Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever främjar studiero

Tillitsfulla relationer mellan lärare och elever ökar elevernas trygghet och motivation. Det är därför en viktig del för arbetet med att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta.

Konkreta tips

Därför är tillitsfulla relationer viktiga

Forskning visar att positiva och tillitsfulla relationer mellan lärare och elever

 • spelar en avgörande roll för elevernas sociala utveckling, trivsel, välmående och motivation till lärande,
 • är viktiga då det kommer till elevers måluppfyllelse och prestationer inom ämnesundervisningen och
 • är av extra stor vikt för elever som ofta får tillsägelser.

Se artikeln Lärar-elev-relation och samtal mellan lärare och elever av Jonas Aspelin, Ulf Jederlund och Lillemor Aneer. Du hittar artikeln på Lärportalen under moment A.

Lärar-elev-samspel, Samspel för inkludering på Lärportalen Länk till annan webbplats.

Lärares öppenhet, intresse och empati riskerar att minska när en elevs beteende kategoriseras som negativt eller problematiskt. Det kan medföra att de elever som kan ha störst behov av goda samtal inte får dem. Det kan också hända att samtal med dessa elever faller tillbaka i mönster av förmaningar och tillrättavisande. När en elev upplever svårigheter i sitt lärande utvecklar eleven inte sällan strategier för att undvika att dessa blir synliga. Då är det viktigt att ha ömsesidiga samarbetsinriktade samtal med eleven, snarare än att ha samtal om eleven.

I Skolinspektionens kvalitetsgranskning berättar eleverna att goda relationer till lärarna är viktigt för att främja studiero.

Kvalitetsgranskningen Skolans arbete för att säkerställa studiero, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Konkreta tips

Så kan ni arbeta för att främja goda relationer mellan lärare och elever

Ni arbetar för goda relationer då ni till exempel:

 • ger regelbunden återkoppling om elevernas lärande,
 • stöttar dem i deras individuella lärprocesser,
 • låter elevernas intressen och erfarenheter få utrymme i undervisningen,
 • gör eleverna delaktiga i skolans verksamhet,
 • visar att ni ser eleverna,
 • tar er tid att lyssna, fråga om elevernas intressen och mående och
 • hjälper till att lösa och reda ut konflikter om sådana uppstår.

Ge och ta emot återkoppling

Återkoppling kan användas för att göra eleverna delaktiga i sina lärandeprocesser och för att ge dem ett större ansvar för sitt lärande. Ni kan ge återkoppling till eleverna om deras lärandeprocess och utveckling. När ni ger återkoppling är det viktigt att ni gör det på ett sätt som visar omsorg om eleverna. Det kan ha positiv inverkan på deras självförtroende och lust till lärande. Eleverna kan i sin tur ge sin syn på hur de tar emot och förstår undervisningen. Detta ökar elevernas motivation och bidrar till att skapa goda relationer mellan er och eleverna.

Gör eleverna delaktiga

Alla som arbetar i skolan ska utgå från ett demokratiskt arbetssätt. Ett sätt att tillämpa detta är att göra eleverna delaktiga genom elevaktiv undervisning, där elevernas erfarenheter och intressen får ta plats. Det kräver en balans mellan elevernas intressen och kursplanernas innehåll och mål. Exempel på elevaktiva arbetssätt är rollspel, kreativt och utforskande arbete eller verklighetsförankrade uppgifter. I elevaktiv undervisning är kommunikation och samarbete i fokus. Det kan öka samarbetet och stärka relationen mellan er och eleverna.

Visa att ni ser hela eleven

Det är viktigt att ni visar att ni ser elevens alla sidor, elevens mående och elevens intressen och erfarenheter. Starka sidor hos en elev behöver nödvändigtvis inte handla om kunskap eller prestationer. Det kan även handla om personliga egenskaper. När ni visar att ni tar hänsyn till elevernas alla sidor kan eleverna känna sig sedda. Elever uppger att det är viktigt för dem att känna att deras lärare bryr sig om dem. Ett normmedvetet och demokratiskt förhållningssätt skapar bättre förutsättningar för personalen att se hela eleven.

För elever som upplever otrygghet, utsatthet i familjen eller i en nära relation, eller har oro för sin egen eller en väns livssituation kan tillitsfulla relationer till skolans personal vara avgörande för att eleven ska våga berätta. Att skolan får kännedom om elevers utsatthet är en förutsättning för att skolan ska kunna agera och för att rätt insatser och hjälp ska kunna erbjudas eller sättas in.

Skolans ansvar för barn som far illa

Arbeta för ömsesidigt förtroende

De tillitsfulla och goda relationer som skapas mellan lärare och elever i skolan bygger ofta på ett ömsesidigt förtroende. Genom att regelbundet kommunicera den kunskap ni har om elevernas individuella behov och lärandeutveckling till eleverna, kan tilliten stärkas. Det kan till exempel handla om att beskriva för eleven vad hen behöver göra för att uppnå läroplanenens mål och att försäkra sig om att eleven verkligen förstår det som förmedlats. Förtroendet byggs också upp då ni tar er tid att lyssna, tar elevers berättelser till exempel om utsatthet på allvar eller finns som stöd i konfliktsituationer.

Var en förebild

Ni kan också bidra till goda relationer genom att själva vara förebilder. Det kan handla om att exempelvis samverka med övrig personal och visa att ni har en öppen inställning till alla elever i skolan, annan personal och till vårdnadshavare. Ni är även viktiga förebilder då ni agerar, ingriper när något som kan utgöra en kränkning eller någon form av trakasserier sker.

Konkreta tips

Ta del av hur några skolor har arbetat

Lärare

Jag tror att om vi har en god relation med föräldrarna så har vi jättemycket vunnet med eleverna. När jag visar att jag är intresserad av, och tycker om, eleven och elevens familj så ger det mycket tillbaka. Jag tror att eleverna kan känna stor kärlek för oss, och att den kärleken gör att eleverna vill lyckas.

Lärare

På vår skola har vi satt upp principer för elevhälsoarbetet på skolan. En av dem är ”Relation till eleven”. Det lyfter vi i alla sammanhang, oavsett om man sitter bara årskursvis eller om det är på ett EHT-möte eller vad det nu är.

Skolkurator

Det kan ju vara viktigt för eleverna att ha en ”huvudrelation”. Men det är också viktigt att de inte bara har en, utan att de har flera trygga relationer. Till exempel att en elev inte bara känner sig trygg med elevresursen, utan också kan gå till sin lärare med vissa saker. Då kan man ”växla ut” så att läraren också får tid att sitta med eleven.

Skolkurator

Vi försöker skapa tid för samtal under veckan, att vara intresserade av eleverna och vad de gör, och fånga upp deras intressen. Men också föra en dialog med eleverna; Okej, nu blev inte den här situationen som vi ville ha den. Vad kan vi göra till nästa vecka? Eleverna är med i att ta fram och diskutera strategier och anpassningar.

Konkreta tips

Ljudfil

I den här ljudfilen berättar forskare Ulf Jederlund mer om vad ni kan tänka på i det relationsstärkande arbetet mellan lärare och elev.

För gärna anteckningar medan ni lyssnar. Anteckna sådant ni tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Anteckningarna bildar underlag till era gemensamma diskussioner.

Konkreta tips

Diskutera hur ni kan arbeta vidare

 • Hur gör ni för att bygga förtroendefulla relationer mellan lärare och elever i skolan?
 • Vilka möjligheter har ni att verkligen ta er tid att lyssna på eleverna?
 • Händer det att vissa elever blir mer lyssnade på än andra? Vad kan det bero på?
 • Hur förmedlar ni positiva förväntningar till eleverna?
 • Hur gör ni för att elevernas erfarenheter, förkunskaper och intressen ska få ta plats i undervisningen?
Ansvar
Forskning och fördjupning

Materialet trygghet och studiero

Den här sidan är en del av materialet Trygghet och studiero som består av 12 webbsidor. Om du vill ta del av de andra sidorna kan du gå till materialets startsida.
Startsidan för materialet Arbeta med att främja trygghet och studiero

Senast uppdaterad 28 mars 2024.