Leda förändring

Processtödet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

 • För huvudmän och skolledare

 • Processtöd

 • Lärportalen, kollegialt lärande på arbetsplatsen

 • Omfattning ca 20 veckor

Lärare i samtal
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Materialet är fritt tillgängligt på vår lärportal. Ingen inloggning behövs.

Modulen Leda förändring på lärportalen Länk till annan webbplats.

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se

Information

Processtöd för huvudmän och skolledare

Processtödet riktar sig till huvudman och skolledare som:

 • har identifierat ett avgränsat och definierat utvecklingsområde utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete
 • önskar ett processtöd för detta utvecklingsområde
 • önskar genomföra kompetensutveckling tillsammans med kollegor
 • önskar utveckla organisationens generella förändringskapacitet.

Öka dina kunskaper om att leda förändring

Insatsen har utformats för att stödja processen som du leder och som din organisation genomgår. Samtidigt är den kompetensutvecklande. Detta innebär att du under insatsens gång, genom konkreta uppgifter, startar det valda utvecklingsområdets process och bygger din och din organisations förmåga och handlingsberedskap kring förändring.

Insatsen ska ses som ett stöd i förändringsprocessen men förutsätter att förändringsarbetet med det utvalda utvecklingsområdet fortlöper parallellt och oberoende av modulens struktur. Med andra ord rekommenderar vi att deltagarna startar utvecklingsarbete och låter insatsen inspirerar och guida er i genomförandet.

Modulens delar kommer i huvudsak att utgöras av nedanstående innehåll:

 • Organisation för förändring - bygg kapacitet för utveckling
 • Kultur för en lärande organisation - låt kulturen stödja lärandet
 • Utfallet av förändringsarbete - varför blir det som det blir?
 • Kommunikation för att organisera och leda förändring - skapa förutsättning för delaktighet och meningsskapande
 • Planering för förändring - analysera och planera arbetet

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Kompetensutvecklingen sker lokalt inom den egna organisationen. Modulen består av fem delar. Rekommenderad tidsåtgång är ca 20 veckor. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Planera och organisera för förändring

En förutsättning för kompetensutveckling är att ni har identifierat och prioriterat ett utvecklingsområde utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Några centrala perspektiv

 • Lokala förutsättningar är en utgångspunkt
 • Förändringskapacitet i hela styrkedjan
 • Kollegialt lärande i hela styrkedjan
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Systematiskt kvalitetsarbete som arbetssätt

Observera att statsbidrag inte ges för denna satsning.

Så organiserar ni arbetet

Insatsen görs utifrån lokala behov. Planeringen behöver därför anpassas till de lokala förutsättningarna med en aktiv planering. Verksamheten bör organiseras så att deltagarna har möjlighet att prioritera och genomföra arbetet. Det är också en fördel om medarbetare med kunskap om förändringsledning/systematiskt kvalitetsarbete bjuds in till samtal om hur insatsen ska organiseras, planeras och genomföras. Det kan exempelvis vara kvalitetschefer, utvecklingsledare, strateger eller motsvarande.

Roller

Det är rekommenderat att huvudmannen utser en processledare för hela insatsen och en samtalsledare per arbetsgrupp.

Processledaren organiserar och leder insatsen under genomförandet. En processledare bör vara en person med god kunskap om organisationens strukturer och förutsättningar. Det är fördelaktigt men inte nödvändigt att processledaren har kunskaper inom området förändringsledning och/eller systematiskt kvalitetsarbete. Processledarens roll är även att informera om fortbildningens syfte och upplägg. Processledaren leder och stöder samtalsledarna kontinuerligt i deras arbete. Det kan vara lämpligt att processledaren samlar samtalsledarna för gemensam planering och uppföljning av insatsen.

Processledaren skapar arbetsgrupper om tre till sex deltagare i varje grupp. I dessa grupper kommer deltagarna att arbeta sig igenom insatsens innehåll och processa detta. Det är bra om grupperna är blandade så att till exempel skolledare, verksamhetschefer, kvalitetschefer och utvecklingsledare arbetar i mixade grupper. Detta för att förankra arbetet i hela styrkedjan.

Samtalsledaren är en av deltagarna i arbetsgruppen och kan vara en skolledare eller en person på huvudmannanivå. Denne leder arbetsgruppens möten och ansvarar för processen och det kollegiala arbetet. Här ingår också att vägleda deltagarna på Lärportalen där materialet publiceras.

Samtalsledaren behöver tid för att förbereda och genomföra arbetet med modulen och det kollegiala lärandet. I förberedelsearbetet ingår att orientera sig i materialet, planera och följa upp möten. I genomförandet har samtalsledare en viktig roll i moment B och D där de leder det kollegiala arbetet och de diskussioner som förs. 

Så ser innehållet ut

Förändringsledning ska genom strukturerat samarbete ge deltagarna kunskaper som kan omsättas i praktiken. Materialet är indelat i fem delar och varje del består av fyra moment.

A. Individuell förberedelse ca. 60 minuter

B. Kollegialt arbete ca. 120 minuter

C. Ledarhandling ca. 60-120 minuter

D. Gemensam uppföljning ca. 120 minuter

Denna indelning gör att arbetsgrupperna behöver träffas vid ca 10 tillfällen för moment B och D. Varje tillfälle tar ca. 90-120 minuter. Utöver dessa träffar behöver deltagarna ha tid för individuell förberedelser och genomförande av ledarhandlingar. Rekommenderat är att genomföra ett moment per vecka.

Modulens femte del som handlar om uppföljning och utfall bör genomföras när deltagarna har arbetat med det valda utvecklingsområdet ett antal månader.

Struktur och flexibilitet

Detta är en schematisk bild över modulens struktur och tidsuttag som kan utgöra ett stöd för planering av bl.a. möten. Insatsen kan genomföras snabbare, till exempel genom att göra moment A och B i samma vecka eller så kan insatsen dras ut längre i tid om så behövs.

Schema över modulens struktur och tidsåtgång

Hela styrkedjan

Det är viktigt att organisera arbetet utifrån lokala förutsättningar. En framgångsfaktor är att hela styrkedjan med befattningshavare på olika nivåer deltar i arbetet.

Frågor att ha med sig vid organiseringen

 • Vilka ska delta i insatsen? Finns det deltagare som sär­skilt bör prioriteras?
 • Hur ska vi organisera huvudmän, skolledares och samtalsledares deltagande?
 • Hur delar vi in deltagarna i grupper om tre till sex personer med en samtalsledare i varje grupp? Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 • Hur skapar vi förutsättningar för samtalsledare att genomföra sitt uppdrag?
 • Hur ofta möts processledare och samtalsledare för kontinuerlig uppföljning och ledning av insatsen?
 • Kan friskoleorganisation och kommun samarbeta?
 • Hur startas insatsen?
 • Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
Belöning

Därför ska du delta

 • Du får möjlighet att arbeta med ett utvecklingsområde under en längre tid.
 • Du får tillgång till processtöd och kollegial utveckling inom området förändringsledning.
 • Du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor inom organisationen.
 • Du får ökad kunskap och förståelse om din roll som chef och ledare i förändringsarbete.
 • En framgångsfaktor för insatsen är att hela styrkedjan med befattningshavare på olika nivåer deltar.
Senast uppdaterad 26 juni 2023
 • Leda och organisera

  Leda och organisera utbildning

  Här hittar du som leder och organiserar skola, förskola eller vuxenutbildning stöd för att utveckla verksamheterna.

 • Kurser och utbildningar

  Leda digitalisering

  På vår Lärportal finns det material som ger dig som är huvudman, skolchef eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.