Verktyg för arbetet med alla elevers lärande, utveckling och hälsa

På vilket sätt stödjer ert lokala utvecklingsarbete alla elevers lärande, utveckling och hälsa? Och hur syns det i er verksamhet? Här får du som arbetar som rektor eller skolchef ett verktyg för att utveckla arbetet med att leda och organisera skolutveckling som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa, och där elevhälsoarbetet har en central roll.

Upptäck styrkor och förbättringsområden för ett elevhälsoarbete som främjar alla elever

Det här verktyget vänder sig till dig som arbetar som rektor eller skolchef inom grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Verktyget baseras på kunskap från forskning och erfarenheter om vad som är centralt i arbetet med att leda och organisera skolutveckling med ett elevhälsoarbete som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Värdera ert nuläge med stöd i konkreta påståenden inom fyra områden

 • Verktyget utgår från ett helhetsperspektiv i form av fyra centrala områden: utbildning, organisation, systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap. Elevhälsoarbetet är en viktig del inom samtliga fyra områden.
 • För varje område finns ett antal påståenden, riktade till rektor respektive skolchef. Tillsammans med professioner inom er verksamhet värderar ni dessa påståenden för att få syn på ert nuläge.
 • Utifrån det ni får syn på om er verksamhet kan ni med hjälp av verktyget analysera ert nuläge. Det blir en grund för fortsatt arbete med att utforska, utveckla och fördjupa arbetet som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Verktyget kan även bidra med vetenskapligt stöd för ert analysarbete.

Verktyget är uppdelat i tre delar

 1. Påståenden för reflektion inom fyra områden för värdering av ert nuläge.
 2. Frågor för fördjupad analys för att få syn på vad ni behöver utveckla.
 3. Förslag på handlingsalternativ för fortsatt arbete och fördjupning.

Till verktyget hör också en artikel och en podd av och med Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet. Inled gärna med att läsa artikeln och lyssna på podden för att få inspiration och möjliga nya insikter inför och under arbetet med verktyget.

Att leda och utveckla elevhälsoarbete – en artikel

Att leda, organisera och samordna skolutveckling med ett elevhälsoarbete av god kvalitet kan på olika sätt vara ett omfattande, utvecklande och utmanande uppdrag för både rektorer och skolchefer.

I den här artikeln lyfter Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, framgångsfaktorer, kunskap och erfarenheter som kännetecknar verksamheter och skolorganisationer som kommit långt i arbetet med att leda, utveckla och samordna skolutveckling med elevhälsoarbetet som en naturlig del av helheten.

Läs gärna artikeln för att få inspiration och möjliga nya insikter inför och under arbetet med verktyget.

Att leda och utveckla elevhälsoarbete av Pia Skott Pdf, 332 kB.

Leda och organisera skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa – en podd

I den här podden samtalar Pia Skott, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, med två gäster från Södertälje kommun, Emma Rosengren, tf verksamhetschef för resurscentrum och Ulrika Hamber Videfors, rektor för Vallaskolan. Samtalet har verksamheternas elevhälsoarbete i fokus och handlar om organisation, samsyn, ledarskap och alla elevers rätt att lära och utvecklas.

Lyssna gärna på podden för att få inspiration och möjliga nya insikter inför och under arbetet med verktyget.

Transkribering till podden Leda och organisera skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa Pdf, 55 kB.

Så här använder ni verktyget för att upptäcka styrkor och förbättringsområden

Du som rektor eller skolchef använder verktyget tillsammans med olika professioner inom din verksamhet. Genom att värdera ett antal påståenden kan ni tillsammans upptäcka styrkor och förbättringsområden i arbetet med att leda, organisera och samordna för en systematisk och långsiktig skolutveckling. Utifrån det nuläge ni ser kan ni sedan göra en analys som utgår från er lokala kontext, där du som rektor eller skolchef skapar struktur och förutsättningar för ett arbete med fokus på alla elevers lärande, utveckling och hälsa.

Verktyget är uppdelat i fyra centrala områden:

 • Utbildning för lärande, utveckling och hälsa
 • Organisation med fokus på samsyn och
  tillsammansarbete
 • Ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar
  till lärande, utveckling och hälsa
 • Ledarskap som främjar lärande, utveckling och hälsa

Områdena är beroende av och samspelar med varandra. Tillsammans bildar de en helhet för det gemensamma arbetet för elevers lärande, utveckling och hälsa. Det är därför viktigt att arbeta med alla fyra områden.

Modellen visar hur verktyget på sidan är uppbyggt. Den består av en stor cirkel med mindre cirklar inuti. Den innersta är utbildning, därefter organisation, systematiskt kvalitetsarbete och ytterst ledarskap.

Värdera påståenden för att få syn på nuläget

För de fyra områden som ingår i verktyget finns ett antal påståenden som ni värderar utifrån den kunskap ni själva har om er verksamhet. Påståendena riktar sig till rektor respektive skolchef och har anpassats efter respektive nivå i organisationen.

Ni kan välja att arbeta med ett område per tillfälle eller att arbeta med alla fyra områden och de påståenden som hör till dessa vid ett och samma tillfälle.

Modell för skattning med skala från stämmer inte till stämmer.

Varje påstående värderas enligt skalan stämmer inte/stämmer till viss del/stämmer till stor del/stämmer.

För att fördjupa svaren när ni värderar påståenden kan ni till exempel ta hjälp av de här frågorna:

 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad grundar vi vår bedömning på?
 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Hur ska vi ta reda på mer?

Skapa en helhetsbild utifrån nuläget genom en analys

När ni har värderat alla påståenden inom de fyra områdena och fått en gemensam helhetsbild av vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas och förbättras kan ni göra en närmare analys för att få en djupare förståelse. Använd frågorna för analys som finns i verktyget.

Ta stöd av olika professioner inom verksamheten

För att få en helhetsbild och ta in olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter i arbetet med nuläge och analys behöver du som rektor eller skolchef ta stöd av olika professioner inom din verksamhet.

På skolnivå kan de som deltar till exempel vara biträdande rektor, förstelärare, lärare, personal från den samlade elevhälsan, arbetslagsledare eller ämneslagsledare.

På huvudmannanivå kan det till exempel vara elevhälsochef, verksamhetsutvecklare, kvalitetsstrateg eller rektorer från aktuella skolor.

Utgå från strukturerade kollegiala samtal

Ta gärna utgångspunkt i strukturerade kollegiala samtal när ni arbetar med verktyget. Samtalen kan göras på olika sätt för att fördjupa och bredda analysen kring nuläget och kring att prioritera det fortsatta arbetet inom verksamheten. Strukturen är en hjälp att hålla sig till ämnet, ställa öppna frågor, låta alla komma till tals och lyssna aktivt, vilket främjar delaktighet och gemensam förståelse.

Här är tips om hur ett strukturerat samtal kan hållas:
Strukturerade samtal Pdf, 131 kB.

Stöd för er dokumentation – här är verktygets innehåll samlat i skrivbara dokument

Till er hjälp för att fylla i värderingar av de olika påståendena, göra gemensamma reflektioner och en analys har vi samlat allt som ingår i verktyget i skrivbara dokument i Word. Här kan ni själva fylla i alla fyra områden med tillhörande påståenden enligt skalan stämmer inte – stämmer, och därefter fylla i analysen, direkt i dator eller genom att skriva ut dokumenten.

Vi rekommenderar att ni använder webbläsarna Chrome eller Firefox för att enkelt kunna ladda ned blanketterna.

Verktyg för arbetet med alla elevers lärande, utveckling och hälsa - stöd för dokumentation rektor (dokument i Word) Word, 335 kB.

Verktyg för arbetet med alla elevers lärande, utveckling och hälsa - stöd för dokumentation skolchef (dokument i Word) Word, 332 kB.

Konkreta tips

Utbildning för lärande, utveckling och hälsa

För att alla elever ska få möjlighet att utvecklas är det viktigt att eleverna vill komma till skolan och ser på skolan som en positiv och trygg plats med möjlighet till lärande. Skolan behöver präglas av omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling, och där varje elev lär sig och mår bra.

All personal på skolan behöver tillsammans bidra till att främja en god miljö för lärande, utveckling och hälsa, på hela skolan och under hela skoldagen. Alla elever har rätt att utifrån sina förutsättningar och behov få en utbildning av god kvalitet, där undervisningen stödjer elevernas utveckling och lärande.

Gör så här:

Genom att fundera över och svara på påståendena nedan får ni en bild av hur väl utbildningen hos er främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Varje påstående värderas enligt skalan stämmer inte/stämmer till viss del/stämmer till stor del/stämmer. Ta gärna stödet för dokumentation till hjälp.

Påståenden rektor

Normer och värden:

 • Hos oss har vi en gemensam grundsyn gällande normer och värden som avspeglas i allt arbete med eleverna.
 • Hos oss är den samlade elevhälsan en del av det gemensamma arbetet med skolans värdegrund.
 • Hos oss får eleverna möjlighet att utveckla grundläggande demokratiska värderingar genom personalens arbete.
 • Hos oss är all personal, oavsett uppdrag, överens om relationens betydelse för varje elevs lärande, utveckling och hälsa och arbetar därför aktivt för att främja goda relationer elev-lärare och elev-elev.
 • Hos oss arbetar all personal, på olika sätt, för en miljö som bidrar till goda förutsättningar för lärande.
 • Hos oss är all personal medveten om hur deras insatser kan främja närvaro i skolan.

Kunskaper:

 • Hos oss arbetar vi systematiskt för att ständigt utveckla undervisningens kvalitet.
 • Hos oss planeras, genomförs och utvärderas undervisning och andra aktiviteter så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar och behov.
 • Hos oss samarbetar pedagogisk personal med personal från den samlade elevhälsan så att varje elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får rätt stöd i rätt tid.

Delaktighet:

 • Hos oss har vi definierat vad vi menar med elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande.
 • Hos oss är alla elevers delaktighet och inflytande viktigt inom undervisningen och i andra delar av utbildningen.
 • Hos oss upplever alla elever sig delaktiga i sitt lärande och utveckling.
 • Hos oss kommunicerar och samarbetar vi med vårdnadshavare på ett sätt som visar att deras delaktighet i sina barns lärande är viktig.

Bedömning:

 • Hos oss är vi medvetna om att hur vi arbetar med bedömning har betydelse för elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Hos oss samarbetar undervisande personal med personal från den samlade elevhälsan för en bedömningskultur som främjar lärande, utveckling och hälsa. Till exempel genom att medvetet arbeta för att minska stress och öka välbefinnandet hos eleverna.

Påståenden skolchef

Normer och värden:

 • Hos oss har vi en gemensam grundsyn gällande normer och värden som avspeglas i arbetet för kvalitet och likvärdighet.
 • Hos oss förs dialog inom och mellan styrkedjans olika nivåer kring hur skolmiljön främjar lärande, utveckling och hälsa hos alla elever.

Kunskaper:

 • Hos oss finns en tydlig uppföljning av skolornas arbete med att tidigt fånga upp och tillgodose alla elevers möjlighet att nå utbildningens mål.
 • Hos oss säkerställer vi att skolorna har förutsättningar att ge varje elev rätt stöd i rätt tid.
 • Hos oss arbetar vi systematiskt för att skapa förutsättningar för undervisning av god kvalitet som främjar alla elevers kunskapsutveckling.

Delaktighet:

 • Hos oss finns en samsyn bland rektorer och annan berörd personal kring vikten av att alla elever är delaktiga i och har inflytande över utbildningens innehåll och form.
 • Hos oss arbetar vi systematiskt med att utveckla framgångsrika sätt att kommunicera, skapa delaktighet och samarbeta med vårdnadshavare.

Bedömning

 • Hos oss är vi medvetna om att hur vi arbetar med bedömning har betydelse för elevers lärande, utveckling och hälsa.
 • Hos oss ger vi skolorna förutsättningar att utveckla arbetet med bedömning hos personalen.

Organisation med fokus på samsyn och tillsammansarbete

En förutsättning för skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa är en genomtänkt organisation. I en sådan organisation tas personalens kompetens tillvara på bästa sätt genom att roller och ansvarsområden är tydliga och mål och prioriteringar är väl kända. Elevers lärande, utveckling och hälsa är ett gemensamt uppdrag och därför behöver all personal ges förutsättningar att kunna arbeta tillsammans.

En väl utvecklad organisation ger förutsättningar för hög kvalitet i undervisningen och bidrar till strukturer både för det dagliga arbetet och för ett systematiskt utvecklingsarbete. Man brukar dels tala om en arbetsorganisation, med strukturer som underlättar det pedagogiska arbetet genom bland annat samarbete mellan medarbetare, arbetslagsträffar, kompetensutvecklingstid och ansvarsfördelning. Dels om en utvecklingsorganisation, där ett gemensamt lärande och förbättringsarbete främjas genom utrymme för gemensamt arbete med analys och förståelse för hur den pedagogiska verksamheten påverkar elevers lärande, utveckling och hälsa.

Gör så här:

Genom att fundera över och svara på påståendena nedan får ni en bild av hur de organisatoriska förutsättningarna hos er främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Varje påstående värderas enligt skalan stämmer inte/stämmer till viss del/stämmer till stor del/stämmer. Ta gärna stödet för dokumentation till hjälp.

Påståenden rektor

Roller och ansvar:

 • Hos oss är roller, ansvar och mandat tydliga.
 • Hos oss förstår alla sin del i helheten och har samsyn om hur vi arbetar tillsammans.
 • Hos oss finns en ändamålsenlig organisation som utgår från syftet med det vi ska åstadkomma.

Mål och prioriteringar:

 • Hos oss förs dialog mellan rektor och personal för att skapa delaktighet, samsyn och förståelse gällande vilka utvecklingsområden som är prioriterade just nu och på vilka grunder.
 • Hos oss är det tydligt vilka förväntningar rektorn har på hur skolutveckling ska utformas och bedrivas för att främja lärande, utveckling och hälsa.
 • Hos oss organiserar vi skolans elevhälsoarbete som en del i skolans hela uppdrag utifrån en uttalad och gemensam målsättning.
 • Hos oss syns det att vi organiserar utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Kollegialt lärande:

 • Hos oss finns en kunskapsfrämjande kultur där det kollegiala lärandet är viktigt för att utveckla verksamheten och undervisningen.
 • Hos oss har vi rutiner och strukturer som möjliggör ett kollegialt lärande mellan all personal som på olika sätt är involverade i elevernas hela skoldag.
 • Hos oss finns en kultur där det är naturligt att dela erfarenheter, dilemman och framgångar med kollegor.

Kommunikation:

 • Hos oss vet alla hur de kan ta del av planer och beslut.
 • Hos oss har vi en tydlig kommunikation för att synliggöra och följa upp det som vi har kommit överens om.
 • Hos oss har vi ett gott samtalsklimat där vi hjälps åt att hålla fokus på uppdraget samtidigt som vi kan lyfta det som upplevs svårt.

Samordning och samverkan:

 • Hos oss har skolans pedagogiska personal och den samlade elevhälsan förutsättningar att samverka med varandra för att tidigt fånga upp och tillgodose alla elevers olika behov.
 • Hos oss har vi planerat för de övergångar som våra elever är med om både inom och mellan skolor och skolformer.
 • Hos oss har vi en plan för hur kontakten med andra verksamheter som är viktigt för elevernas förutsättningar att lära, utvecklas och må bra ser ut.

Påståenden skolchef

Roller och ansvar:

 • Hos oss är roller, ansvar och mandat tydliga.
 • Hos oss förstår alla sin del i helheten och har en samsyn om hur vi arbetar tillsammans.
 • Hos oss finns en ändamålsenlig organisation som utgår från syftet med det vi ska åstadkomma.

Mål och prioriteringar:

 • Hos oss förs en kontinuerlig dialog mellan skolchef och rektorer för att skapa delaktighet, samsyn och förståelse gällande vilka utvecklingsområden som är prioriterade på en skolenhet respektive i hela organisationen, och på vilka grunder.
 • Hos oss har vi som målsättning att skolornas elevhälsoarbete är en del i skolornas gemensamma uppdrag.
 • Hos oss förmedlas tydliga förväntningar till hela organisationen om hur en skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa ska utformas och bedrivas.

Kollegialt lärande:

 • Hos oss finns arenor för kontinuerligt samarbete och dialog, mellan rektorer och mellan rektorer och andra professioner inom organisationen, kring skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa.
 • Hos oss finns en kunskapsfrämjande kultur där det kollegiala lärandet är en viktig del för att utveckla verksamheten.
 • Hos oss finns strukturer för att kunna bedriva ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete inom och mellan olika nivåer i styrkedjan.
 • Hos oss finns en kultur där det är naturligt att dela erfarenheter, dilemman och framgångar med kollegor.

Kommunikation:

 • Hos oss vet alla hur de kan ta del av planer och beslut.
 • Hos oss har vi en tydlig struktur för att informera om och följa upp det som vi har kommit överens om.
 • Hos oss har vi ett gott samtalsklimat där vi hjälps åt att hålla fokus på uppdraget samtidigt som vi kan lyfta det som upplevs svårt.

Samordning och samverkan:

 • Hos oss finns förutsättningar för samverkan mellan skolor och elevhälsofunktioner.
 • Hos oss har vi rutiner och samordning med andra verksamheter som är viktiga för elevernas förutsättningar att lära, utvecklas och må bra.
 • Hos oss har vi rutiner och samordning för övergångar mellan skolor och skolformer.

Ett systematiskt arbete som bidrar till lärande, utveckling och hälsa

För att bidra till en ökad måluppfyllelse hos alla elever behövs ett medvetet, systematiskt och kontinuerligt arbete på både skolenhetsnivå och huvudmannanivå. När den verksamhet som eleverna möter under sin skoldag följs upp, utvärderas och utvecklas så behöver fokus vara: hur gynnar detta alla elevers lärande, utveckling och hälsa?

Genom att skolans olika professioner tillsammans och strukturerat tar reda på vad som fungerar kan både utbildningens kvalitet utvecklas och likvärdigheten förbättras.

Gör så här:

Genom att fundera över, och svara på, påståendena nedan får ni en bild av hur väl kvalitetsarbetet hos er främjar elevers lärande, utveckling och hälsa. Varje påstående värderas enligt skalan stämmer inte/stämmer till viss del/stämmer till stor del/stämmer. Ta gärna stödet för dokumentation till hjälp.

Påståenden rektor

Systematik:

 • Hos oss finns strukturer för att bedriva ett systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete med hög kvalitet och med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.
 • Hos oss finns det god kompetens att analysera resultat utifrån ett varierat underlag i syfte att förbättra utbildningens kvalitet.

Elevhälsans roll i kvalitetsarbetet:

 • Hos oss är den samlade elevhälsans samarbete med övrig skolpersonal en viktig del för det kontinuerliga skolutvecklingsarbetet.
 • Hos oss samlas resultat från den samlade elevhälsans arbete in på ett systematiskt sätt och används som underlag till skolans systematiska kvalitetsarbete.

Delaktighet:

 • Hos oss är all personal delaktig i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Hos oss finns rutiner som bidrar till att elever och vårdnadshavare är delaktiga och involverade i det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbeta för hållbarhet och långsiktighet:

 • Hos oss utgår det systematiska kvalitetsarbetet från alla elevers rätt till lärande och utveckling genom att kontinuerligt arbeta för att öka utbildningens kvalitet.
 • Hos oss bygger vi kompetensutveckling på våra elevers behov och våra gemensamt uppsatta mål och är en viktig del av verksamhetens långsiktiga och kontinuerliga utvecklingsarbete.

Påståenden skolchef

Systematik:

 • Hos oss finns strukturer för att bedriva ett systematiskt utvecklingsarbete med hög kvalitet och med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten.
 • Hos oss finns det god kompetens att analysera resultat utifrån ett varierat underlag.

Elevhälsans roll i kvalitetsarbetet:

 • Hos oss används skolornas resultat, där underlag från den samlade elevhälsan ingår, i det systematiska kvalitetsarbetet.

Delaktighet:

 • Hos oss säkerställs att medarbetare inom och mellan styrkedjans olika nivåer är delaktiga i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbeta för hållbarhet och långsiktighet:

 • Hos oss tar det systematiska kvalitetsarbetet sin utgångspunkt i alla elevers rätt till lärande och utveckling genom att kontinuerligt arbeta för ökad kvalitet av utbildningen.
 • Hos oss bygger vi kompetensutveckling på våra elevers behov och våra gemensamt uppsatta mål och är en viktig del av verksamhetens långsiktiga och kontinuerliga utvecklingsarbete.

Ledarskap som främjar lärande, utveckling och hälsa

För att utforma en utbildning som både främjar elevers hälsa och lärande, är ett välbefinnande som bygger på tillit, tillgänglighet och delaktighet i hela organisationen viktigt. För att åstadkomma detta är ett medvetet ledarskap centralt.

I ett medvetet ledarskap sätts en riktning och skapas förutsättningar för dialog, relationsskapande och tillsammansarbete. Ledaren visar vägen när medarbetare upplever att deras olika kompetenser tas tillvara och de görs delaktiga i att driva delar av utvecklingsarbetet. En förutsättning för skolutvecklingsarbete är att personer från olika nivåer inom skolorganisationen involveras i förbättringsprocesserna. Då uppstår en gemensam förståelse och samsyn kring skolorganisationens olika delar.

Ett medvetet arbete som främjar en samarbetande och samverkan kultur har betydelse för utbildningens kvalitet och därmed också elevers möjlighet till lärande, utveckling och hälsa. Det finns ett tydligt samband mellan ett medvetet ledarskap, utbildningens kvalitet och elevers möjlighet till lärande.

Gör så här:

Genom att fundera över, och svara på, påståendena nedan får ni en bild av hur väl ledarskapet hos er främjar elevers utveckling, lärande och hälsa. Varje påstående värderas enligt skalan stämmer inte/stämmer till viss del/stämmer till stor del/stämmer. Ta gärna stödet för dokumentation till hjälp.

Påståenden rektor

Att ange riktning:

 • Hos oss finns en vision där lärande, utveckling och hälsa för alla elever är i fokus.
 • Hos oss leds verksamheten utifrån gemensamma mål som tagits fram inom ramen för ett tillsammansarbete.
 • Hos oss märks det att välbefinnande för alla – såväl elever som personal – är en viktig faktor för elevers lärande, utveckling och hälsa.

Pedagogiskt ledarskap på olika nivåer:

 • Hos oss finns ett samarbete för att bedriva ett tydligt och delat pedagogiskt ledarskap på alla nivåer.
 • Hos oss har vi kollegiala samtal om hur det pedagogiska ledarskapet kommer till uttryck.

Fokus på delaktighet:

 • Hos oss finns en tillit till varandras kunskap och erfarenheter som delas mellan ledning och personal.
 • Hos oss uppmuntras och ges förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete.

Skapa struktur:

 • Hos oss finns en organisation med tydlig struktur som underlättar för lärare att fokusera på undervisningen.
 • Hos oss upplever medarbetarna att olika roller och ansvar är tydliggjorda.

Påståenden skolchef

Att ange riktning:

 • Hos oss finns en vision där lärande, utveckling och hälsa för alla elever ingår.
 • Hos oss leds verksamheten utifrån gemensamma mål som tagits fram inom ramen för ett tillsammansarbete.
 • Hos oss märks att samsyn kring arbetet för elevers lärande, utveckling och hälsa är en viktig faktor i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Pedagogiskt ledarskap på olika nivåer:

 • Hos oss finns ett kollegialt utbyte mellan rektorerna kring arbetet med det pedagogiska ledarskapet.

Fokus på delaktighet:

 • Hos oss finns en tillit till varandras kunskap och erfarenheter som delas mellan ledning och personal.
 • Hos oss uppmuntras och ges förutsättningar för rektorer och personal att vara delaktiga i skolchefens utvecklingsarbete.

Skapa struktur:

 • Hos oss finns en struktur som stödjer rektorernas arbete i att leda för lärande, utveckling och hälsa.
 • Hos oss upplever rektorerna att olika roller och ansvar är tydliggjorda.

Gör en analys utifrån värderingen av påståenden

När ni har värderat verktygets alla påståenden och fått en gemensam helhetsbild av vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas och förbättras är det dags för nästa steg – en fördjupad analys.

Med hjälp av analysstödet nedan kan ni få fram ny och fördjupad kunskap, som ger ett vidgat perspektiv på arbetet med att leda och organisera skolutveckling som främjar alla elevers lärande, utveckling och hälsa. Utifrån den kunskapen kan ni tillsammans utforska det fortsatta arbetet och hitta olika handlingsalternativ. Förslag till handlingsalternativ presenteras längre ner.

Analys – rektor

Sammanfatta era gemensamma reflektioner utifrån de här frågorna:

 • Vad ser vi som fungerar bra hos oss? Hur syns det i verksamheten? Vilka antaganden har vi om vad det beror på?
 • Vilka är våra mest prioriterade utvecklingsområden för att stärka elevernas möjligheter till lärande, utveckling och hälsa?
 • Hur vet vi det vi vet? Vad grundar vi vår bedömning på?
 • Vilka skillnader respektive samstämmigheter ser vi i våra bedömningar? Vilka antaganden gör vi om varför det ser ut på det sättet? Vad kan vi göra för att bli mer samstämmiga och överens i våra bedömningar?

Utifrån era sammanfattade reflektioner behöver ni ta reda på:

 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Hur ska vi ta reda på mer?
 • Vad vet vi om relevant forskning utifrån vår kunskap och de resultat vi har nu?

Gå vidare genom att planera följande:

 • Så här planerar vi att arbeta vidare med våra prioriterade utvecklingsområden utifrån den kunskap vi har.
 • Så här planerar vi för personalens kommande kompetensutveckling utifrån våra prioriterade utvecklingsområden.
 • De här effekterna hoppas vi kunna se i verksamheten.

Analys – skolchef

Sammanfatta era gemensamma reflektioner utifrån de här frågorna:

 • Vad ser vi som fungerar bra hos oss? Hur syns det i verksamheten? Vilka antaganden har vi om vad det beror på?
 • Vilka är våra mest prioriterade utvecklingsområden för att stärka elevernas möjligheter till lärande, utveckling och hälsa?
 • Hur vet vi det vi vet? Vad grundar vi vår bedömning på?
 • Vilka skillnader respektive samstämmigheter ser vi i våra bedömningar? Vilka antaganden har vi om varför det ser ut på det sättet? Vad kan vi göra för att bli mer samstämmiga och överens i våra bedömningar?

Utifrån era sammanfattade reflektioner behöver ni ta reda på:

 • Vad saknar vi kunskap om?
 • Hur ska vi ta reda på mer?
 • Vad vet vi om relevant forskning utifrån vår kunskap och de resultat vi har nu?

Gå vidare genom att planera följande:

 • Så här planerar vi att arbeta vidare med våra prioriterade utvecklingsområden i skolorganisationen utifrån den kunskap vi har.
 • Så här planerar vi för kommande kompetensutveckling utifrån våra prioriterade utvecklingsområden.
 • De här effekterna hoppas vi kunna se i vår skolorganisation.
Forskning och fördjupning

Handlingsalternativ utifrån en gemensam analys

Här följer ett urval av kompetensutveckling som kan vara bra att känna till inför ert fortsatta arbete med skolutveckling som främjar lärande, utveckling och hälsa. Utgå från den analys och de vägval ni har gjort när ni väljer handlingsalternativ som passar er. Förslagen på kompetensutvecklingen har delats upp utifrån verktygets fyra områden.

Utbildning för lärande, utveckling och hälsa

Organisation med fokus på samsyn och tillsammansarbete

Ett systematiskt arbete som bidrar till lärande, utveckling och hälsa

Ledarskap som främjar lärande, utveckling och hälsa

Förutom handlingsalternativen ovan erbjuder Skolverket mer än hundra kurser och utbildningar med möjlighet att utveckla kompetensen inom olika områden och för olika skolformer. Sök gärna efter det som passar just er:

Skolverkets alla kurser och utbildningar

Referenser

Här är ett urval av den forskning och erfarenhetsbaserade kunskap som detta analysunderlag baseras på.

 • Foss. L. & Krantz. J. (2022). Skolchefers arbete. Att leda ansvarsfullt i en föränderlig tid. Gleerups utbildning AB
 • Hylander. I. & Skott. P. (2020). Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Löfberg. C. (red.) Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Neuman. S. & Sjöberg. E. (2020). Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Rönnström. N. & Johansson. O. (2021). Att förbättra skolor med stöd i forskningen – exempel, analyser och utmaningar. Natur & Kultur
 • Skolinspektionen (2020). Skolors arbete med trygghet och studiero. En tematisk analys utifrån beslut fattade inom regelbunden kvalitetsgranskning 2018–2019. Skolinspektionen
 • Skolinspektionen (2021b). Gymnasieskolors arbete för att för att främja elevers hälsa. Skolinspektionen
 • Skolverket (2019). Hälsa för lärande, lärande för hälsa. Skolverket
 • Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar. Forskning för skolan. Skolverket
 • Skolverket (2022). Utvärdering av samverkan för bästa skola. Utvecklingen hos huvudmännen i två urvalsomgångar. Skolverket
 • SOU (2021:11). Bättre möjlighet för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med funktionsnedsättning. Utbildningsdepartementet
 • SOU (2020:28). En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola. Utbildningsdepartementet
 • Stödmaterial elevhälsa Länk till annan webbplats., Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2022-10-28
Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida