Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

Du som arbetar som elevassistent, skolmentor, resurspedagog eller skolcoach möter och stödjer ofta elever under hela skoldagen. I din roll har du en viktig del i skolans arbete för trygghet och studiero och för alla elevers möjlighet till lärande. Här får du stöd för ditt arbete genom både grundläggande och fördjupande kunskap, utifrån dina erfarenheter och behov.


Stärk och utveckla din kunskap i att möta och stödja elever under hela skoldagen

Det här materialet är för dig som har en stödjande funktion i arbetet med elever under skoldagen. Du kan vara elevassistent, skolmentor, resurspedagog, skolcoach eller ha en helt annan titel, och du arbetar i förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och motsvarande skolformer.

Din uppgift kan till exempel vara att ge stöd till elever

 • i undervisningen
 • mellan lektioner, till exempel i matsalen och under raster
 • på fritidshemmet.

Genom att ta del av det här materialet får du både grundläggande och fördjupande kunskap om hur du i din roll – tillsammans med lärare och övrig personal på skolan – kan vara med och utforma en skolmiljö med trygghet och studiero som ger goda förutsättningar för alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Du får lära dig om:

 • skolans uppdrag
 • elevers rätt till undervisning och lärande
 • elevers olika behov och förutsättningar
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan
 • relationer till elever och om den professionella rollen
 • bemötande och att förebygga konflikter
 • betydelsen av samarbete
 • ansvar och befogenheter.

Innehållet bygger på styrdokument, forskning och beprövad erfarenhet och du hittar referenser längst ner på den här sidan.

Du bidrar i arbetet med trygghet och studiero

Skolans arbete med trygghet och studiero är mycket mer än att känna till vad och hur du får göra och vilka befogenheter du har att ingripa när något händer. Det handlar också om bemötande och relationer till elever, mellan elever och mellan elever och personal. Det handlar om en strukturerad och varierad undervisning där elever får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och må bra.

Det är därför viktigt att du i din roll får hjälp och vägledning i arbetssätt och förhållningssätt så att du på bästa sätt kan stödja elevers olika behov och bidra i arbetet med trygghet och studiero. Det i sin tur leder till att elever lär sig mer, mår bra och vill komma till skolan. Det är ett arbete som pågår under elevernas hela skoldag, även på fritidshemmet, och det är ett arbete tillsammans med all personal på skolan.

Så här kan du ta del av materialet

Materialet är indelat i fyra fristående delar som tillsammans bildar en helhet. Du kan ta del av delarna i den takt och i den ordning som passar dig och din verksamhet.

De fyra delarna är:

 1. Samarbete för elevers lärande
 2. Stärk relationerna till eleverna
 3. Hela skolans ansvar för trygghet och studiero
 4. Förstå elevers olika behov av stöd

Varje del innehåller:

 • en podd
 • texter att läsa
 • frågor för reflektion och diskussion
 • fördjupande material.

Arbeta med materialet tillsammans eller enskilt

Om ni är flera som arbetar i liknande roller i skolan så rekommenderar vi att ni tar del av materialet tillsammans. Det är bra om rektor, en lärare eller till exempel en specialpedagog deltar och tar rollen att planera och leda arbetet med materialet.

 • Inled arbetet med varje del genom att först lyssna på podden och därefter läsa texten.
 • Avsätt därefter gärna minst 45 minuter för gemensam reflektion och diskussion utifrån frågorna som hör till delen.
 • Det går också bra att ta del av materialet på egen hand. Då kan du själv reflektera kring frågorna och sedan dela dina tankar med kollegor på din skola.

Innehållet i de olika delarna är viktiga på olika sätt och ger tillsammans en bredare förståelse för arbetet med trygghet och studiero i skolan.

Podd, text, frågor för reflektion och diskussion samt fördjupning bildar tillsammans underlag för gemensamma samtal om arbetet på er skola. Det ger möjlighet till samsyn, till exempel om hur man kan förebygga konflikter eller hantera situationer som kan upplevas som utmanande.

Förberedelse

Du som leder arbetet behöver få tid för att sätta in dig i materialet för att kunna anpassa upplägg och fokus efter verksamhetens och personalgruppens behov. Till varje del finns förslag på fördjupning som kan ge dig som leder arbetet inspiration till innehållet i träffarna med gruppen.

Förslag på genomförande

 • Ni kan med fördel dela upp träffarna under en termin eller ett läsår, men väljer det upplägg som passar er bäst.
 • Inför varje träff är det bra om de som medverkar har lyssnat på den podd som ingår i respektive del. På så vis har ni tid för gemensam läsning och diskussion när ni träffas.
 • Avsätt gärna minst 45 minuter för gemensam reflektion och diskussion utifrån frågorna som hör till varje del i materialet.

Strukturerade kollegiala samtal

Utgå gärna från strukturerade samtal när ni arbetar med diskussionsfrågorna i materialet. Strukturen ger hjälp att fördjupa och bredda diskussionen, hålla sig till ämnet, ställa öppna frågor och låta alla komma till tals och lyssna aktivt. Det främjar både delaktighet och en gemensam förståelse.

Tips för strukturerade samtal Pdf, 135 kB.

Konkreta tips

Samarbete för elevers lärande

I den här delen får du veta mer om vad som styr skolans verksamhet och hur du kan bidra till trygghet och studiero genom att stödja eleverna i deras lärande och utveckling.

När du har tagit del av podd, text och diskussionsfrågor har du lärt dig mer om:

 • alla elevers rätt att utvecklas och lära i skolan
 • vikten av att samarbeta
 • läroplan och skollag.


Podd: Samarbete för elevers lärande (tid: 12:13 minuter)

Börja med att lyssna på podden med Tove Briell, undervisningsråd på Skolverket.

Alla elevers rätt att utvecklas och lära i skolan

Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att nå dit har alla elever rätt till ledning, stimulans och det stöd de behöver i skolan. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan tänker på detta i det dagliga arbetet.

Du som följer en klass eller några elever under en hel skoldag har en unik kännedom om hur skolan arbetar. Du kan till exempel få syn på vilka sammanhang som fungerar bra eller mindre bra och vad det kan bero på. För att dina iakttagelser ska komma till nytta, så att skolan bättre kan möta elevernas behov, är det bra att skolan har rutiner för hur din kunskap kan delas med lärare och specialpedagog. På det sättet är du med och stärker både trygghet och studiero i skolan.

Samarbetet i personalgruppen

Ett fungerande samarbete i personalgruppen har stor betydelse för trygghet och studiero. Det skapar ett gott skolklimat och ger positiva effekter på utvecklingen av undervisningen. Samarbete kan också bidra till att alla vet vad som gäller kring till exempel förhållningssätt, ordningsregler och andra rutiner i skolan. Du som arbetar i rollen som elevassistent, skolmentor, resurspedagog eller har en annan stödjande funktion är en del av skolans personal, och för all personal gäller att tillsammans bidra till att samarbetet fungerar.

Samarbetet med undervisande lärare

Det är läraren som ansvarar för undervisningens innehåll, planering och uppföljning. Men för att eleverna ska få den undervisning och det stöd som de har rätt till är det viktigt att de lärare du arbetar tillsammans med ger dig kontinuerlig vägledning och stöd kring dina arbetsuppgifter.

På uppdrag av rektor och i samarbete med undervisande lärare och elevhälsan behöver ni bestämma:

 • På vilka sätt du kan bidra i undervisningssituationen.
 • Vad du kan göra för att bidra till trygghet för eleverna.
 • Vad du kan göra för att bidra med studiero för eleverna.
 • Vad du kan göra för att ge eleverna stöd i att till exempel komma i gång med skoluppgifter, hålla fokus eller avsluta uppgifter.
 • Vad den undervisande läraren behöver få för information från dig om det du uppmärksammar under en lektion, och hur och när ska du överlämna den informationen.
 • Vad du behöver få för information från den undervisande läraren för att kunna genomföra ditt uppdrag på ett bra sätt.

För eleverna är det tryggt och förutsägbart när personalen i skolan visar att de trivs tillsammans och arbetar som ett lag.

Stöd enligt skollag och läroplaner

När du arbetar med elever i undervisningen är det viktigt att du och den ansvarige undervisande läraren kommer överens om vad du kan göra för att stödja eleverna. Detta för att eleverna ska få det stöd de har rätt till, och för att du ska kunna bidra på ett bra sätt.

I skollagen står att utbildningen ska förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som vårt samhälle vilar på. I skollagen beskrivs också vad som gäller för skolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering.

För olika skolformer finns även läroplaner som styr skolans arbete och som skolan ska följa. Läroplanerna innehåller både information om vilka kunskaper eleverna ska få med sig och vilka värden skolan ska förmedla.

De värden som ska genomsyra skolan i både undervisning och bemötande gäller för alla som arbetar i skolan.

Några av dessa värden är:

 • människolivets okränkbarhet
 • individens frihet och integritet
 • alla människors lika värde
 • jämställdhet mellan kvinnor och män samt
 • solidaritet mellan människor.

I läroplanens andra kapitel finns de mål som är kopplade till kunskapsinnehållet och som lärarna och rektor ansvarar för.

Diskutera eller reflektera

 • Hur upplever du att samarbetet mellan personalen fungerar i din skola? Hur påverkar det tryggheten och studieron för eleverna?
 • Hur hjälper du elever att uppnå studiero när du ger stöd kopplat till en skoluppgift?
 • Hur bidrar du i din roll till trygghet i skolan? Fundera över vad det är du gör och vilka olika handlingar som bidrar till elevernas trygghet.

För dig som vill veta mer

Här hittar du fördjupning kring skolans uppdrag och styrdokument. Materialen är utformade för lärare, men innehåller även exempel på arbetssätt och förhållningssätt som du kan använda i din roll.

Film: Skolans uppdrag och styrdokument – introduktion för obehöriga lärare (tid: 5:17 minuter)

Kunskaper, lärande och undervisning

För att underlätta elevernas lärande är det viktigt att tänka på att göra lektionerna intressanta och att göra syfte och kunskapsinnehåll så tydligt som möjligt. Här får du en sammanfattning av vad som kan vara viktigt att tänka på.

Introduktion för lärare – kunskaper, lärande och undervisning

 

Konkreta tips

Stärk relationen till eleverna

I den här delen får du veta mer om vad som är viktigt att tänka på i relationen till eleverna för att på bästa sätt bidra till trygghet och studiero, och vad ett professionellt bemötande kan vara.

När du har tagit del av podd, text och diskussionsfrågor har du lärt dig mer om:

 • vikten av tillitsfulla relationer
 • vad den professionella rollen innebär.


Podd: Stärk relationen till eleverna (tid: 15:26 minuter)

Börja med att lyssna på podden med Ulf Jederlund, doktor i specialpedagogik och lärarutbildare på Stockholms universitet.

Tillitsfulla relationer

Tillitsfulla relationer i skolan ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del i arbetet med att främja studiero.

I din roll finns mycket du kan göra för att stärka relationerna till de elever du möter, till exempel:

 • ge stöd, beröm och återkoppling om elevernas lärande
 • visa att du ser eleverna
 • ta dig tid att lyssna
 • hjälpa till att lösa och reda ut konflikter när sådana uppstår.

Du kan också bidra till att stärka relationerna mellan eleverna i klassen eller i skolan. Det är viktigt eftersom kränkningar och konflikter stör arbetet med trygghet och studiero. När eleverna känner gemenskap med varandra ökar chanserna att de vågar samarbeta och göra sina röster hörda. Ett bra samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studiero.

I din roll finns mycket du kan göra för att bidra till att främja goda relationer mellan elever, till exempel:

 • var en positiv förebild i hur du bemöter elever och personal
 • var närvarande och håll uppsikt på olika mötesplatser i skolan, som på skolgården, i uppehållsrum och vid planerade gemensamma aktiviteter
 • visa att du är öppen och intresserad i mötet med elever och personal
 • för samman eller var en brygga mellan elever som inte känner varandra så väl.

Den professionella rollen

I arbetet som elevassistent eller resurspedagog följer du ofta en klass eller en grupp elever under många timmar per dag. Det kan leda till att du kommer flera elever nära. För enskilda elever kan det vara till stor hjälp, särskilt för de som kan ha svårt att knyta an till många vuxna samtidigt.

Det är viktigt att komma ihåg att relationen behöver vara professionell, eftersom din roll annars kan bli svår för eleverna att förstå. Situationer som utmanar kan bli svårare att hantera för både dig och eleverna om relationen till eleverna bygger på vänskap. En professionell relation bör i stället bygga på att du är ansvarsfull, lyhörd och stödjande i skolan.

Din professionella roll i relationen till eleverna handlar bland annat om att du står upp för och följer de förhållningssätt och ordningsregler som skolan enats om och anpassar ditt bemötande efter elevernas förutsättningar och behov.

När skolans personal har en samsyn kring till exempel ordningsregler och bemötande, och agerar på ett liknande sätt, bidrar det till att skapa trygghet och studiero för eleverna.

När situationer utmanar

I skolan uppstår ibland situationer som kan utmana relationen till eleverna. En elev kan till exempel bli arg eller frustrerad på kompisar eller personal. Det kan vara helt oproblematiskt, alla blir ju arga ibland, men det kan också bero på att en elev har svårt att förstå en skoluppgift, tolka en situation som uppstått eller svårigheter att reglera sina känslor. Det är rektor som ansvarar för att se till att elever får det stöd de behöver.

Andra exempel på situationer som kan utmana relationen kan handla om att en elev ger dig ett förtroende som innebär att du behöver agera på något sätt, att en elev bryter mot skolans ordningsregler eller att skolan får reda på att en elev hamnat i svårigheter utanför skolan. I dessa fall kan du med hjälp av rektor eller annan personal behöva prata med eleven och vid behov kontakta vårdnadshavare.

Om du känner oro för en elev

Som anställd i en skola, eller kommun har du också anmälningsplikt. Det innebär en skyldighet att anmäla oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa (Socialtjänstlagen 2001:453).

Kom ihåg att alla som arbetar i skolan har en viktig uppgift att informera eleverna om vart de kan vända sig för att få stöd.

Diskutera eller reflektera

 • Hur bygger du tillitsfulla relationer till eleverna? Vad gör du?
 • Hur gör du om en elev vill bli vän med dig på sociala medier eller ber om ditt telefonnummer? Vilka för- och nackdelar kan du se med olika sätt att hantera en sådan fråga?
 • Forskning visar att de skolor som lyckas bäst i arbetet med att förebygga mobbning, är skolor där personalen är lyhörd, tydlig och strukturerad. Vad betyder de här begreppen för dig och hur du tror att det påverkar tryggheten för eleverna i din skola?

För dig som vill veta mer

Goda relationer mellan lärare och elever skapas på många olika platser i skolan och ger en tryggare lärmiljö för eleverna och en bättre arbetsmiljö för lärarna. I det här materialet ligger fokus på det som händer när relationer skapas i klassrummet. Materialet är utformat för lärare, men innehåller även exempel på arbetssätt och förhållningssätt som du kan använda i din roll.

Så skapar du goda relationer till eleverna

Här kan du läsa mer om skolans ansvar vid oro för ett barn.

Skolans ansvar för barn som far illa

 

Konkreta tips

Hela skolans ansvar för trygghet och studiero

 

I den här delen får du veta mer om vad som är viktig att känna till när något händer som stör tryggheten på skolan och studieron i undervisningen.

När du har tagit del av podd, text och diskussionsfrågor har du lärt dig mer om:

 • skolans gemensamma ansvar för att främja trygghet och studiero
 • vilka befogenheter du har i din roll.

Podd: Hela skolans ansvar för trygghet och studiero (tid: 11:25 minuter)

Börja med att lyssna på podden med Frida Ahlsén, jurist på Skolverket.

En trygg skola dit eleverna vill komma, lär sig och mår bra

I Skollagen står det att alla elever har rätt till en trygg och stödjande skolmiljö. Det är ett ansvar för all personal på skolan och ytterst är det huvudmannen som har ansvar för att skapa en trygg skola dit alla elever vill komma, lär sig och mår bra.

Eleverna på skolan ska känna sig trygga på alla platser i skolan. Det gäller såväl i klassrummet, som i korridoren, på skolgården, i matsalen och till och från idrottshallen. I din roll och uppdrag möter du ofta elever i många olika sammanhang under skoldagen. Ditt sätt att bemöta eleverna och det du säger och gör är därför en viktig del i skolans förebyggande arbete för trygghet och studiero.

Dina befogenheter i mötet med eleverna

När du befinner dig omkring och tillsammans med eleverna i olika skolmiljöer ingår också ett ansvar att hålla koll, säga till och ibland ingripa. Du kan få höra och se sådant som gör att du ensam eller tillsammans med annan personal behöver agera.

Ingripa fysiskt

All personal på skolan har rätt att ingripa fysiskt om en händelse kräver det, till exempel vid ett slagsmål mellan elever. Det är viktigt att ingripandet inte blir överdrivet i förhållande till den faktiska händelsen, för att förhindra att själva ingripandet övergår i till exempel kränkningar eller misshandel från den personal som ingriper.

Uppmärksamma signaler

I mötet med elever är det också viktigt att uppmärksamma signaler om att elever inte behandlar varandra bra. Du kanske hör och ser tecken på kränkningar och mobbning. Då är det bra att veta vem du kan vända dig till. Det kan vara till rektor men även till personal i elevhälsan eller till en lärare.

Veta vad som gäller i svåra situationer

Utöver kränkningar kan andra svåra och ibland akuta situationer uppstå och det är därför viktigt att du på förhand har fått veta vilka rutiner som finns på skolan. Den informationen kan du få av till exempel din rektor, de lärare som du arbetar med eller någon ur elevhälsan. Du behöver också känna till vad du kan och får göra utifrån din roll på skolan.

All personal på skolan, och ytterst rektor, har ansvar för att elever ska veta hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Diskutera eller reflektera

 • Hur kan din roll vara en del av skolans gemensamma arbete för trygghet och studiero? Vad kan du själv göra för att bidra till en trygg skola?
 • Ibland bryter elever mot skolans ordningsregler vid tillfällen under dagen när tiden inte är lika tydligt styrd som under lektionerna. Vad gör ni på er skola för att till exempel bidra till att tiden mellan lektioner och på raster blir meningsfull för eleverna på skolan?
 • Vilka rutiner finns i din skola för hur personalen ska agera om elever bryter mot ordningsregler?
 • Vad kan du göra för att bli säkrare på vad du får och kan göra, när något händer på skolan som stör tryggheten och studieron?

För dig som vill veta mer

Här finns fördjupning kring arbetet med det förebyggande och åtgärdande arbetet för trygghet och studiero. Materialen innehåller exempel på arbetssätt och förhållningssätt som du kan använda i din roll.

Disciplinära åtgärder

Den här juridiska vägledningen ger kunskap om de befogenheter som personalen har och de åtgärder som får vidtas enligt skollagen.

Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5 kap. skollagen - juridisk vägledning Öppnas i nytt fönster.

Fysiska ingripanden

Den här juridiska vägledningen ger kunskap om regelverket kring fysiska ingripanden i skolan och hur skolpersonalen kan stödjas.

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt i skolan - juridisk vägledning Öppnas i nytt fönster.

 

Konkreta tips

Förstå elevers olika behov av stöd

 

I den här delen får du veta mer om hur du på olika sätt och i olika situationer kan behöva stödja och hjälpa elever i behov av stöd både i klassrummet och i andra aktiviteter under skoldagen.

När du har tagit del av podd, text och diskussionsfrågor har du lärt dig mer om:

 • elevers olika förutsättningar och behov
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan
 • vikten av att samarbeta
 • vägledning av lärare och personal ur elevhälsan för att kunna stödja utifrån elevers olika behov
 • stödjande arbetssätt och förhållningssätt
 • vikten av att lyssna på eleven.

Podd: Förstå elevers olika behov av stöd (tid: 21:59 minuter)

Lyssna till podden med Danijel Lukic, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM).

Elever har olika behov av stöd

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas i sitt lärande. Du som elevassistent, skolmentor eller resurspedagog kan i din roll till exempel ge stöd i undervisningen till elever som möter olika svårigheter i sitt lärande. Det kan vara elever som behöver stöd kring uppmärksamhet, stöd för arbetsminnet, stöd att komma igång och att slutföra uppgifter eller stöd att planera och organisera skolarbetet.

En del av de elever du möter, och andra elever kan behöva stöd i att kommunicera och göra sig förstådda.

Några av de elever du möter i ditt arbete kan uppfylla kriterier för att få en diagnos som till exempel adhd, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Och andra elever kan ha utmaningar i sitt lärande som till exempel också är kopplade till koncentrationsförmågan men utan att ha en diagnos. Oavsett om det finns en diagnos eller inte har eleven rätt att lära, utvecklas, fungera och må bra i skolan.

Samarbete och vägledning stärker dig i mötet med eleverna

I undervisningen är det läraren som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av elevens kunskaper och lärande. I det arbetet har också specialpedagogen en viktig roll. Ett fungerande samarbete mellan dig, läraren och specialpedagogen kan därför ha stor betydelse för elevens lärande och utveckling. Det är också viktigt att du får vägledning och hjälp med arbetssätt och förhållningssätt för att kunna stödja elever på rätt sätt, både i klassrummet och i andra aktiviteter under skoldagen.

Som elevassistent, skolmentor, resurspedagog eller liknande funktioner möter du elever i olika situationer. I din roll kan du observera vilka behov eleven har i olika sammanhang och specifika aktiviteter, och vad som fungerar och inte fungerar. Din kunskap och den information du kan förmedla är viktig i arbetet för att eleven ska utvecklas i sitt lärande och få möjlighet till fungerande samspel tillsammans med andra elever på skolan.

Ett fungerande samarbete där personal i olika roller och uppdrag ingår behövs för att nå en samsyn kring arbetssätt, förhållningssätt och bemötande. I din roll behöver du även få vägledning kring kontakter med vårdnadshavare, och det behöver ske i ett pågående samarbete med undervisande lärare och personal i elevhälsan.

Diskutera eller reflektera

 • Hur ser samarbetet ut på din skola mellan dig, lärare och personal ur elevhälsan kring elevers olika behov av stöd?
 • På vilka sätt får du vägledning och hjälp att stödja elever på rätt sätt, både i deras lärande och utveckling?
 • Hur kan du i din roll stödja i kommunikation och samspel mellan elever i undervisningen och under andra aktiviteter, som till exempel på raster och friluftsdagar?
 • När och på vilket sätt ser du att eleven behöver använda sina exekutiva förmågor under skoldagen (som togs upp i podden Förstå elevers olika behov av stöd)? Det kan till exempel handla om arbetsminnet eller förmågan att planera, genomföra och avsluta uppgifter.
 • Hur kan du stödja eleven i att skapa goda relationer till andra elever och till personal?
 • Hur kan du stödja eleven i att bli mer självständig?

För dig som vill veta mer

Här finns fördjupning kring arbetet med elever i behov av stöd. Materialet är utformat för lärare, men innehåller även exempel på arbetssätt och förhållningssätt som du kan använda i din roll.

Studiepaket NPF

SPSM erbjuder Studiepaket NPF som är kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Materialet har fokus på autism och adhd och ger grundläggande information om strategier, tips på bemötande och ett praktiknära stöd, och med specifikta reflektionsfrågor framtagna för dig som är resursperson.

Studiepaket NPF vänder sig till huvudman, rektor, lärare och resurspersoner på förskola, grundskola och fritidshem. Materialet är uppdelat utifrån skolformer med fristående delar som kan läsas var för sig eller i följd, i valfritt tempo. Det kan användas både enskilt och för kollegialt lärande.

Studiepaket NPF (på SPMSs webbplats) Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning

Referenser

Här är ett urval av forskning, fördjupning och erfarenhetsbaserad kunskap som den här sidan baseras på. Här listas även ytterligare innehåll som kan vara bra att känna till inom området.

Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L., & Nilholm, C. (2017) Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden, Educational Review, 69:4, 490-505.

Hylander, I. & Guvå, G. (2017). Elevhälsa som främjar lärande: om professionellt samarbete i retorik och praktik. Studentlitteratur AB.

Kronen, M. (2012). Tätt intill - hela dagen!: handbok för elevassistenter i skolan. Infolitenbok.

Lindberg, C., Eddib, T. & Valsö, M. (2019). Värsta bästa jobbet: att arbeta som resurs för elever med autism och adhd. Gothia fortbildning.

Lindqvist, H., Östergren, R. & Holme, L. (2020). Elevassistenter i skolan: En forskningsöversikt. Pedagogisk Forskning i Sverige, Vol 25 No 2–3, s. 114–137.

Lindqvist, H., Östergren, R., & Holme, L. (2020b). Resurspersonal i skolan – vad visar forskningen? Venue, 9(1).

Lind Wallerstedt, H. (2014). Att arbeta som elevassistent. Natur & Kultur.

Sjölund, A., Jahn, C., Lindgren, A. & Reuterswärd, M. (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Natur & Kultur.

Skollag (SFS 2010:800).

Skolinspektionen (2020). Skolors arbete med trygghet och studiero. En tematisk analys utifrån beslut fattade inom regelbunden kvalitetsgranskning 2018–2019.

Skolverket (2022). Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skytte, A. (2020). Pojken med extra allt: hur lärare kan möta adhd och autism. Lärarförlaget.

Webster, R., Russell, A., & Blatchford, P. (2012). Maximising the impact of teaching assistants: Guidance for school leaders and teachers. Routledge.

Östlund, D. (2017). Elevassistenter - en möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet. Specialpædagogik. (37:3/4, 106–117)

Senast uppdaterad 05 juni 2024