Elevinflytande och elevråd

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Bild som illustrerar elevinflytande

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Inflytande över utbildningen

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras
  • vilka arbetsformer man ska använda
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Olika forum för inflytande

Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det står i skollagen och i arbetsmiljölagen.

Elevskyddsombud

Ett elevskyddsombud ska representera eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön. Det kan till exempel handla om att kemikalier från kemiundervisningen ska hanteras på ett säkert sätt och att skolan ska ha ett bra förebyggande arbete mot mobbning.

I våra föreskrifter kan du som elev hitta information om hur arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud ska gå till:

Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud Länk till annan webbplats.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du som elev hitta information om elevskyddsombudets roll:

Om rollen som elevskyddsombud Länk till annan webbplats.

Elevråd och elevkårer

Elevråd kan vara organiserade på olika sätt. Representanterna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna: skolans ordningsregler, var cykelställen ska stå eller schemafrågor. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund.

Inom gymnasieskolan är det vanligare med elevkårer. Elevkåren driver olika frågor som är viktiga för eleverna och är fri från partipolitisk och religiös grund.

Här kan du som elev hitta information och konkreta tips om elevråd:

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida