Ledarskap som främjar studiero

Ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför är lärarens ledarskap viktigt för att främja studiero

Ledarskap är en viktig del i arbetet med att främja studiero. Skolinspektionens granskning visar att studieron på skolor varierar beroende på vilken lärare som leder undervisningen. Enligt eleverna blir det studiero när det är tydligt för dem vad de ska göra. Eleverna tycker att det är viktigt att läraren tar ett tydligt ansvar för ordningen i klassrummet och anstränger sig för att skapa goda relationer till dem.
Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen ”Skolors arbete med trygghet och studiero” på Skolinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Lärares kompetens kännetecknas av tre delar; didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och relationskompetens. Didaktisk kompetens handlar om att ha goda ämneskunskaper och vara skicklig på att förmedla dessa till eleverna. Ledarskapskompetens handlar om förmågan att organisera och leda undervisningen. Det handlar också om förmågan att leda grupprocesser samt upprätthålla en väl fungerande ordning. Relationskompetens handlar om förmågan att bygga goda relationer. Med dessa kompetenser har ni som lärare goda förutsättningar för att skapa en arbetsmiljö som främjar studiero.

Det är också viktigt att ni agerar som goda förebilder och förmedlar till eleverna att ni har höga förväntningar på dem. Det är viktigt att ni uttrycker förväntningarna på ett sådant sätt att eleverna, utifrån sina individuella förutsättningar, kan ta de till sig. Förväntningarna har stor betydelse för hur eleverna lyckas och kan även påverka deras framtidstro.

Konkreta tips

Så kan ett tydligt ledarskap främja studiero

När ni arbetar med er ledarskapsutveckling kan ni behöva arbeta gemensamt. Det kan ni göra genom att exempelvis ta fram gemensamma strategier och metoder, eller genom kollegial samverkan. Era olika erfarenheter och kompetenser är viktiga för det gemensamma lärandet. För att kollegial samverkan ska fungera behöver det finnas ett öppet klimat där personalen känner förtroende för varandra.

Här är det viktigt att också fundera över hur personal med olika stödjande funktioner, som till exempel resurspedagoger eller elevassistenter som är med eleverna under hela skoldagen, i sin unika roll kan bidra till ett tryggt skolklimat och studiero.

Skolinspektionens granskning belyser flera aspekter av vad i lärarens ledarskap som kan främja studiero. Några saker ni som lärare kan tänka på är:

 • Planera undervisningen väl och förbered exempelvis material och instruktioner innan lektionen börjar.
 • Var tydliga i instruktionerna och se till att samtliga elever har förstått vad de ska göra.
 • Var tydliga med vad som förväntas av eleverna.
 • Förklara lektionsinnehållet och sätt det i ett sammanhang.
 • Variera undervisningen och se till att uppgifterna ligger på nivåer som utmanar alla elever och som är möjliga för alla elever att klara av.
 • Var tillgängliga och ge stöd till elever som behöver det. Ta en gemensam genomgång om flera elever behöver hjälp med samma sak.
 • Ta ett tydligt ansvar för klassrumsmiljön och ordningen.
 • Reagera direkt om kränkningar eller störningsmoment uppstår. Var noga med att tillrättavisningarna sker på ett respektfullt sätt och riktar sig till de elever det berör.
 • Arbeta för att bygga tillitsfulla relationer till eleverna.

Några sätt att gemensamt utveckla ert ledarskap är genom handledning, klassrumsbesök och observationer. Skolinspektionen har ett exempel på observationsschema som ni kan använda om ni kommer överens om ett sådant arbetssätt.

Observationsschemat finns på sidan 30 i rapporten i rapporten Skolans arbete för att säkerställa studiero på Skolinspektionens webbplats:

Skolans arbete för att säkerställa studiero (Skolinspektionen) Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Ta del av hur några skolor har arbetat

Förstelärare

Första gången vi skulle besöka en kollega gjorde vi det i form av ”two stars and a wish”, där all undervisande personal fick en lottad kompis att besöka. Tanken med besöket var att hitta två saker som verkligen var styrkor och något kollegan eventuellt kunde ändra på och reflektera kring. Det var väldigt bra. Man fick liksom syn på saker, både hos sig själv och hos andra.

Förstelärare

Om man vill utveckla ledarskapet behöver man våga titta på sina brister. Då kan man till exempel filma sig själv. Det är skrämmande, men jättebra. För då ser man vad man gör. Man hör hur man låter och man ser vad man gör.

Förstelärare

Bara att öppna dörrarna in till klassrummet har varit väldigt framgångsrikt. I början var det väl inte helt självklart att man skulle ha med sig någon in i klassrummet, men nu tycker vi att vi har kommit så pass långt att man kan gå till en kollega och säga ”Du, kan du komma in till mig och titta på den här lektionen för jag behöver hjälp, jag behöver råd”.

Speciallärare

Vi har också prövat att läraren tar emot eleverna på samma sätt i dörren. Då har vi bestämt att läraren står i dörren, tar emot eleverna, hälsar välkommen och samlar in mobilerna på samma sätt, för att de ska känna igen sig när de kommer. Sen går eleverna och sätter sig. Då får de ett lugnt inträde i klassrummet. Den största vinningen med att göra det här, det är att eleverna vet vad som förväntas av dem. Om man är till exempel ny som lärare, eller osäker i sitt ledarskap så kan man bli hjälpt av det, för då har ju de lärare som är mer trygga i sitt ledarskap visat för eleverna hur de förväntas vara på lektionerna.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Anneli Jildenbäck, undervisningsråd på Skolverket, om sina erfarenheter från utvecklingsarbetet inom Samverkan för bästa skola.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

 • Hur arbetar ni gemensamt för att utveckla ert ledarskap?
 • Finns det något i det gemensamma arbetet som ni behöver utveckla? Vad?
 • Upplever ni klimatet bland personalen som tillåtande för att be om hjälp? Hur kan ni arbeta för att bibehålla/utveckla ett sådant klimat?
 • Vad skulle ni vilja utveckla i ert ledarskap, på individnivå?
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 07 februari 2024.