Arbeta med att främja trygghet och studiero

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta.

Studiero främjas av bland annat tydlig lektionsstruktur, tydligt ledarskap i klassrummet, trygg och stödjande lärandemiljö, ett aktivt arbete med normer och värden och samverkan kring det förebyggande elevhälsoarbetet.

Få koll på arbetet med trygghet och studiero på er skola

Det här materialet består av 12 webbsidor och är baserat på resultaten av Skolinspektionens granskning av studiero i årskurs 7-9: "Skolans arbete för att säkerställa studiero”. Stödet är därför främst avsett för grundskolan, men kan även användas i andra skolformer. De 12 påståendena som finns på den här sidan är en bra början att få ett underlag för en analys kring hur ni kan arbeta med trygghet och studiero på skolan. För varje påstående finns en webbtext som ger möjlighet till fördjupning.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Diskutera påståendena nedan i grupp och utse en person som tar anteckningar och en som är tidhållare och värnar allas talutrymme. Notera två-tre utvecklingsområden som ni anser är viktiga och lämnar efter det resultatet till den ansvarige. Använd gärna diskussionsfrågorna som följer efter påståendena.
Utifrån en analys av skolans samlade resultat kan ni sedan bestämma hur ni vill arbeta vidare.

Om ni valt att arbeta med detta i hela skolan, välj de två-tre utvecklingsområden ni i er grupp anser är viktigast att börja arbeta med och lämna sedan resultatet till den som utsetts som ansvarig att sammanställa. Den som ansvarar för sammanställningen kan förslagsvis presentera skolans samlade resultat för personalen.

Undersök tillsammans

Konkreta tips

Vi arbetar för att bygga tillitsfulla relationer till alla elever i skolan.

Exempelvis genom att visa nyfikenhet och ställa frågor till eleverna om deras fritidsintressen eller genom att ge alla inblandade elever stöd i konfliktsituationer.

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever är viktigt för studiero

Vi arbetar för att stärka relationerna mellan elever, både inom och mellan klasser och årskurser.

Exempelvis genom grupp- eller temaarbeten, fadderverksamhet eller andra skolaktiviteter.

Goda relationer mellan elever främjar trygghet och studiero

Vi arbetar för att utveckla ledarskapet.

Exempelvis genom handledning, mentorskap, systematiskt reflektionsarbete, klassrumsobservationer/feedback eller kompetensutveckling.

Ledarskap som främjar studiero

Rektor följer upp undervisningen och lärarnas ledarskap.

Exempelvis erbjuder rektor stöd och kompetensutveckling utifrån behov som synliggjorts genom utvärderingar eller klassrumsbesök.

Att ge lärare kompetensutveckling och stöd är viktigt för studieron

Vi skapar en tydlig struktur för lärmiljön utifrån alla elevers behov.

Exempelvis genom möblering, placering, rutiner eller övergångar mellan lektioner. Vi samarbetar med varandra för att minska känslan av stress hos eleverna vid olika prov eller redovisningsformer.

Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero

Vi planerar och genomför lektioner på ett sätt så att alla elever förstår vad de ska göra och kan delta utifrån sina förutsättningar.

Exempelvis används bildstöd, skriftliga och muntliga instruktioner, digitala hjälpmedel och material som är anpassat efter elevernas kunskapsnivå.

Tillgänglig undervisning kan öka studieron

Vi gör eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av undervisningens innehåll och utformning.

Exempelvis genom att utgå från elevernas intressen och erfarenheter eller låta dem utvärdera genomförda moment för att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov.

Elevers inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero

Vi skapar samsyn kring skolans ordningsregler.

Exempelvis genom att se till att reglerna upplevs relevanta och tydliga för eleverna och att all personal ingriper direkt om en regel bryts.

Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero

Vi gör eleverna kontinuerligt delaktiga i utarbetandet och uppföljningen av skolans ordningsregler.

Genom att eleverna exempelvis kan påverka reglerna utifrån elevrådsarbetet eller genom resultat på trygghetsenkäter.

Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler kan främja studiero

Vi arbetar för att integrera värdegrundsarbetet i undervisningen och i skolans dagliga verksamhet.

Exempelvis arbetar personalen utifrån ett normmedvetet förhållningssätt och har ett jämställdhetsperspektiv på undervisningen.

Värdegrundsarbete viktigt för studier

Vi arbetar för att göra elever och personal insatta i skolans arbeta att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Exempelvis finns rutiner för hur skolans plan mot kränkande behandling görs känd för alla och de förebyggande åtgärderna är baserade på skolans dokumenterade behov.

Främja studiero genom att motverka kränkande behandling och diskriminering

I verksamheten finns förutsättningar för att lärare och elevhälsopersonal att samarbeta kring det främjande elevhälsoarbetet.

Exempelvis finns gemensamma mål för arbetet och elevhälsans personal ingår i arbetslag tillsammans med lärare och annan skolpersonal.

Främja studiero genom samarbete mellan lärare och elevhälsan

Forskning och fördjupning

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

  • Har grupperna samsyn gällande vilka utvecklingsområden ni behöver prioritera, eller ser ni behov av att arbeta med olika utvecklingsområden inom exempelvis olika arbetslag eller årskurser?
  • Hur kan ni arbeta vidare med resultatet med hjälp av stödmaterialet? Försök gärna vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning.
  • Har olika arbetslag eller årskurser identifierat olika styrkor och utvecklingsområden? Fundera över hur ni i så fall kan arbeta för att ta del av varandras kompetenser.

Dokumentera gärna hur ni väljer att arbeta vidare för ökad trygghet och studiero i skolan. Försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar och uppföljning och utvärdering. Ni hittar allt stödmaterial till respektive påstående ovanför.

Ansvar
Forskning och fördjupning

Material som tillsammans kan ge ett mervärde till arbetet mot mobbning och kränkande behandling

I Skolverkets kunskapsöversikt Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling (2022) presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning. Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel publikationen Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar(rev2021) kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skapa trygghet för lärande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Senast uppdaterad 18 januari 2024.