Elevers inflytande och delaktighet i undervisningen kan främja studiero

När ni gör elever delaktiga i undervisningen ökar deras motivation att lära sig. Det är därför en viktig del i arbetet för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan elevers delaktighet främja studiero

Skolinspektionens granskning visar att det är vanligare att elever är passiva på lektionerna än att de stör genom att prata eller gå omkring i klassrummet. Ett sätt att få eleverna att bli mer aktiva på lektionen är att göra dem delaktiga. Det kan ske exempelvis genom elevaktiv undervisning eller återkoppling och samtal om elevernas lärprocesser. När eleverna har förståelse för vad de ska lära sig och varför kan det leda till att deras motivation för skolarbetet ökar. All personal ska utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Kvalitetsgranskningen ”Skolans arbete för att säkerställa studiero”, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Tematiska analysen ”Skolors arbete med trygghet och studiero”, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Många av de intervjuade eleverna i granskningen uppger att de börjar prata eller göra annat när de upplever undervisningen som enformig. Att variera undervisningen, och utgå från elevernas intressen och erfarenheter, kan göra undervisningen mer meningsfull.

Delaktighet för lärande (publikation)

Konkreta tips

Så kan ni arbeta med elevernas inflytande och delaktighet i undervisningen

För att göra eleverna delaktiga i undervisningen kan ni se över undervisningens alla delar, det vill säga i både planering, genomförande och utvärdering. Det är läraren som avgör om, när och på vilket sätt eleverna kan få inflytande och göras delaktiga. Exempel på lämpliga områden där eleverna kan vara med och påverka är till exempel vilka arbets- och redovisningsformer som kan användas och hur ni ska utvärdera arbetet. Utvärderingen kan sedan vara en del av underlaget för planeringen av nästa arbetsområde.

Elevaktiv undervisning

Elevaktiv undervisning är ett exempel på hur eleverna kan göras delaktiga i skolan. Det kan handla om till exempel rollspel, kreativt och utforskande arbete eller verklighetsförankrade uppgifter. Just detta exempel på arbetssätt bygger på att läraren utgår från elevernas egna intressen och erfarenheter. Samtidigt krävs det av er som lärare att ni har en balans mellan elevernas olika intressen och ert ansvar för att förmedla och arbeta med kursplanernas innehåll och mål. Kommunikation och samarbete är i fokus i elevaktiv undervisning.

Återkoppling

Ömsesidig återkoppling är också ett exempel på hur lärare kan göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Ni som lärare ger återkoppling till eleverna om deras lärande och utveckling. Eleverna kan också ge respons till er om hur de förstår undervisningen. Detta kan bidra till att elevernas motivation ökar, och ger er möjlighet att ha ett elevperspektiv på undervisningen.

Konkreta tips

Ta del av hur andra skolor har arbetat

Lärare

När jag ska gå igenom ett nytt temaområde startar jag ibland det med att involvera eleverna. När vi exempelvis skulle jobba med rymden så frågade jag dem vad de skulle vilja lära sig om rymden? Jag skrev ner alla de frågor som eleverna ville ha svar på och bakade sedan in dem i planeringen. Efter varje lektion sen kunde vi tillsammans bocka av vilka av frågorna eleverna tyckt att de hade fått svar på.

Lärare

Det är viktigt för mig att få reda på vad eleverna tycker om undervisningen och de olika arbetssätt som jag försöker använda. Eleverna får med jämna mellanrum därför utvärdera det. Jag brukar skriva ner de olika arbetssätten, ex arbeta med kompis, arbeta ensam, lyssna på genomgångar eller kanske läsa och sedan be dem ringa in alla de sätt de tycker funkar för dem. Det gör att jag både kan följa hur enskilda elever vill ha det och få en bild av vad gruppen som helhet föredrar.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar Jakob Amnér, förbundsordförande för Sveriges elevråd SVEA, om elevernas perspektiv på delaktighet i undervisningen.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

  • Ge exempel på hur ni arbetar med att göra eleverna delaktiga i undervisningens olika delar?
  • Hur gör ni för att ge återkoppling till eleverna om deras lärande?
  • Hur gör ni för att ta emot återkoppling från eleverna om undervisningen?
Ansvar
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 24 juli 2024.