Goda relationer mellan elever främjar trygghet och studiero

När eleverna känner gemenskap med varandra ökar chanserna till att de vågar samarbeta och göra sina röster hörda. Ett gott samarbete och en trygg lärmiljö kan främja studieron. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Därför kan goda relationer mellan elever bidra till studiero

Det finns en tydlig koppling mellan en god studiemiljö och låg förekomst av kränkningar. Att elever känner sig trygga och trivs i skolan är inte heller bara ett mål i sig utan en förutsättning för att eleverna ska lära sig.

För att eleverna ska våga göra sina röster hörda och vara aktiva i klassen och skolan behöver det vara en trygg skolmiljö som uppmuntrar till samarbete. Varje elev behöver också känna att hen är en viktig del i klassen och i skolans gemenskap. Då ökar viljan att samarbeta både inom klassen och över klass- och åldersgränser.

När rektor och lärare utvecklar arbetsformer där eleverna lär känna varandra både inom och mellan klasser och årskurser ökar chanserna för att samhörigheten och tryggheten i skolan stärks. Det i sin tur kan ha en positiv inverkan på studieron.

Konkreta tips

Så kan ni arbeta för att stärka relationer mellan elever

Det finns många sätt att hjälpa elever att bygga goda relationer till varandra. Det behöver då finnas både naturliga mötesplatser i skolan och planerade gemensamma aktiviteter. Det är också viktigt att undervisningen och skolans övriga aktiviteter genomsyras av skolans värdegrund.

Här är några exempel på vad ni som lärare kan göra för att stärka relationer mellan eleverna inom en klass:

 • Skapa en bild av hur gruppen fungerar i sitt sociala samspel och anpassa undervisningen efter det.
 • Ta ansvar för indelning av grupper med hänsyn till elevernas olika förutsättningar, både kunskapsmässiga och sociala.
 • Ta ansvar för att fördela olika roller i grupper, till exempel olika ansvarsområden.
 • Guida eleverna i hur man jobbar i grupp, bland annat utifrån ansvarsområden och roller. Ge konkreta instruktioner för hur samtal kan föras och hur möten kan gå till.

Här är några exempel på vad ni kan göra för att stärka relationer mellan elever i olika klasser och årskurser:

  • Låt äldre elever läsa för yngre och låt yngre elever läsa för äldre.
  • Låt elever som har kunskaper inom ett område introducera området för andra klasser.
  • Organisera samarbete mellan klasser kring exempelvis en skoltidning eller rastaktiviteter.
  • Ge elever möjlighet att ta hand om ett elevcafé eller en aktivitet på en gemensam temadag.
  Konkreta tips

  Ta del av hur några skolor har arbetat

  Lärare

  Tidigare hade vi många konflikter under rasterna, och vi kunde också se att det fanns några stycken som alltid gick omkring och inte hade så mycket att göra på skolgården. Nu har vi gjort om rasterna till pauser. Det går till såhär, att innan rasten börjar, så får eleverna välja på några aktiviteter. Aktiviteterna har tagits fram tillsammans med eleverna och det kan vara till exempel pyssel, en styrd lek i gymnastiksalen, vara ute i klätterställningen eller lyssna på lugn musik i klassrummet. Vid varje aktivitet så finns det vuxna, och beroende på hur många elever som väljer aktiviteten så fördelar sig de vuxna efter det. Det är bra i många aspekter. Vi ser att det inte blir lika mycket konflikter, att eleverna inte bara gör kompisval, att de prövar olika aktiviteter och att de som kan ha svårt att hitta in i gruppen redan är placerade i en grupp. Nu gör alla ett val och det finns alltid kompisar runt omkring där.

  Speciallärare

  Vi har juldans varje år. Då är det 6:orna som lär ut dans till 2:orna. Med sådana typer av aktiviteter kan man bygga broar mellan klasserna.

  Rektor

  När jag delar in eleverna i grupper för till exempel grupparbeten så tänker jag alltid på flera saker. Delvis på elevernas kunskapsnivå förstås, men kanske ännu mer på elevernas relationer sinsemellan. Innan grupperna börjar arbeta så ger jag tydliga instruktioner för hur arbetet ska gå till. Jag delar till exempel alltid ut ansvarsområden i förväg, och pratar om strategier för hur man kan göra för att alla ska få komma till tals. Jag ser en vinst för alla elever med det här arbetssättet. De lyssnar mer på varandra och visar hänsyn. En annan vinst med att dela upp ansvarsområden och ha strategier för hur ordet fördelas är ju att vi kommer undan riskerna med att förstärka de könsnormer som kan komma till uttryck i grupparbeten. Innan vi hade den här strategin så tog pojkarna upp större talutrymme i grupparbetena, medan flickorna ofta var de som antecknade och gjorde jobbet. På det här sättet kommer vi runt de riskerna, vilket ju också är viktigt för att stärka relationerna mellan eleverna.

  Konkreta tips

  Ljudfil

  I den här ljudfilen berättar forskare Ulf Jederlund mer om vad ni kan tänka på i det relationsstärkande arbetet mellan eleverna för att skapa gemenskap inom en klass och mellan olika klasser och årskurser.

  För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

  Konkreta tips

  Diskutera hur ni kan arbeta vidare

  • Vad gör ni på er skola för att stärka gemenskapen mellan eleverna?
  • Hur gör ni för att stärka samhörigheten inom klasserna?
  • Var i skolan har ni naturliga mötesplatser för elever från olika klasser?
  • Vilka uppgifter och aktiviteter erbjuder ni eleverna, så att de kan samarbeta över klass- och åldersgränserna?
  Ansvar
  Forskning och fördjupning
  Senast uppdaterad 27 mars 2024.