Introduktion för lärare – kunskaper, lärande och undervisning

Här sammanfattar vi vad som är viktigt att tänka på när du planerar din undervisning.

lärare i samtal
Konkreta tips

När du planerar din undervisning bör du tänka på att försöka starta dina lektioner på ett intresseväckande sätt. Det kan också vara viktigt att du klargör syfte och kunskapsinnehåll så att detta blir tydligt för eleverna. Genom att försöka skapa ett logiskt flöde i genomgångar och uppgifter, och knyta ihop lektionerna innan de avslutas, bidrar du till att skapa ett sammanhang för eleverna som kan underlätta deras lärande.

När du planerar din undervisning utgår du ifrån kursplanernas syfte och det centrala innehållet. Det är också viktigt att ha följande didaktiska frågor som utgångspunkt när du planerar och utvärderar din undervisning:

  • Vad ska läras?
  • Varför ska eleverna lära sig det?
  • Hur ska de lära sig det?
  • Vem är det som ska lära sig?

  Tänk på att utforma olika typer av uppgifter och aktiviteter så att eleverna får variation i undervisningen och ges möjlighet att utvecklas mot kursplanens hela syfte. Det också viktigt att du försöker använda olika typer av material som stödjer elevens kunskapsutveckling. Boken är ett traditionellt läromedel och ett studiebesök, en utflykt, en film eller annan digital media kan också vara material som är användbara.

  För att följa och främja elevernas kunskapsutveckling behöver du göra kontinuerliga avstämningar av deras styrkor och utvecklingsbehov. Du behöver också då och då stämma av dina bedömningsunderlag mot betygskriterier så att du har tillräckliga underlag vid betygssättningen. Genom kartläggningen får du vägledning om hur dina elever kan stödjas och stimuleras i skolarbetet.

  Senast uppdaterad 14 mars 2024