Rätt, behörighet och antagning till komvux på grundläggande nivå

Här hittar du information om vad som gäller för kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande nivå.

Rätt att delta och gå klart

Vem har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå?

Vuxna har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå från och med den 1 juli det år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:

 • De är bosatta i Sverige.
 • De har inte de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
 • De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan vara behörig att delta i komvux på grundläggande nivå även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. Villkoren ovan måste också vara uppfyllda.

Det är hemkommunen som har ansvar för att de som vill och har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå också får göra det. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till de vuxna i kommunen som har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta.

Om man har rätt att delta i komvux på grundläggande nivå har man också rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun om utbildningen finns där.

Källor: 20 kapitlet 10 , 11 och 11 b §§ skollagen, 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.

Att man är bosatt i Sverige innebär vid tillämpning av skollagen att man är eller ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen.

Det finns också andra personer som räknas som bosatta i Sverige när man tillämpar skollagen, nämligen

 1. personer som omfattas av 1 § första stycket eller 1 a § första stycket lagen om mottagande av asylsökande med flera, det vill säga bland andra asylsökande och personer som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
 2. personer som vistas i Sverige med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kapitlet 15 § utlänningslagen, det vill säga sådana tidsbegränsade uppehållstillstånd som kan ges till personer som samarbetar med brottsutredande myndigheter för att en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål ska kunna genomföras
 3. personer som har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer
 4. familjemedlemmar till en person som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lagen om immunitet och privilegier och som inte omfattas av punkt 3, exempelvis familjemedlemmar till diplomater från tredje land
 5. personer som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning, ibland kallade papperslösa.

Personer som tillhör någon av dessa kategorier har rätt till utbildning i Sverige trots att de inte är eller ska vara folkbokförda här. Men rätten till utbildning är begränsad för de flesta av kategorierna, till skillnad från personer som är eller ska vara folkbokförda här och som därmed har rätt till utbildning i Sverige fullt ut. I vilken utsträckning en person har rätt till utbildning beror alltså på vilken kategori hen tillhör.

Källa: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Kan man ha rätt att delta i komvux på grundläggande nivå utan att man är eller ska vara folkbokförd här?

Ja. När det gäller antagning till komvux räknas man i skollagen också som bosatt i landet om man har rätt till utbildning utifrån

 • EU-rätten
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.

Källor: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Har asylsökande och personer som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning (papperslösa) rätt att delta i komvux på grundläggande nivå?

Nej. Asylsökande och personer som är papperslösa räknas som bosatta i Sverige vid tillämpning av skollagen, men deras rätt till utbildning är begränsad. De har inte rätt till utbildning inom komvux.

Källor: 29 kapitlet 2–3 §§ skollagen.

Har personer från Ukraina som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd rätt att delta i komvux på grundläggande nivå?

Personer från Ukraina som har ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till utbildning inom komvux.

En kommun får dock låta en person som ansökt om eller fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd delta i en eller flera kurser i svenska eller svenska som andraspråk inom komvux, om personen uppfyller villkoren för att delta i utbildningen.

Källor: 29 kapitlet 2-3 §§ skollagen och 7 kapitlet 8 a § förordningen om vuxenutbildning.

Kommuner har från och med 30 augusti 2023 möjlighet att erbjuda utbildning inom komvux i svenska eller svenska som andraspråk till personer som flytt från Ukraina

Andra möjligheter till utbildning eller prövning för vuxna som flytt från Ukraina

Kan huvudmannen sätta upp generella förkunskapskrav för mottagande till komvux på grundläggande nivå?

Nej, i bestämmelserna om mottagande till komvux finns inga regler om generella förkunskapskrav i form av exempelvis godkända betyg i specifika ämnen eller kurser. Det som regleras är att den sökande ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om den sökande har sådana förutsättningar.

Källa: 20 kapitlet 11 § skollagen.

Har man rätt att gå klart en kurs som man har blivit antagen till?

Ja, den som har blivit antagen till en kurs har rätt att gå klart kursen.

Huvudmannen får dock besluta att eleven inte ska få gå klart kursen, om eleven inte har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller av annan anledning inte gör tillfredställande framsteg. Om huvudmannen har fattat ett beslut om att avbryta elevens utbildning ska eleven på nytt beredas utbildning på grundläggande nivå, om det finns särskilda skäl för det.

Vidare gäller att en elev som har påbörjat en kurs eller en delkurs och sedan uteblir från den under mer än tre veckor i följd, utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet, ska anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Men om det finns synnerliga skäl, det vill säga mycket starka skäl, får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avbrutit kursen eller delkursen.

Utbildningen får även avbrytas om en elev stängs av utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero.

Källor: 20 kapitlet 9 § skollagen och 7 kapitlet 1 § förordningen om vuxenutbildning.

Avstängning av elever i frivilliga skolformer

Måste man ha ett personnummer för att studera inom komvux på grundläggande nivå?

Nej. En persons rätt att delta i komvux på grundläggande nivå är inte beroende av om hen har ett personnummer eller samordningsnummer.

En betygskatalog inom komvux ska dock innehålla bland annat uppgifter om elevens namn och personnummer eller motsvarande. Om en elev saknar personnummer behöver huvudmannen därför bestämma vilken annan identitetsbeteckning som ska användas i betygskatalogen. En del huvudmän använder sig av så kallade tillfälliga personuppgifter, det vill säga att eleven skrivs in med andra personuppgifter än de egna. Huvudmannen ansvarar för att det finns fungerande rutiner för utfärdande av betyg och måste säkerställa att elever kan få ut sina betygshandlingar med korrekta personuppgifter.

Källor: 20 kapitlet 11 § och 29 kapitlet 2-3 §§ skollagen samt 2 och 8 §§ och bilaga 1 till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning.

Personnummer och samordningsnummer, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad innebär det att kommunen ska bedriva utbildning inom komvux kontinuerligt under hela året?

Se svaret under Kontinuerlig utbildning under hela året

Har en elev som hänvisas från Arbetsmedlingen till komvux rätt att erbjudas kontinuerlig utbildning?

Se svaret under Rätt behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå

Utbildningens innehåll

Vilka ämnen ska kommunen erbjuda inom komvux på grundläggande nivå?

Utbildningen inom komvux på grundläggande nivå sker i form av nationella kurser, delkurser och orienteringskurser. Komvux på grundläggande nivå bedrivs i form av

 • kurser i svenska
 • kurser i svenska som andraspråk
 • kurser i engelska
 • kurser i matematik
 • grundläggande kurser i samhällsorienterande ämnen
 • kurser i samhällskunskap
 • kurser i religionskunskap
 • kurser i historia
 • kurser i geografi
 • grundläggande kurser i naturorienterande ämnen
 • kurser i fysik
 • kurser i kemi
 • kurser i biologi.

Syftet med komvux på grundläggande nivå är att ge de som går utbildningen de kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Syftet är också att bidra till personlig utveckling och att göra det möjligt för eleverna med fortsatta studier. Utgångspunkten för utbildningen ska vara varje elevs behov och förutsättningar.

Källor: 20 kapitlet 2–4 skollagen och 2 kapitlet 3, 11 och 18 §§ förordningen om vuxenutbildning.

Vilka regler gäller för erbjudande av delkurser?

Om huvudmannen vill erbjuda delkurser inom komvux på grundläggande nivå, och det finns nationella delkurser, får inga andra delkurser än de nationella delkurserna ges i det aktuella ämnet.

I ämnen där nationella delkurser saknas får rektorn besluta att nationella kurser ska delas upp i delkurser. Rektorn beslutar då även hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.

Inom komvux på grundläggande nivå finns nationella delkurser i följande ämnen:

 • engelska
 • matematik
 • svenska
 • svenska som andraspråk.

Källor: 2 kapitlet 4, 9 och 10 §§ förordningen om vuxenutbildning samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända

Kommuner är skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna med så kallad utbildningsplikt. Den sammanhållna utbildningen ska innehålla utbildning i sfi. Den ska även innehålla orienteringskurser och kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling.

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 29 augusti 2023