Elevers inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero

När ni gör elever delaktiga i undervisningen ökar deras motivation att lära sig. Det är därför en viktig del i arbetet för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan elevers delaktighet främja studiero

Skolinspektionens granskning visar att det är vanligare att elever är passiva på lektionerna än att de stör genom att prata eller gå omkring i klassrummet. Ett sätt att få eleverna att bli mer aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. Det kan ske exempelvis genom elevaktiv undervisning eller återkoppling och samtal om elevernas lärprocesser. När eleverna har kontroll över det egna lärandet känner de större intresse och motivation för skolarbetet. All personal ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen ”Skolors arbete med trygghet och studiero” på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Många av de intervjuade eleverna i granskningen uppger att de börjar prata eller använda mobilen när de upplever undervisningen som enformig. Att variera undervisningen, och utgå från elevernas intressen och erfarenheter, kan göra undervisningen mer meningsfull.

Forskning visar att eleverna känner ökad glädje och tillfredsställelse i skolan när de görs delaktiga i undervisningen. Att arbeta med elevdelaktighet har även visats ha betydelse för relationer elever emellan och för relationen mellan lärare och elev. Att bygga och vårda dessa relationer är centralt för att främja studiero.

Delaktighet för lärande, publikation

Konkreta tips

Så kan ni arbeta för att öka elevernas inflytande och delaktighet i undervisningen

För att eleverna ska få inflytande över undervisningen behöver ni göra dem delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i både planering, genomförande och utvärdering. Exempel på lämpliga områden där eleverna kan vara med och påverka är vilka arbets- och redovisningsformer som ni ska använda och hur ni ska utvärdera arbetet. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för planeringen av nästa arbetsområde. Den blir på så vis ännu ett sätt ge eleverna inflytande över undervisningens innehåll och upplägg.

Elevaktiv undervisning

Elevaktiv undervisning är ett sätt att göra eleverna delaktiga i skolan. Det kan handla om till exempel rollspel, kreativt och utforskande arbete eller verklighetsförankrade uppgifter. Arbetssättet utgår från elevernas egna intressen och erfarenheter. Samtidigt krävs det av er som lärare att ni har en balans mellan elevernas olika intressen och det som ni ansvarar för att genomföra ur kursplanernas innehåll och mål. Kommunikation och samarbete är i fokus i elevaktiv undervisning.

Återkoppling

Ömsesidig återkoppling är ett sätt att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Ni som lärare ger återkoppling till eleverna om deras lärande och utveckling. Eleverna ger respons till er om hur de förstår undervisningen. På så sätt ger ni också eleverna ett större ansvar för det egna lärandet. Samtidigt får ni syn på hur eleverna förstår och tar emot undervisningen. Detta bidrar till att elevernas motivation ökar, och ger er möjlighet att ha ett elevperspektiv på undervisningen.

Konkreta tips

Ta del av hur andra skolor har arbetat

Lärare

När jag ska gå igenom ett nytt temaområde startar jag ibland det med att involvera eleverna. När vi exempelvis skulle jobba med rymden så frågade jag dem vad de skulle vilja lära sig om rymden? Jag skrev ner alla de frågor som eleverna ville ha svar på och bakade sedan in dem i planeringen. Efter varje lektion sen kunde vi tillsammans bocka av vilka av frågorna eleverna tyckt att de hade fått svar på.

Lärare

Det är viktigt för mig att få reda på vad eleverna tycker om undervisningen och de olika arbetssätt som jag försöker använda. Eleverna får med jämna mellanrum därför utvärdera det. Jag brukar skriva ner de olika arbetssätten, ex arbeta med kompis, arbeta ensam, lyssna på genomgångar eller kanske läsa och sedan be dem ringa in alla de sätt de tycker funkar för dem. Det gör att jag både kan följa hur enskilda elever vill ha det och få en bild av vad gruppen som helhet föredrar.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Jakob Amnér, förbundsordförande för Sveriges elevråd SVEA, om elevernas perspektiv på delaktighet i undervisningen.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskustera hur ni kan arbeta vidare

  • Hur gör ni eleverna delaktiga i undervisningens olika delar?
  • Hur gör ni för att ge återkoppling till eleverna om deras lärande?
  • Hur gör ni för att ta emot återkoppling från eleverna om undervisningen?
  • Hur arbetar ni vidare utifrån den återkoppling som eleverna ger er?
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 05 september 2022.