Statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team 2024

Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team i grundskolan eller gymnasieskolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 160 huvudmän om totalt 125 000 000 kronor.

Beslut i ansökan för kommunala huvudmän, personalkostnader för skolsociala team 2024 Pdf, 257 kB.

Beslut i ansökan för fristående huvudmän, personalkostnader för skolsociala team 2024 Pdf, 103 kB.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Bidragsomgången avser perioden 1 januari–31 december 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen är öppen 15 januari–15 februari 2025. Vi återkommer med vilka uppgifter som ska lämnas i redovisningen.

Vad är ett skolsocialt team?

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Stöd i att starta och arbeta med skolsociala team

Vi har samlat information och stöd för skolors arbete med att inrätta, organisera och bedriva arbete med skolsociala team i grundskolan och gymnasieskolan.

Starta och arbeta med skolsociala team

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • grundskolan
 • gymnasieskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget lämnas för personalkostnader för skolpersonal i skolsociala team. Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonalen ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Ni kan få bidrag med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid, under förutsättning att dessa tillsammans motsvarar minst en årsarbetskraft.

Det här gäller för kostnader för personal från socialtjänsten

Statsbidraget lämnas till en kommun för kostnader för personal från socialtjänsten som medverkar i ett sådant skolsocialt team som en huvudman för grundskola eller gymnasieskola har beviljats bidrag för.

Det är Socialstyrelsen som fördelar bidraget till de kommuner där de skolsociala teamen finns. Skolverket lämnar underlag till Socialstyrelsen med uppgifter om beviljat statsbidrag. Socialstyrelsen fördelar sedan bidraget utifrån det underlaget.

Socialstyrelsen ska fördela lika mycket medel för kommunernas kostnader för personal från socialtjänsten som Skolverket har beviljat huvudmännen för grundskola eller gymnasieskola. Kommunerna kommer att kunna begära ut bidrag från Socialstyrelsen efter att Skolverket har fattat beslut om statsbidrag för skolpersonal till huvudmännen.

Statsbidrag till kommunerna för skolsociala team 2024, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Insatser som liknar ett skolsocialt team

Under bidragsomgången 2024 finns det inte längre möjlighet att få bidrag för insatser som liknar ett skolsocialt team. Under den första bidragsomgången 2023 tillämpades övergångsbestämmelser som innebar att bidrag kunde lämnas för insatser som liknar ett skolsocialt team.

Om ni under bidragsomgången 2023 fick bidrag för insatser som liknar ett skolsocialt team måste ni inför bidragsomgången 2024 göra de förändringar av verksamheten som krävs för att den ska uppfylla alla villkor som ställs enligt förordning (2023:179). Eftersom verksamheten inte uppfyllde alla förordningens krav för ett skolsocialt team under 2023 kommer den att ses som ett nytt skolsocialt team under 2024.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget lämnas om

 1. det skolsociala teamet omfattar minst två årsarbetskrafter
 2. minst en årsarbetskraft avser skolpersonal med relevant utbildning inom psykosocialt arbete och minst en årsarbetskraft avser personal från socialtjänsten med socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Minst två årsarbetskrafter

Varje skolsocialt team ska omfatta minst två årsarbetskrafter, varav minst en årsarbetskraft ska vara skolpersonal och minst en årsarbetskraft ska vara personal från socialtjänsten.

Det är möjligt att ansöka om bidrag för flera anställningar eller uppdrag som är på heltid, men även för anställningar eller uppdrag som är på deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Ni kan därmed fördela den årsarbetskraft som utgörs av skolpersonal på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent. Ni kan även fördela den årsarbetskraft som utgörs av personal från socialtjänsten på flera personer som arbetar deltid, under förutsättning att deras totala tjänstgöringsgrad blir minst 100 procent.

Utbildningskrav för skolpersonal

Skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. När ni ansöker om bidrag för skolpersonal i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge vilken utbildning skolpersonalen har. Det är Skolverket som bedömer om skolpersonalen har relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Förordningen säger inget om att skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha en högskoleexamen. Kravet ”socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan” som gäller för personalen från socialtjänsten är med andra ord inget krav för skolpersonalen i det skolsociala teamet. Det finns dock inget hinder för att skolpersonalen i det skolsociala teamet uppfyller det högre utbildningskravet som ställs för personalen från socialtjänsten, till exempel om skolpersonalen är en kurator med socionomexamen.

Exempel på relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete

Under bidragsåret 2023 bedömde vi att till exempel följande utbildningar är relevanta utbildningar inom psykosocialt arbete:

 • socionomutbildning, socionomexamen
 • psykologutbildning, psykologexamen
 • beteendevetenskaplig utbildning, beteendevetare
 • personalvetenskaplig utbildning, personalvetare
 • sociologi
 • socialpsykologi
 • socialpedagogutbildning.

Utbildningskrav för personal från socialtjänsten

Personalen från socialtjänsten i det skolsociala teamet ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan. När ni ansöker om bidrag för personal från socialtjänsten i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge om personalen från socialtjänsten har socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan.

Examen på grundnivå i högskolan motsvarar 180 högskolepoäng. Socialtjänstlagen (2001:453) innehåller bestämmelser om att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller någon annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård (HSLF-FS 2017:79) finns bestämmelser om vad en annan examen än socionomexamen ska innehålla för att anses vara relevant.

Minst sex månaders anställning eller uppdrag

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid. Dessa sex månader behöver dock inte rymmas under år 2024. Anställningen eller uppdraget kan därmed påbörjas när som helst fram till den 31 december 2024, under förutsättning att anställningen eller uppdraget fortsätter efter årsskiftet och totalt varar i minst sex månader. Under 2024 års bidragsomgång kan ni dock endast söka bidrag för de personalkostnader som ni har under år 2024.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:179) om statsbidrag för personalkostnader för skolsociala team Länk till annan webbplats.

Observera att regeringen har beslutat om ändring i förordningen (2023:179). Förordningen träder i kraft den 1 februari 2024 men de nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med den 1 januari 2024. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den 1 januari 2024.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2024 är 125 miljoner kronor.

Hur fördelas statsbidraget?

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för statsbidraget än det finns pengar att fördela gör vi ett urval. Vid urval prioriterar vi i ordningen:

 1. bibehållande av det antal årsarbetskrafter i skolsociala team i grundskolan som huvudmannen tidigare har fått bidrag för
 2. nya skolsociala team i grundskolan
 3. förstärkning av befintliga skolsociala team i grundskolan
 4. skolsociala team i gymnasieskolan.

Enligt förordningen ska vi också beakta geografisk spridning.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.skolsocialateam@skolverket.se.

Senast uppdaterad 12 april 2024.

Frågor och svar

Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero och för att öka elevernas närvaro i skolan. Genom deltagande i skolsociala team ges socialtjänsten förutsättningar att i ett tidigt skede arbeta tillitsskapande och förebyggande.

Det skolsociala teamet måste bestå av minst två årsarbetskrafter. Minst en årsarbetskraft ska bestå av personal från socialtjänsten och minst en årsarbetskraft ska bestå av skolpersonal. Personalen från socialtjänsten ska ha socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan och skolpersonal ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete.

Ni kan få bidrag med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för skolpersonal som arbetar i det skolsociala teamet. Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid, under förutsättning att dessa tillsammans motsvarar minst en årsarbetskraft.

Som huvudman kan ni inte längre söka bidrag för kostnader för personal från socialtjänsten som arbetar i det skolsociala teamet. Läs mer om det under Vad ska statsbidraget användas till?

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Ni kan få bidrag för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid. Det går även att få bidrag för deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid. Anställningarna eller uppdragen måste tillsammans motsvara minst en årsarbetskraft av skolpersonal och minst en årsarbetskraft av personal från socialtjänsten.

Skolpersonalen i det skolsociala teamet ska ha relevant utbildning inom psykosocialt arbete. När ni ansöker om bidrag för skolpersonal i ett skolsocialt team kommer ni att få uppge vilken utbildning skolpersonalen har. Det är Skolverket som bedömer om skolpersonalen har relevant utbildning inom psykosocialt arbete. Läs mer om detta i avsnittet Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Förordning (2023:179) säger ingenting om att ett skolsocialt team inte skulle kunna arbeta mot både grundskolan och gymnasieskolan. En huvudman kan därmed ha ett skolsocialt team som arbetar mot elever i båda dessa skolformer. Det är också möjligt att ha ett skolsocialt team som arbetar mot grundskolan och ett annat skolsocialt team som arbetar mot gymnasieskolan.