. Elever kan till exempel ges ansvar för elevcaféet eller för att ordna aktiviteter för klassen. Det kan gynna gemenskap, liksom liknande aktiviteter som främjar elevernas förmåga och vilja till att bidra till en god arbetsmiljö.

En skola fri från diskriminering och kränkande behandling

I 6 kap. skollagen står bland annat att skolhuvudmannen ansvarar för att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling på skolan. I 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) står bland annat att utbildningsanordnaren ska arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och främja lika möjligheter i skolan.

För elevernas trygghet och trivsel är det viktigt:

 • att det finns ett förebyggande arbete för detta
 • att det finns tydliga rutiner för vad som gäller i skolan och
 • att eleverna ser att skolpersonalen åtgärdar enskilda händelser.

Det är av avgörande betydelse att det här arbetet genomförs systematiskt och att eleverna är delaktiga, både i det förebyggande arbetet och vid akuta händelser. Eleverna behöver också veta hur de kan få hjälp och stöd om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

 • respekt för varandras olikheter
 • ömsesidig respekt mellan elever och lärare
 • ett aktivt/målinriktat arbete med området kränkande behandling
 • vuxna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.

Skolinspektionens har i sin fördjupade analys av Skolenkäten (frågeområdet trygghet) pekat ut några punkter som är särskilt viktiga för att elever ska känna sig trygga i skolan, bland annat:

 • respekt för varandras olikheter
 • ömsesidig respekt mellan elever och lärare
 • ett aktivt/målinriktat arbete med området kränkande behandling
 • vuxna på skolan som reagerar om de får reda på att en elev blivit kränkt.

Trygghet & studiero (Skolinspektionens webbplats) Länk till annan webbplats.

Rapporten ”Trygghet, fördjupad analys av skolenkäten” (Skolinspektionens webbplats) Länk till annan webbplats.

Samarbeta för ett gott skolklimat

Kollegialt arbete har visat sig ge goda effekter på det gemensamma arbetet för ett bättre klimat i skolan. Det kan bidra till att både utveckla undervisningen och vara till hjälp i skapandet av relationer till enskilda elever. Inte minst kan det kollegiala arbetet bidra till samsyn kring till exempel förhållningssätt, tillämpning av ordningsregler och andra rutiner i skolan. Det är viktigt att se över hur olika yrkeskategorier i skolan kan bidra utifrån roll och funktion.

Arbeta med att främja trygghet och studiero Länk till annan webbplats.

Skapa trygghet för lärande Länk till annan webbplats.

Styrning som ger grund för trygghet och studiero

Det är huvudmannen som säkerställer att det på skolenheten bedrivs ett förebyggande arbete som syftar till att skapa trygghet och studiero. Det förebyggande arbetet för att främja trygghet och studiero ska följas upp och utvecklas i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Rektor har ett särskilt ansvar för att garantera alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Rektor ansvarar också för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Rektor planerar verksamheten på ett sätt som gynnar studiemiljön, till exempel genom klassindelning, schemaläggning, elevers individuella behov av stöd och tillsättning av personal. Dessa processer och andra som påverkar studieron i skolan behöver följas upp.

Rektor har en viktig funktion när det gäller att tydliggöra hur all personal i skolan kan bidra utifrån sin unika roll. Det gäller såväl undervisande personal och personal inom elevhälsan, som den personal som är med under elevernas hela skoldag, till exempel elevassistenter, resurspedagoger, skolcoacher och andra elevstödjande roller. När just den stödjande personalen får otydliga uppdrag eller ett för stort ansvar för elevernas lärande och utveckling, kan det ibland leda till negativa konsekvenser för elevernas utbildning. Med rätt förutsättningar, kunskap och stöd kan den stödjande personalen i stället ha en mycket god inverkan i det dagliga arbetet med att stödja eleverna.

Åtgärdande arbete och disciplinära åtgärder

När en händelse redan har ägt rum är det viktigt att vidta åtgärder. All personal på skolan behöver känna en säkerhet i både vad de ska göra för att upprätthålla trygghet och studiero och vad de kan och får göra när något händer som stör tryggheten och studieron på skolan.

Det finns särskilda bestämmelser som gäller skolpersonals möjligheter att omhänderta föremål eller att ingripa fysiskt, och även när det gäller möjligheten att vidta andra disciplinära åtgärder.

Juridiska vägledningar

De juridiska vägledningarna syftar till att stödja huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal när det gäller de befogenheter som personalen har och de åtgärder som får vidtas enligt 5 kap. skollagen (2010:800).

Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt kap 5 i skollagen (juridisk vägledning)

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt i skolan (juridisk vägledning)

Vill ni arbeta vidare med de juridiska vägledningarna om disciplinära och andra särskilda åtgärder?

Kopplat till Skolverkets juridiska vägledningar finns ett diskussionsunderlag med påståenden för reflektion och värdering av ert nuläge. Genom att värdera alla påståenden kan ni få en gemensam helhetsbild av vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas och förbättras i er skola, för att alla i personalen ska känna sig trygga i såväl det förebyggande arbetet och när något händer.

Diskussionsunderlag juridiska vägledningar Word, 65 kB.

Ta gärna utgångspunkt i strukturerade kollegiala samtal när ni arbetar med diskussionsunderlaget.

Länk till tips om strukturerade samtal Länk till annan webbplats.

Fler tips på stöd i arbetet

Arbeta med att främja trygghet och studiero Länk till annan webbplats.

Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder Länk till annan webbplats.

Ordningsregler och disciplinära åtgärder (rapport, Skolverket) Länk till annan webbplats.

Skolors arbete med trygghet och studiero (tematisk analys, Skolinspektionen) Länk till annan webbplats.

Material som tillsammans kan ge ett mervärde till arbetet mot mobbning och kränkande behandling

I Skolverkets kunskapsöversikt Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling (2022) presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning. Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel publikationen Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar(rev2021) kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skapa trygghet för lärande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Senast uppdaterad 28 november 2023

Innehåll på denna sida