Tillgänglig undervisning kan öka studieron

När ni anpassar instruktioner, arbetsuppgifter och verktyg efter situation eller elevernas behov kan det öka möjligheten för eleverna att följa med i undervisningen. Detta kan öka studieron. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan tydlig och varierad undervisning bidra till studiero

Skolinspektionens granskning visar att det är betydligt vanligare att elever är passiva än att de stör ordningen genom prat eller stök. Detta kan uppstå när eleverna inte förstår vad de ska göra.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Beroende på undervisningssituation eller elevers behov kan lärare välja att använda sig av olika arbetssätt i undervisningen. En undervisningssituation som består av olika moment eller en variation av arbetssätt kan öka chansen att fler elever kan fokusera på undervisningen. Det kan i sin tur bidra till ökad studiero. Det är också viktigt att det finns tydliga strukturer för undervisningen och att lärmiljön är trygg och stödjande.

Konkreta tips

Så kan ni öka tillgängligheten i undervisningen

Att skapa en tillgänglig undervisning för alla kan göras bland annat genom att planera undervisningen utifrån elevers olika förutsättningar. Om ni utgår ifrån era elevers olika förutsättningar och behov redan i planeringen av undervisningen blir undervisningen tillgänglig för alla elever. Detta arbetssätt förutsätter att ni skaffar er en klar bild över vad eleverna behöver. Det är också viktigt att prata med eleverna för att de ska få möjlighet att själva berätta hur de ser på sitt lärande.

Ge instruktioner på flera olika sätt

Det finns flera olika sätt att ge instruktioner på

 • muntligt
 • skriftligt
 • individuellt
 • i grupp
 • inspelat så att eleverna kan ta del av den flera gånger, med hjälp av material och bilder,
 • så kallade kroppsliga instruktioner där eleverna är delaktiga och aktivt prövar vartefter instruktionen ges.

Om en instruktion ges genom en kombination av flera olika sätt, är chansen större att fler elever kan ta till sig budskapet. Samtidigt tar instruktionen då troligtvis längre tid och du kan riskera att tappa de elevers intresse som förstod instruktionen på en gång. Därför kräver instruktioner alltid ett noga övervägande.

Variera undervisningen

För att möta olika situationer eller den naturliga variation av elever som finns i en elevgrupp kan ni välja att erbjuda olika sätt för dem att ta till sig, bearbeta och visa kunskaper på. Det kan ni göra bland annat genom att erbjuda en variation av arbetssätt och redovisningsalternativ. Då kan fler elever ges chansen att utvecklas så långt som möjligt.

Samverka inom kollegiet

Samarbeta med andra lärare och gärna även med elevhälsans personal. Diskutera och dela med er av framgångsrika arbetssätt. Det är en del i arbetet att förbättra elevers måluppfyllelse.

Arbeta med hjälpmedel och stödstrukturer

Det finns en mängd verktyg och hjälpmedel för olika syften som ni som lärare kan erbjuda era elever. Diskutera med era elever om olika tänkbara alternativ. Några exempel på vanliga hjälpmedel är

 • bildschema
 • bildstöd
 • tidshjälpmedel
 • digitala kalendrar
 • rättstavningsprogram
 • talsynteser
 • inlästa läromedel.

Ni kan också ge nivåanpassade uppgifter för att möta elevers olika förutsättningar. Oavsett vilket stöd och verktyg som ni använder är det viktigt att ni genom till exempel bedömningsstöd, dialog med eleven eller genom annan uppföljning ser till att hjälpen svarar mot elevens behov.

Ta emot respons från eleverna

När eleverna ger respons till er om hur de förstår undervisningen och olika arbetssätt, blir de mer aktiva och delaktiga. Ni kan på så vis få viktig kunskap om hur eleverna förstår och tar emot er undervisning.

Konkreta tips

Ta del av hur andra skolor har arbetat

Speciallärare

Man kan tänka på att det stöd som en del elever kan behöva, gynnar alla elever. Det kan handla om att vara tydlig, att ha korta instruktioner, att skriva upp nya ord på tavlan, att arbeta med rörelse i klassrummet eller att till exempel bestämma ”Nu ska vi jobba med det här i 10 minuter”, och då ha en klocka som räknar ner.

Lärare

Man kan utgå från de sju didaktiska frågorna; Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Varför ska jag göra det? När ska jag göra vad? Var ska jag vara? Med vem ska jag arbeta? När är jag klar och vad ska jag göra sen? Man kan försöka svara på alla de frågorna innan man avslutar genomgången. Ibland kan det vara så att vissa elever känner ”Jag vet exakt vad jag ska göra” medan andra är lite osäkra. Då kan de som vill sätta i gång, och så kan jag samla de som kanske behöver lite mer hjälp i en mindre grupp för vidare genomgång.

Lärare

Vi arbetar med lärplattor. Säg att vi ska arbeta med faktatexter om djur till exempel. Då arbetar vi först tillsammans; vad kan vi? Vad vill vi veta? Sedan får varje elev en text som de ska läsa på sin lärplatta, men det kan vara olika texter beroende på vad som passar bäst för eleven. Då kan alla bli inkluderade, alla gör likadant, samma saker. Man behöver inte ens säga att det är olika nivåer.

Speciallärare

Vi försöker alla att vara väldigt tydliga i vårt ledarskap. Vi skriver upp en noggrann gång för dagen och de flesta lärare använder bildstöd. Mycket som kanske tidigare var extra anpassningar är nu god undervisning i de flesta klassrummen.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Henrik Carlsson, undervisningsråd på Skolverket, om hur undervisningen kan göras mer tillgänglig med hjälp av digitala verktyg.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

 • Finns det något ni skulle vilja utveckla i er undervisning, för att göra den mer tillgänglig?
 • På vilka olika sätt låter ni eleverna visa sina kunskaper?
 • Hur gör ni för att alla elever ska förstå instruktionerna ni ger?
 • Vilka forum har ni för att diskutera och dela med er av framgångsrika arbetssätt?
Konkreta tips

Case Mobiltelefon som stöd i skolarbetet

Innan ni arbetar med detta case är det viktigt att ni tagit del av tillhörande material. De olika perspektiv som behandlats genom webbtexten, ljudfilen och diskussionsfrågorna kan vara vägledande för er i era diskussioner. Utse gärna en person som ser till både att alla kommer till tals och att ni hinner med alla diskussionsfrågor.

Case

På arbetslagsmötet i årskurs 4-6 har engelskläraren Truls satt upp en fråga på dagordningen som gäller Amina i åk 5. Amina har fått tillåtelse att ibland använda sin telefon för några digitala hjälpmedel, men Truls ser nu att hon har svårt att hantera det. Truls upplever att hon inte kan låta bli att ”skylta” lite med mobilen inför klassen, vilket väcker klasskamraternas irritation eftersom skolan i övrigt har mobilförbud. Truls vill diskutera den uppkomna situationen med arbetslaget för att hitta lösningar.

Diskutera

 • Hur kan lärarna hjälpa Amina?
 • Hur kan lärarna bemöta de andra eleverna i deras frustration?
 • Vilka lösningar skulle lärarna kunna komma fram till?
 • Hur kan ni koppla detta till er egen verksamhet?
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 17 januari 2024.