Främja studiero genom samarbete mellan lärare och elevhälsan

Att främja hälsa och förebygga ohälsa hos elever är viktigt för att säkerställa studiero. Rektor behöver därför skapa möjligheter för samverkan mellan elevhälsa och lärare. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan samverkan kring elevhälsoarbetet främja studiero

Elever som känner sig trygga i skolan har en mer positiv bild av skolan och av sina möjligheter till delaktighet och inflytande över undervisningen. Det kan ha en positiv inverkan på studieron. På samma sätt påverkas studieron positivt när elever upplever undervisningen som meningsfull och när de känner att de har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Här spelar det främjande elevhälsoarbetet en viktig roll.

Elevhälsans personal har i uppdrag att främja hälsa och minska risken för ohälsa. De kan till exempel arbeta genom att samarbeta med rektor och övrig personal vid utbildningsinsatser och organisationsplanering eller genom att handleda lärare. Elevhälsan kan också kartlägga skolans studiemiljö eller annat som på olika sätt rör elevernas trygghet, relationer och välmående. Alla dessa aspekter är viktiga delar för att främja studiero.

I Skolinspektionens granskning beskrivs att lärares förutsättningar för att skapa studiero påverkas av i vilken mån rektor tar ansvar för bland annat det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet i samverkan med elevhälsan, samt hur skolan tar ansvar för att ge alla elever det stöd och utmaningar de behöver. En annan förutsättning är att lärare inte lämnas ensamma med att lösa problemen med studiero i sin undervisning. Rektor behöver därför ta ansvar för att lärare, elevhälsan och övrig stödjande personal samverkar utifrån roll och uppdrag så att alla elever får det stöd de behöver. Eleverna ska också få kännedom om hur de kan få hjälp om de upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Konkreta tips

Så kan ni samarbeta

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. För att möjliggöra detta behöver det finnas samverkan mellan elevhälsans personal och annan skolpersonal. Rektor är den som ansvarar för elevhälsan och är också den som behöver se till att det finns möjligheter för samverkan.

En viktig yrkesgrupp att ta med i det arbetet är också de som har en stödjande funktion och är med eleverna under hela skoldagen, till exempel elevassistenter eller resurspedagoger. Med rätt kunskap och vägledning kan de bidra till att både trygghet och studiero främjas.

Gör elevhälsan till en del i den dagliga verksamheten

För ett framgångsrikt arbete behöver elevhälsan ingå i den dagliga verksamheten. Den behöver vara en naturlig del i skolans arbete för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ett sätt att bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande kan till exempel vara att skapa samarbete med elevhälsan för undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Samverka kring elevhälsoarbete

Det är viktigt att elevhälsan stöttar den pedagogiska personalen i att skapa en god lärmiljö. Lika väsentligt är det att den pedagogiska personalen bistår elevhälsan. Till exempel kan pedagogisk personal ha kunskaper om eleverna, som kan vara av vikt för elevhälsans arbete.

Det är bra om personal i en stödjande funktion och som följer en klass under hela skoldagen också inkluderas i arbetet. Detta för att synliggöra hur och i vilka situationer som de kan bidra utifrån sin roll.

Utforma en organisation för samarbete

Rektor behöver utforma skolans organisation på ett medvetet sätt. Det handlar om att sätta både en kultur och en struktur där samarbete blir naturligt. Då kan rektor arbeta för goda relationer mellan skolpersonalen och uppmuntra till gemensamma beslut och temaarbeten. Rektor kan också organisera så att möten mellan skolans olika personalgrupper blir möjliga.

Ta fram gemensamma mål och aktiviteter som gynnar måluppfyllelsen

För att alla ska kunna bidra med sina kompetenser behöver skolpersonalen arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Rektor behöver då ta ett tydligt ansvar för att verksamheten har en riktning från nuläge till önskat läge. Skolpersonalen behöver vara med i arbetet med att ta fram de gemensamma målen. All personal behöver känna att de kan bidra och veta på vilket sätt de kan göra det. Rektor behöver förmedla detta och även ha höga förväntningar på både individer och grupper.

Konkreta tips

Ta del av hur andra skolor har arbetat

Raster och övergångar mellan olika verksamheter är jättesvårt för eleverna. Det är alltid där konflikter händer. Därför har vi valt att bemanna upp mer på rasterna genom att elevhälsans personal också är ute. Vi tror att det är viktigt att också elevhälsans personal ser eleverna i det sammanhanget för att exempelvis förstå varför ett barn kanske inte når målen? Så vi tänker att det ger vinster och ringar på vattnet när man är ute och ser eleverna även på rasten. Elevhälsans personal har också hjälpt oss att organisera rasterna ännu bättre eftersom de kunnat se på rastaktiviteterna ur andra perspektiv. Så på så vis får vi in allas kompetenser i det arbetet."

– Rektor

Rektorn i vår skola ger oss förutsättningar genom att vara tydlig och har organiserat arbetet så att det nu finns bland annat stödmallar, processbeskrivningar och mötesrutiner. Det skapar trygghet och gör att vi kommer snabbare framåt tror jag."

– Speciallärare

Konkreta tips

Ljudfil och diskussionsfrågor

I den här ljudfilen berättar Lydia Folke, undervisningsråd på Skolverket, mer om hur skolan kan organisera för samverkan av det främjande elevhälsoarbetet.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

  • Vilka för- och nackdelar ser ni med hur ni organiserat elevhälsoarbetet i er skola? För eleverna? För skolpersonalen?
  • Hur ser samverkan ut mellan lärare och elevhälsa exempelvis kring elevers frånvaro?
  • Hur gör ni för att få till ett ömsesidigt utbyte mellan elevhälsans personal och lärare?
  • På vilket sätt kan gemensamma mål för samverkan mellan elevhälsans personal och lärare hjälpa er framåt i arbetet?
  • Hur tycker ni att balansen mellan det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet ser ut på er skola? Finns det något ni skulle kunna utveckla? Vad?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 februari 2024