Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller för kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå, till exempel vem som har rätt att delta i utbildningen.

Behörighet och rätt till utbildning

Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

Vuxna är behöriga att delta i komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

 • De är bosatta i Sverige.
 • De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
 • De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:

 • Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
 • Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Källor: 20 kapitlet 20 §och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

Vad innebär det att man är bosatt i Sverige?

Att man är bosatt i Sverige innebär enligt skollagen att man är eller ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen.

Det finns också andra personer som räknas som bosatta i Sverige när man tillämpar skollagen, nämligen

 • asylsökande
 • personer med vissa former av tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • personer som har rätt till utbildning här till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer
 • barn till beskickningsmedlemmar från tredje land, exempelvis diplomater
 • personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige, så kallade papperslösa.

Personer som tillhör någon av dessa kategorier har rätt till utbildning i Sverige trots att de inte är eller ska vara folkbokförda här. Men rätten till utbildning är begränsad för vissa av kategorierna, till skillnad från personer som är eller ska vara folkbokförda här och som därmed har rätt till utbildning i Sverige fullt ut. I vilken utsträckning en person har rätt till utbildning beror alltså på vilken kategori hen tillhör.

Källa: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer om att flytta till Sverige på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Att man är bosatt i Sverige innebär enligt skollagen att man är eller ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen.

Det finns också andra personer som räknas som bosatta i Sverige när man tillämpar skollagen, nämligen

 • asylsökande
 • personer med vissa former av tidsbegränsade uppehållstillstånd
 • personer som har rätt till utbildning här till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer
 • barn till beskickningsmedlemmar från tredje land, exempelvis diplomater
 • personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige, så kallade papperslösa.

Personer som tillhör någon av dessa kategorier har rätt till utbildning i Sverige trots att de inte är eller ska vara folkbokförda här. Men rätten till utbildning är begränsad för vissa av kategorierna, till skillnad från personer som är eller ska vara folkbokförda här och som därmed har rätt till utbildning i Sverige fullt ut. I vilken utsträckning en person har rätt till utbildning beror alltså på vilken kategori hen tillhör.

Källa: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mer om att flytta till Sverige på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kan man ha rätt att delta i komvux på gymnasial nivå utan att man är eller ska vara folkbokförd här?

Ja. När det gäller antagning till vuxenutbildningen räknas man i skollagen också som bosatt i landet om man har rätt till utbildning utifrån

 • EU-rätten
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.

Källor: 29 kapitlet 23 §§ skollagen.

Nordiska sökande

Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå?

Enligt Skolverkets bedömning är en sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att bedöma som om den slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Då kan man vara behörig till komvux på gymnasial nivå även om man inte fyllt 20 år. Skolverkets bedömning grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett studiebevis när hen har avslutat ett nationellt program. Bedömningen grundar sig också i förarbetena till bestämmelserna.

Om en elev flyttar till en annan skolenhet eller avbryter sina studier ska hen istället få ett utdrag ur betygskatalogen.

Källor: 8 kapitlet 9 och 12 § gymnasieförordningen och proposition 2008/09:199, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.

Vem har rätt att delta i komvux på gymnasial nivå?

Det finns en rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller yrkeshögskola. För att ha den rätten krävs det att man är behörig till komvux på gymnasial nivå. Rätten gäller från och med den 1 januari 2017. Vad som krävs för att vara behörig står på den här sidan under rubriken Vem är behörig att delta i komvux på gymnasial nivå?

De har i så fall rätt att gå en utbildning på gymnasial nivå för att uppnå

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskolor
 • en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskolan.

Man får läsa in en eller flera behörigheter eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Man måste också få grundläggande behörighet innan man kan läsa in särskild behörighet eller särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda utbildningen. Om det finns flera utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken av dem de vill erbjuda eleven.

Källa: 20 kapitlet 19–20 §§ skollagen.

Annons Vad skulle hända i kommunen om fler visste att de kan läsa på komvux?

Vad menar skollagen med begreppet nybörjare när det handlar om rätten till komvux på gymnasial nivå?

När det handlar om rätten till komvux betyder utbildning som vänder sig till nybörjare att det ska vara en högskoleutbildning på grundläggande nivå som inte kräver några tidigare akademiska meriter. Det räcker att eleven har betyg från gymnasieskolan eller någon annan utbildning på gymnasial nivå för att hen ska få behörighet till högskolestudierna.

Kan man studera inom vuxenutbildningen med samordningsnummer? Vad gäller i så fall när man ska utfärda betygsdokument där personnumret ska finnas med?

Läs svaret på sidan Rätt till sfi

Vad innebär det att kommunen ska bedriva vuxenutbildning kontinuerligt under hela året?

Skolverkets bedömning är att kravet på kontinuerlig utbildning innebär att kommunerna ska bedriva utbildning under hela året, utan uppehåll för till exempel sommarlov. Skolverket har inte något bemyndigande att föreskriva närmare om vad det kan innebära.

Enligt skollagen ska vuxenutbildningen utgå från elevernas behov och förutsättningar. Enligt läroplanen för vuxenutbildningen ska huvudmannen ta hänsyn till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns olika vägar att nå målen. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen ska särskilt uppmärksammas. Det är rektorn och lärarna som ansvarar för att planera och genomföra utbildningen så att innehållet i ämnes- och kursplaner uppfylls. Det ska de göra utifrån elevens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. I det arbetet ska rektorn, lärarna och huvudmannen förhålla sig till att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Det innebär att de generellt inte får dela upp utbildningen i traditionella terminer.

Planera för individanpassning och extra anpassningar – Möjlighet till kontinuerlig utbildning

När Skolinspektionen har granskat utbildningar genom sin tillsyn har de utgått från vilken typ av utbildning det handlar om och hur den planeras och genomförs utifrån elevernas behov och förutsättningar. Därför måste bedömningen av om en utbildning bedrivs kontinuerligt göras utifrån hur utbildningen är upplagd och vilken form av undervisning som bedrivs. Utbildningar kan också innehålla en kombination av olika undervisningsformer. Därför har Skolinspektionen i enskilda fall bedömt att en utbildning pågår kontinuerligt även om undervisningen på plats i klassrummet tar uppehåll, eftersom utbildningen då bedrivs genom distansundervisning med handledning. Men utgångspunkten i Skolinspektionens bedömningar har varit att vuxenutbildningen inte ska delas in i traditionella terminer och huvudmannen måste kunna redogöra för hur de olika utbildningarna bedrivs kontinuerligt.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå – Granskning av huvudmäns och rektorers arbete för flexibilitet (Skolinspektionen, tematisk kvalitetsgranskning med diarienummer 400-2017-10217)länk till annan webbplats

Har en elev som hänvisas från Arbetsmedlingen till komvux rätt att erbjudas kontinuerlig utbildning?

Regelverken hos Arbetsförmedlingen och den kommunala vuxenutbildningen överensstämmer inte fullt ut med varandra eftersom de har olika syften. Det här kan innebära svårigheter för individer som befinner sig i båda systemen och för huvudmannen kan frågan om kontinuerlig utbildning innebära utmaningar.

Skolverkets tolkning är att utbildning ska bedrivas kontinuerligt under hela året om det finns elever som behöver det. Elever har rätt till en utbildning som är anpassad utifrån deras behov oavsett varför de har sökt sig till den kommunala vuxenutbildningen. Det gäller oberoende av om de är hänvisade dit från Arbetsförmedlingen eller har sökt sig till studier på eget initiativ.

Särskilda kunskaper till yrkeshögskolan

Vilka kurser på komvux ger särskilda kunskaper till yrkeshögskolan?

På Myndigheten för yrkeshögskolans (MYh) webbplats finns en lista över vilka kurser på komvux gymnasialnivå som ger behörighet för att komma in på ett program som kräver särskilda kunskaper på yrkeshögskolan. Dessa kurser har eleven rätt att delta i på komvux. Listan kommer regelbundet att uppdateras av MYh eftersom utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar och kunskapskraven kan ändras.

Se listan på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplatslänk till annan webbplats

Har man rätt att läsa in flera särskilda behörigheter till högskoleutbildningar eller särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan?

Det finns ingen begränsning för hur många särskilda behörigheter till högskolan eller särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan man kan läsa. Däremot har man bara rätt att läsa in en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.

Källa: 20 kapitlet 19 a–b §§ skollagen.

Ansökan och urval

Från ansökan till antagning inom komvux på gymnasial nivå

Vart ska den som vill gå komvux på gymnasial nivå skicka sin ansökan?

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska lämnas in till den sökandes hemkommun, alltså den kommun där hen bor. Om den sökande ansöker om att få gå en utbildning som anordnas av en annan huvudman än hemkommunen ska hemkommunen så fort som möjligt skicka ansökan vidare till den huvudmannen.

Källa: 20 kapitlet 21 § skollagen.

Vem beslutar om att en sökande ska tas emot till utbildningen?

Det är den huvudman som anordnar den sökta utbildningen som beslutar om en sökande ska tas emot till utbildningen.

Källa: 20 kapitlet 22 § skollagen.

Vad innebär ett mottagningsbeslut för dem som har rätt till behörighetsgivande utbildning på gymnasial nivå?

Om någon tas emot för att hen har rätt att delta i utbildningen innebär ett beslut om mottagande att personen också blir antagen till utbildningen. Huvudmannen får då inte heller göra något urval bland dem som har rätt till utbildningen.

Källor: 20 kapitlet 23 § skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen om vuxenutbildning.

Vilken skyldighet har huvudmän att ta emot sökande som har rätt till utbildningen?

Om en sökande har rätt att delta i komvux på gymnasial nivå ska kommunen se till att hen får göra det. Kommuner är också skyldiga att ta emot sökande från andra kommuner om de sökande har rätt till utbildningen och deras hemkommuner har åtagit sig att stå för kostnaderna för utbildningen.

Källa: 20 kapitlet 22 § skollagen.

Har huvudmannen rätt att ställa upp egna förkunskapskrav för antagning till komvux på gymnasial nivå?

Nej, huvudmannen har inte rätt att ställa upp egna förkunskapskrav för antagning till komvux. Det som finns reglerat i 20 kapitlet 20 § skollagen är att en elev ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Men det är inte tillåtet att sätta upp betyg som förkunskapskrav för att huvudmannen ska kunna avgöra om eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte.

Hur ska huvudmannen prioritera om söktrycket på en utbildning på gymnasial nivå blir så hårt att alla sökande inte kan bli antagna?

Det är den huvudman som anordnar komvux på gymnasial nivå som bestämmer om en sökande ska bli antagen till utbildningen. Om inte alla behöriga som sökt till utbildningen kan bli antagna ska huvudmannen göra ett urval. Vid urvalet ska huvudmannen ge företräde till sökande som har kort tidigare utbildning och som (i prioritetsordning)

 1. vill fullfölja studier som de har påbörjat enligt en individuell studieplan
 2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för att komplettera med någon annan behörighet
 3. behöver utbildningen för sin pågående yrkesverksamhet eller ett planerat val av yrke.

Om någon har rätt till utbildning på gymnasial nivå ska hen mottas och också antas till utbildningen. Det innebär att huvudmannen inte får göra något urval bland dem som har rätt att gå utbildningen.

Källor: 20 kapitlet 23 § skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen om vuxenutbildning.

Kan man läsa upp redan godkända betyg inom komvux på gymnasial nivå?

För att någon ska vara behörig till en kurs på komvux på gymnasial nivå krävs det bland annat att hen inte har de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. När någon söker till utbildningen ska huvudmannen avgöra om den sökande inte har de kunskaperna. Det står inte något mer om hur bedömningen ska gå till, varken i skollagen eller andra föreskrifter. I förarbetena till skollagen står det däremot att det är viktigt att det är så tydligt som möjligt vilka som ska ses som behöriga. Tanken med det är bland annat att öka rättssäkerheten för dem som söker. Det innebär också att om någon redan har ett godkänt betyg i en kurs så ska hen normalt inte ses som behörig att få gå den kursen igen.

I förarbetena till skollagen står det också att det i vissa fall går att göra en annan bedömning. Ett exempel är om huvudmannen bedömer att det finns stora skillnader mellan den aktuella ämnesplanen för ämnet och den kursplan eller ämnesplan som var aktuell när den sökande gick utbildningen. Då kan man se det som att det i praktiken handlar om ett helt nytt kursinnehåll. I så fall kan den sökande bli behörig att gå kursen igen.

Källor: 20 kapitlet 20 och 22 §§ skollagen och proposition 2009/10:165, Den nya skollagen, sidan 485 f.

Rätten att gå klart utbildningen

Har man rätt att gå klart en kurs som man börjat på?

Den som har blivit antagen till en kurs har rätt att gå klart kursen. Huvudmannen får dock besluta att en elev inte ska få gå klart kursen om hen inte har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg.

Huvudmannen och i vissa fall rektorn får ibland också avbryta elevens utbildning

 • om hen stängs av enligt bestämmelserna om avstängning i skollagen för att eleverna ska få trygghet och studiero
 • för att komma till rätta med att en elev uppträder ordningsstörande.

Källor: 5 kapitlet 17–20 §§ skollagen och 20 kapitlet 9 § skollagen.

Om en elev flyttar till en annan kommun under studierna, måste då den tidigare hemkommunen ändå betala för utbildningen?

Ja, den tidigare hemkommunens åtagande att bekosta utbildningen gäller även om en elev flyttar till en annan kommun.

Källa: 20 kapitlet 21 § tredje stycket skollagen.

Vad menas med hemkommun?

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Kan en elev på gymnasiet gå på komvux?

Kan en elev som studerar i gymnasieskolan läsa kurser inom komvux?

Ja, under vissa omständigheter. Eleven behöver vara behörig att tas emot till komvux. Det innebär att hen måste uppfylla något av dessa kriterier:

 • Har fyllt 20 år (andra kalenderhalvåret det år då hen fyller 20 år).
 • Om hen är yngre än 20 år, bedöms ha särskilda skäl att få läsa på komvux utifrån sina personliga förhållanden.

Eleven måste också uppfylla alla dessa kriterier:

 • Hen är bosatt i Sverige.
 • Hen saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
 • Hen har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

En elev som går i gymnasieskolan är däremot inte behörig att tas emot i komvux på grundläggande eller gymnasial nivå i en kurs som eleven under hela eller någon del av kurstiden i komvux studerar i gymnasieskolan.

Källor: 20 kapitlet 11 och 20 §§ skollagen och 3 kapitlet 2 och 5 §§ förordningen om vuxenutbildning.

Nordiska sökande

Har nordiska sökande rätt att söka och läsa på kommunal vuxenutbildning i Sverige?

Om man bor i ett annat nordiskt land, till exempel Norge, har man rätt att söka till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Sverige. Det gäller även svenskar som bor i ett annat nordiskt land.

För att man ska ha rätt att söka en utbildning på samma villkor som sökande från den kommun där utbildningen anordnas måste man

 • bo i Norge eller Island, eller i Danmark eller Finland med självstyrande områden
 • genom sin tidigare skolgång i hemlandet ha kunskaper som motsvarar en svensk grundskoleutbildning eller motsvarande vuxenutbildning.

Källa: 7 kapitlet 5 § förordningen om vuxenutbildning.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 18 maj 2021

Innehåll på denna sida