Ordningsfrågor, trygghet och studiero

Skolan ska vara trygg och erbjuda lugn och ro för att elever och lärare ska kunna arbeta och trivas. Lärarna och eleverna på skolan ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö och komma överens om ordningsregler på skolan.

Elever och vuxna bestämmer reglerna tillsammans

De regler som ska gälla på skolan ska elever och vuxna bestämma tillsammans. När eleverna och de vuxna har kommit överens om vilka regler de vill ha bestämmer rektorn vilka regler som ska gälla. I reglerna står det vad man får göra och inte göra i skolan. De kan handla om att komma i tid till lektionerna, vara en bra kompis, lyssna på de vuxna i skolan och att inte använda sin mobiltelefon under lektionstid. Reglerna är till för att skapa ordning, trivsel och studiero.

Alla ska veta vilka regler som gäller

För att alla ska kunna följa reglerna är det viktigt att alla, både elever och vuxna på skolan, får veta att det finns ordningsregler och vad som står i dem. Alla som är i skolan har ett ansvar för att följa skolans regler och ta hänsyn till varandra så att det blir en bra arbetsmiljö på skolan.

Vad skolan får göra när en elev bryter mot skolans regler

Lärarna och andra vuxna i skolan har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet och studiero. Om någon elev stör för mycket eller bryter mot skolans regler så ska en lärare eller annan personal säga till.

Tillsägelser, utvisning och kvarsittning

Det finns olika saker som de vuxna får göra när en elev bryter mot skolans regler. De får säga åt eleven att sluta och flytta på eleven i klassrummet för att skapa studiero. Eleven ska alltså få en chans att ändra sitt beteende innan läraren kan göra något annat. Hjälper inte det får de visa ut en elev ur klassrummet. De kan också ge en elev kvarsittning efter skolan slutat. Om en elev har med sig något som stör, eller som kan skada någon, får läraren eller rektorn ta hand om det tills skoldagen är slut.

Omplacering och avstängning

Om rektorn på skolan bedömer att inget av detta hjälper kan hen tillfälligt placera eleven vid en annan skola. Om situationen är särskilt allvarlig, och eleven går på en kommunal skola, får kommunen flytta en elev permanent till en annan skola för att skapa trygghet och studiero.

I vissa fall får rektorn även stänga av en elev tillfälligt från skolan för att skolan ska få möjlighet att hantera en jobbig situation. I grundskolan kan till exempel grovt våld vara en anledning till att stänga av en elev. Avstängningen får aldrig vara längre än en vecka och skolan får inte stänga av en elev fler än två gånger per kalenderhalvår.

I gymnasieskolan får rektorn stänga av en elev till exempel om eleven har fuskat eller kränkt en annan elev.

Innan rektorn stänger av eleven måste skolan först pröva andra åtgärder, som tillsägelser och varningar.

Senast uppdaterad 11 augusti 2023

Innehåll på denna sida