Förbättra arbetsmiljön i skolan

Skolhuvudmannen har ansvaret för elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan. Arbetsmiljöarbetet behöver ske systematiskt och på flera plan. Det handlar om allt från brandsäkerhet till organisatorisk och social arbetsmiljö.

Skolan ska främja en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal - en arbetsmiljö där alla elever har maximala möjligheter att lära och utvecklas. Begreppet "skolan" syftar här på alla skolformer. Det är viktigt att alla känner sig inkluderade. Lärare måste försöka ha samma positiva förväntningar på alla klasser och på alla enskilda elever - och organisera grupper så att alla elever kommer till sin rätt. Arbetsmiljön handlar också om hur lärare och elever bemöter varandra i vardagen och att eleverna får samtala om vilka värderingar som är viktiga att vårda och att de görs delaktiga i skolans verksamheter.

Huvudmannen har ansvaret för arbetsmiljön

Det är alltid arbetsgivaren - det vill säga huvudmannen - som har ansvaret för arbetsmiljön i skolan. Arbetsmiljöuppgifter fördelas dock normalt på alla större arbetsplatser. Om chefer eller arbetsledare bedömer att de inte kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt, är de enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, skyldiga att anmäla detta till överordnad chef.

Huvudmannen har också ansvaret för att det finns en övergripande arbetsmiljöorganisation. I den är det viktigt att det tydligt framgår vem som ansvarar för att arbetsmiljölagen följs och att verksamhetens chefer har tillräckliga kunskaper och erfarenheter om hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas.

Du som är politiker i fullmäktige, styrelse eller nämnd är yttersta representant för kommun och landsting/region som arbetsgivare.

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Länk till annan webbplats. (broschyr hos Arbetsmiljöverket)

Alla elevers arbetsmiljö är skyddad av lagen

Elever vid alla typer av skolor omfattas i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklass. Från årskurs sju har eleverna rätt att utse elevskyddsombud som får vara med i skolans arbetsmiljöarbete.

Vanliga arbetsmiljöproblem i skolor:

 • buller
 • dålig ventilation
 • hot och våld
 • ohälsosam arbetsbelastning
 • psykosociala problem och stress.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara krångligt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inte krångligt och ditt ansvar som chef. Arbeta ihop med de anställda i fem steg:

 1. Undersök arbetsmiljön.
 2. Bedöm riskerna.
 3. Åtgärda riskerna.
 4. Skriv en handlingsplan.
 5. Kontrollera om åtgärderna har fungerat.

Ansvar under arbetsplatsförlagt lärande

Ändamålsenliga rutiner kan förhindra att elever på yrkesprogrammen inom gymnasieskolan utsätts för skador. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö gäller. Du kan läsa mer om detta i skriften Ansvaret för elevernas arbetsmiljö:
Ansvaret för elevernas arbetsmiljö Länk till annan webbplats.

Snabbfakta om arbetsmiljön i skolor

 • Huvudmannen har ansvaret för skolans arbetsmiljö.
 • Alla elevers arbetsmiljö är skyddade av lagen.
 • Elever från årskurs sju och uppåt har rätt att utse elevskyddsombud.
 • Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador i förskolan och i grundskolan.
 • Var fjärde lärare lider av stressrelaterade problem.
 • Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet.

Mer information inom arbetsmiljöområdet

Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida