Rektor Monzer El-Sabini: – Så arbetar vi för ökad trygghet och studiero

År 2016 valde Bergsjöskolan i Göteborg att inleda ett samarbete med Skolverket för att stärka skolans arbete med att utveckla sin undervisning i högstadiet. Två år har gått och nu berättar rektor Monzer El-Sabini om skolans resa för att involvera eleverna i skolutveckling.

Bild på Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan. Foto: Göteborgs stad.

Monzer El-Sabini, rektor på Bergsjöskolan. Foto: Göteborgs stad.

– Vi verkar i ett socioekonomiskt utsatt område och vi har många nyanlända elever. Det är inget jag kan påverka men jag kan påverka hur vår organisation ser ut. Det är tydligt hur elevernas intresse för skolan och deras motivation för studier har ökat nu när de har fått möjlighet att ta del av ansvaret för skolans utveckling.

Den största insikten vi har fått inom Samverkan för bästa skola är hur vi vuxna kan arbeta och tänka för att involvera våra elever. Det är vi vuxna som måste tänka annorlunda, skapa rätt förutsättningar och hjälpa våra elever att driva sina frågor. Det är lätt att tänka att eleverna inte kan eller vill men så är det inte, berättar Monzer.

Skolverket gav oss stöd i att identifiera vilka områden vi skulle satsa på att utveckla och hur

– Vi inledde samarbetet inom Samverkan för bästa skola med att i en hel termin analysera vår skola och våra utmaningar. Underlaget till analysen bestod bland annat av betygsstatistik och samtal med elevhälsan, lärare och elever om undervisning, skolans miljö samt behov och förväntningar.

Skolverket var väldigt inlyssnande och ödmjuka i det arbetet. Tillsammans lyckades vi identifiera våra problemområden och vilka åtgärder vi möjligtvis skulle kunna arbeta med.

I vår analys blev det väldigt tydligt att vi behövde satsa på ökad trygghet och studiero, samt utveckla vår undervisning och som ett led i det öka elevernas närvaro. Många av våra elever kommer från krigsdrabbade länder och de måste få känna trygghet och få uppleva lugn och ro. Därför har ökad trygghet och studiero varit centralt i alla våra utvecklingsinsatser.

Vi har en gemensam värdegrund

– Vi har satsat på olika åtgärder och insatser men våra elever är centrala i arbetet med att skapa trygghet på skolan. Hos oss möts människor från olika kulturer, med olika språk och med olika bakgrund. Därför har vi skapat och arbetar med en gemensam värdegrund där kärnan är att vi ska ta hänsyn till varandra så att den ska passa oss alla. Vi ska leva upp till skollagen och grundlagen. Ingen ska bli diskriminerad utifrån exempelvis religion eller etnisk tillhörighet med mera.

Vi har stärkt vårt kollegiala lärande och arbetar med formativ undervisning

– Utöver värdegrundsarbete är det viktigt att våra elever har en lust att lära. Då kommer de att nå långt i livet. För att stimulera eleverna i undervisningen har vi bland annat satsat på kollegialt lärande. Skolverket har hjälpt oss att komma i kontakt med Högskolan Kristianstad som stöttat mig och våra förstelärare i att skapa rutiner för hur vi kan arbeta tillsammans i arbetslag och ämnesgrupper.

Högskolan Kristianstad har också gett oss praktisk handledning i formativ undervisning och bedömning som går ut på att skapa ett klassrum där elever vill lära sig och där de också får möjlighet att lära sig att lära. Det ger våra lärare och elever en gemensam bild av de behov och förväntningar som finns i varje klassrum. Eleverna känner sig bekräftade och känner sig trygga när alla lärare är samordnade och arbetar på samma sätt.

Eftersom alla elever inte har möjlighet att få hjälp hemma med läxorna hemma erbjuder vi också läxhjälp efter skoltid till de som behöver det. Här får vi extra hjälp från lärarstudenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Vi satsar på elevinflytande, demokrati och normkritik

– Vi har ett demokratiskt och normkritiskt förhållningssätt på skolan så att alla känner att de ska få påverka skolan och få säga vad de tycker. Utöver elevernas inflytande i den formativa undervisningen får elevrepresentanter delta i elevhälsoarbetet, driva sakfrågor via elevrådet och påverka skolmaten via ett eget matråd. Elevernas initiativ har förbättrat både inom- och utomhusmiljön samt ledningens och lärarnas kommunikation.

Andelen elever som går ut med godkända betyg har ökat från 19 procent till 35 procent

– För några år sedan befann vi oss i en svår situation på Bergsjöskolan. Det var stökigt och brandlarmet gick flera gånger per dag. Det brann bilar på vår parkering och det smälldes smällare i skolan. Både elever och lärare kände sig otrygga. De senaste åren har brandlarmet kanske gått en enda gång och vår skola har minst skadegörelse i hela Göteborg enligt vårt vaktmästeri. Vi har nästan inga konflikter och vi har minskat elevernas frånvaro. Andelen elever som går ut med godkända betyg har ökat från 19 procent till 35 procent. Idag är våra elever trygga och stolta över att gå på Bergsjöskolan.

Vårt utvecklingsarbete har fått mycket uppmärksamhet i medierna tack vare våra elever och det organisatoriska arbetet. Vi har också haft besök av andra skolor och rektorer som vill se hur vi arbetar.

Nu har vi alla, ledningen, lärare och elever tagit ett gemensamt ansvar för att utveckla vår skola. Nu satsar vi på att formalisera arbetet och fortsätta utveckla vårt värdegrundsarbete. Vi har verkligen gått från botten till toppen, avslutar Monzer.

Om Bergsjöskolan i Göteborg

Bergsjöskolan består av 400 elever som går i förskolan och upp till årskurs nio. På skolan finns 53 lärare och övrig personal som två skolsköterskor, två specialpedagoger och två kuratorer. Monzer El-Sabini är rektor för årskurs 7–9 och särskolan 1–9. I årskurs 7–9 går det 176 elever och i särskolan går 26 elever.

Senast uppdaterad 26 juni 2023.
  • Kurser och utbildningar

    Leda förändring

    Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

  • Leda och organisera

    Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

    Syftet är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.