Att göra elever delaktiga i arbetet med ordningsregler kan främja studiero

Ordningsreglerna är en viktig del i arbetet med att främja studiero. För att reglerna ska bli meningsfulla för eleverna ska eleverna vara med i att utarbeta och följa upp dem. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan elevers delaktighet i arbetet med ordningsregler främja studiero

Alla skolor ska göra eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta,följa upp och vid behov omarbeta ordningsregler. Skolinspektionens granskning visar att många elever inte känner sig delaktiga i framtagandet av ordningsregler. Elever tenderar att ha både större respekt och förståelse för sådana beslut som de varit delaktiga i. De behöver också känna att reglerna är begripliga och meningsfulla för dem. På så sätt är elevers delaktighet i arbetet med ordningsregler en viktig del för att säkerställa studiero.
Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”, Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Så kan ni göra eleverna delaktiga i arbetet med skolans ordningsregler

När ni gör eleverna delaktiga i arbetet med skolans ordningsregler finns det flera saker som kan vara viktiga att tänka på.

Ta elevernas åsikter och upplevelser på allvar

Ta elevernas upplevelser om hur ordningsreglerna fungerar på allvar när ni på skolan utvärderar reglerna. Rektor behöver analysera orsakerna till att ordningsreglerna inte efterföljs och vid behov omarbeta reglerna under medverkan av eleverna.

Rättvist system och kända konsekvenser

Elever behöver känna till vad som händer om de bryter mot en ordningsregel. Det är viktigt för eleverna att lärarna agerar konsekvent utifrån reglerna. Det betyder att skolpersonalen agerar på likartade sätt och att alla elever blir lika behandlade utifrån de regler och konsekvenser som finns. Eleverna ska vara försäkrade om att det finns ett rättvist system på skolan samt veta hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Lättförståeliga och tydliga regler

Reglerna behöver vara utformade på ett sätt så att de är lätta för eleverna att förstå, oavsett elevernas ålder.

Håll reglerna levande

För att ordningsreglerna ska bli kända och användbara för eleverna behöver ni arbeta med dem på skolan. Ett sätt att hålla reglerna levande är att följa upp ordningsregler, och klassrumsregler om sådana finns, ofta. Om reglerna förankras i skolans värdegrundsarbete kan syftet med reglerna bli tydligare. Det kan till exempel handla om att knyta an till reglerna när ni i undervisningen lyfter frågor om mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och solidaritet. Reglerna ska vara kända både för elever och skolpersonal, och hållas levande.

Konkreta tips

Ta del av hur några skolor har arbetat

Rektor

Ordningsreglerna tas fram av elevrådet som har då samlat in åsikter från sina klasser. Det är väl inte så mycket att säga om. Det är inte så himla komplicerat. De fattar majoritetsbeslut. När vi är oense, dvs elevgruppen och lärargruppen så har lärarna också röstat.

Rektor

Vi har ordningsregler på hela skolan. Och de är framtagna tillsammans med elever och föräldrar. Vi har haft ett koncept där vi har jobbat med föräldrar på föräldramöten. Då har föräldrarna kommit fram till ordningsregler som de tycker behövs, tillsammans med personalen. Och sen har eleverna gjort på liknande sätt på lektionerna, och då har elevernas förslag på ordningsregler kommit fram. Det som är den gemensamma nämnaren där blir ordningsreglerna på skolan.

Lärare

När jag var ny som lärare hade jag bara samtal om ordningsreglerna med eleverna när någon elev ifrågasatte reglerna, eller när en ordningsregel bröts. De kom liksom bara på tal när det redan var försent, på något sätt. Efter ett tag började jag testa att lyfta ordningsreglerna lite då och då i klassen, utan att något särskilt hade hänt. Det blev mycket bättre samtal om reglerna efter det, vi kunde problematisera och diskutera utan att någon antingen behövde känna sig utpekad, eller att någon tyckte att samtalet var onödigt eftersom ”det inte gäller mig”.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Helena Vita, undervisningsråd på Skolverket, om resultaten från Skolverkets rapport om ordningsregler och disciplinära åtgärder, utifrån elevernas perspektiv. För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

  • Hur görs eleverna delaktiga i arbetet med att utarbeta, följa upp och vid behov omarbeta ordningsregler på er skola?
  • Hur gör ni för att hålla skolans ordningsregler levande?
  • Hur tar ni reda på om eleverna upplever skolans ordningsregler som meningsfulla och rättvisa?
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 17 januari 2024.