Organisera undervisningen och den fysiska lärmiljön för bättre studiero

Lärmiljön kan påverka både elevers lärande och lärarens tid till undervisning. Tydliga ramar och instruktioner i undervisningen kan främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför främjar genomtänkt lärmiljö studiero

Lärmiljön omfattar både undervisningen och den fysiska miljön. Skolinspektionens granskning visar att studiero bland annat främjas av:

  • tydliga lektionsstrukturer,
  • ett tydligt fokus på undervisningen och
  • en trygg och stödjande lärmiljö som ger goda förutsättningar för eleverna att följa undervisningen.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Granskningen visar också att det är betydligt vanligare att eleverna sitter overksamma än att de stör ordningen genom prat eller stök. Detta kan hända då eleverna inte förstår vad de ska göra.

Ibland är annan personal än läraren med på lektionerna eller i andra undervisningssituationer, till exempel resurspedagoger eller elevassistenter. Med rätt kunskap och vägledning kan de bidra till studiero och till ett tryggt skolklimat.

Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

Ett noga organiserat klassrum ger er som lärare mer tid till att undervisa och stötta era elever.

Konkreta tips

Så kan ni arbeta för att organisera undervisningen och lärmiljön

Det finns många aspekter av lärmiljön som kan påverka studieron och elevernas fokus på undervisningen. Läraren kan välja att anpassa arbetssätt utifrån situation eller elevers behov. Här kan du ta del av några saker som är värda att tänka på.

Organisera undervisningen

Det är viktigt att det finns ramar för undervisningen, som exempelvis tydliga rutiner och tidsangivelser. När dessa är kända för eleverna ger det förutsägbarhet. När det dessutom råder samsyn mellan lärarna om rutinerna, kan förutsägbarheten för eleverna stärkas ytterligare. När ramar och rutiner sätts upp är det viktigt att dessa efterlevs. Ett exempel är rutiner för när elever behöver hjälp av läraren i klassrummet. Forskning visar att de elever som stör undervisningen och påkallar lärarens uppmärksamhet får hjälp i större utsträckning än elever som sitter tysta och räcker upp handen på det sätt som förväntas.

Möblera och placera medvetet

Olika arbetssätt gynnas av olika sorters möblering. Exempelvis underlättas undervisning där alla elever ska samspela med varandra av att eleverna sitter i en cirkel eller halvcirkel. Oavsett vilket arbetssätt som används är det viktigt att alla elever kan se dig, dina genomgångar och instruktioner, helst utan att behöva förflytta sig eller vända sig om. Ni känner till era elevers behov och kan utifrån de avgöra vem som ska sitta var. Kanske behöver någon elev ha överblick över klassrummet, någon gå ut och ta pauser, någon sitta mer avskilt och någon sitta nära en vuxen?

Skapa smidiga förflyttningar

Det kan finnas vissa passager och platser i klassrummet där fler av eleverna ofta rör sig. Exempel på en sådan är platsen där eleverna hämtar pennor eller annat arbetsmaterial. För att förflyttningarna ska ske smidigt kan ni se till att dessa passager och platser finns i olika delar av klassrummet. Ni kan till exempel placera arbetsmaterialet på flera ställen i klassrummet så att inte alla elever behöver gå till samma ställe samtidigt.

Konkreta tips

Ta del av hur några skolor har arbetat

Speciallärare

I alla klassrum har vi påsar med olika saker för elever som har svårt att koncentrera sig. Det kan vara till exempel bollar att klämma på. Påsarna finns tillgängliga så att eleverna kan gå och hämta om de känner att de behöver det för att kunna koncentrera sig.

Lärare

Vi har gjort ett medvetet val att inte ha jättemycket på väggarna. Om vi sätter upp något så ska det vara med ett tydligt syfte. Vi sätter inte upp saker bara för att det är fint, eftersom det kan bli distraherande och göra det svårare för en del elever att koncentrera sig

Lärare

Alla elever har bestämda platser i klassrummen, och vi har en tanke med varför eleverna sitter just där de sitter. Jag har en elev till exempel, som behöver stå upp och jobba ganska ofta, och gärna vill ha koll på vad alla gör. För att den här eleven inte ska behöva vända sig om för att se vad kompisarna gör så sitter hen längst bak, intill ett ståbord. Då får hen överblick över hela klassrummet, jag kan ha ögonkontakt och det är nära till ståbordet.

Lärare

För en av mina elever som har en diagnos inom autismspektrum var det länge otänkbart att arbeta i ett ämne om den ordinarie läraren var sjuk och en annan lärare klev in i stället, som vikarie. Det spelade ingen roll för eleven att hen kände lärarvikarien lika bra som den ordinarie, det blev liksom bara fel för den här eleven som låste sig och vägrade jobba. Jag och den andra mentorn försökte prata med eleven hur vi skulle kunna göra och insåg till slut att det egentligen bara handlade om vad som stod på elevens schema. Stod det att det var matte med Peter, så var det bara så, liksom. Vi gjorde då om elevens schema genom att vi kunde flytta på lärarnamnen, vid behov. Så, om Peter blev sjuk kunde vi ersätta hans namn med vikariens på morgonen och då accepterades ändringen av eleven som kunde arbeta på som vanligt.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Åsa Elebring, undervisningsråd på Skolverket, om några viktiga aspekter på hur lärmiljön kan organiseras.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

  • Hur gör ni för att skapa tydliga ramar för undervisningen? Och hur förmedlar ni dessa till eleverna?
  • Kan ni förändra något i klassrummets fysiska lärmiljö som gör att förflyttningar kan ske på ett smidigare sätt?
  • Vilka medvetna val ligger till grund för hur ni möblerar skolans klassrum?
Forskning och fördjupning

Fördjupning

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder

Material om att organisera och tillgängliggöra undervisningen

Tillgänglig undervisning kan öka studieron

Att anpassa undervisningen efter eleverna, artikel på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Elevassistent, skolmentor eller resurspedagog – så kan du bidra till trygghet och studiero

Material om studiero på andra webbplatser

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen ”Skolors arbete med trygghet och studiero” på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Källor till forskning

Forskningen som finns beskriven på denna sida är hämtad från: Lärandets ordning och reda: Ledarskap i klassrummet (2017) M. Samuelsson.

Materialet trygghet och studiero

Den här sidan är en del av materialet Trygghet och studiero som består av 12 webbsidor. Om du vill ta del av de andra sidorna kan du gå till materialets startsida.
Startsidan för materialet Arbeta med att främja trygghet och studiero

Senast uppdaterad 18 januari 2024.