Starta och arbeta med skolsociala team

Skolsociala team kan genom samverkan mellan skola och socialtjänst bidra till trygghet, ökad närvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede. Här samlar vi information och stöd för skolors arbete med att inrätta, organisera och bedriva arbete med skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan.

Samverkan i skolsociala team

En fungerande skolgång, där eleverna lär, utvecklas och mår bra, är en viktig skyddsfaktor. Det innebär att en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet.

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för barn och unga, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro genom bland annat god lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning. Skolsociala team är ett sätt för skolan och socialtjänsten att arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för elever att uppnå målen med utbildningen, skapa en lugn och trygg skolmiljö, öka elevers närvaro i skolan och ge stöd för att bryta en ogynnsam utveckling.

Teamen har ett tvärprofessionellt arbetssätt där socialtjänsten kan bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete i skolmiljön. Skolsociala team kan till exempel erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare och underlätta kommunikation och samarbete mellan vårdnadshavare och övriga aktörer som finns runt den enskilda eleven som till exempel hälso- och sjukvård och fritidssektor.

Krav på extern samverkan har stärkts i skollagen

I Skolverkets lägesbedömning från 2023 betonas vikten av att alla elever får det stöd och den stimulans de behöver redan från start och att ett förstärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan då är avgörande.

Skolans elevhälsoarbete stärktes i skollagen 2023. Det innebär bland annat att elevhälsan vid behov ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete


Se webbinarium om att starta och arbeta med skolsociala team

I Skolverkets och Socialstyrelsens webbinarium får du veta mer om hur det går till att starta och arbeta med skolsociala team och skapa ett hållbart arbete med närvaro i skolan.

  • Forskaren Malin Gren Landell berättar om viktiga erfarenheter och steg i att skapa ett hållbart närvaroarbete.
  • Stockholms stad delar lärdomar efter mer än tio år av eget arbete med skolsociala team.
  • Skolverket och Socialstyrelsen berättar om myndigheternas uppdrag att stödja arbete med skolsociala team och om det statsbidrag som finns att söka 2024 - 2026.

Webbinarium: Starta och arbeta med skolsociala team (tid 58:41 minuter)


Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team

Det finns statsbidrag att söka som som kan användas till personalkostnader i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.

Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024


Gemensamt uppdrag om stöd, kartläggning och uppföljning av skolsociala team

Skolverket och Socialstyrelsen har fram till oktober 2025 ett gemensamt uppdrag från regeringen att stödja skolhuvudmän och socialtjänst i att inrätta och organisera skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan. Myndigheterna ska vägleda vid inrättande och organisering av skolsociala team, erbjuda metodstöd för genomförande och ge stöd vid uppföljning av de skolsociala teamens arbete. I uppdraget ingår också att kartlägga bland annat förekomsten av skolsociala team och att följa upp organisering och samverkan, kring samverkan, förekomst, åtgärder och resultat i arbetet med skolsociala team.

Stöd, uppföljning och kartläggning av skolsociala team (pågående regeringsuppdrag) Pdf, 162 kB.

Senast uppdaterad 06 februari 2024

Innehåll på denna sida