TMO, utbildning i traumamedveten omsorg

Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande. Genom utbildningen i traumamedveten omsorg får du lära dig mera om bemötande och förhållningssätt. Du lär dig att stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

 • För all skolpersonal

 • Cirka fem dagar under en termin

 • Hela landet

 • För alla skolformer

tecknad bild på två personer som man ser siluetterna av i svart. De sitter och pratar.
Call to action

Alla som arbetar i förskola och skola ska verka för en god miljö för utveckling och lärande. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande.

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i förskolor och skolor för att kunna stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Gör intresseanmälan för TMO-utbildning

Gör en intresseanmälan för att genomföra utbildningen höstterminen 2024 senast den 30 april 2024.

Rektor för respektive verksamhet är den som ansvarar för intresseanmälan. Efter intresseanmälan tar vi kontakt med rektor som får fylla i en ansökan.

Mejla TMO@Skolverket.se

Skolverket erbjuder inga öppna kurser för enskilda personer.

Skolverket gör ett urval

Skolverket använder följande urvalskriterier för beslut om att tilldela utbildning i TMO. Kriterierna utgår från regeringsuppdraget (U2019/03787/S) att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Kriterier

 • Verksamheten har nyanlända barn och elever med migrationsbakgrund.
 • Skolan finns i ett socialt utsatt område.
 • Skolan har ett tydligt definierat behov av traumamedveten omsorg utifrån barn/elev- och personalperspektiv.
 • Skolan anmäler personalgrupp/deltagare som arbetar gemensamt direkt med barn och elever i vardagen.
 • Skolan möjliggör för samtliga yrkesgrupper/kategorier inom skolan att delta.

Skolverket gör en prioritering utifrån ansökan, kriterier, önskemål om när utbildningen ska genomföras samt antalet tillgängliga utbildningstillfällen.

Information

Barnombudsmannen har i en rapport påvisat att nyanlända elevers hälsa behöver stärkas för att möta ett problem med psykiska ohälsa. Till exempel behöver traumatiska upplevelser som påverkar elevers lärande uppmärksammas och bemötas inom skolan.

Rapport: Nyanlända barns hälsa Länk till annan webbplats.

Utbildning för all skolpersonal

Utbildningen vänder sig till personalen inom förskola och på skola. Det krävs inga förkunskaper för att delta.

Utbildningar runt om i landet

Skolverket har ett samarbete med Rädda Barnen kring utbildning i traumamedveten omsorg, TMO för att stärka skolans personal. Utbildningar genomförs på förskolor, grund- och gymnasieskolor, anpassade grundskolor, anpassade gymnasieskolor samt vuxenutbildning runt om i landet.

Fyra steg under en termin

TMO genomförs av Rädda Barnens professionella utbildare i fyra steg och sammanlagt fem dagar under en termin. Utbildningen är för grupper inom en förskola eller en skola. Gruppen bör bestå av cirka 35 personer som arbetar direkt med barn och elever. Intresseanmälan görs av skolledningen.

Utbildningen innehåller kunskap om traumaförståelse och de tre pelarna, trygghet, relation och coping som ger verktyg för att arbeta med barn och elever. Vid konsultationstillfällen som leds av utbildarna handleds deltagarna att använda verktygen utifrån verksamhetsbaserade erfarenheter.

Traumaförståelse=trygghet, relation och coping

Viktiga vuxna och goda relationer

TMO-utbildningen utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. All slags personal på en skola kan vara en viktig vuxen. TMO ger personal i förskolor och skolor ökade kunskaper och insikter om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer barn och elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser. TMO grundar sig bland annat på Howard Baths forskning om traumamedveten omsorg och utgår från grundläggande mänskliga behov:

 • Upplevd trygghet.
 • Behov av positiva relationer med omsorgsfulla och engagerade, viktiga vuxna.
 • Stöd att skapa copingstrategier som gör det lättare att hantera tankar, känslor och beteenden.

Traumamedveten omsorg ger förutsättningar för alla som arbetar i förskolan och i skolan att skapa en gemensam referensram och ett gemensamt språkbruk inom området i ett långsiktigt perspektiv.

Belöning

Röster om TMO-utbildningen från deltagare:

”Jag ska försöka ha det här med mig hela tiden. Vi har fått en gemensam plattform att utgå från i arbetslaget.”

”Jag ska tipsa rektorer och ledning om att fler bör gå denna utbildning och att pedagoger behöver gå den.”

Lyssna till våra poddar om traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg för vem och varför

I den första podden tar vi upp vad det innebär att vara traumamedveten, varför det är viktigt och hur man kan göra. Samtalet berör också vikten av omsorg om individen.

TMO i förskolan – erfarenheter och utmaningar

I den andra podden pratar vi med personal från förskolor i Örebro. Ett av deras mål med utbildningen i TMO är att ge pedagogerna en förmåga och ökad kompetens att på bästa sätt möta och ge barnen i förskolan möjligheter att utveckla en god och sund självbild.

TMO i gymnasieskolan – hela gymnasieskolan har blivit lugnare

I den tredje podden får vi höra Praktiska gymnasiet i Kristianstad berätta om hur hela skolan har blivit lugnare efter TMO-utbildningen.

TMO i grundskolan – om implementering och empatitrötthet

Vår fjärde podd om TMO handlar om implementering, empatitrötthet vikten av den kollegiala omsorgen. Hur håller man TMO levande i hela skolans verksamhet?

TMO i anpassade skolformer

Podd nummer fem ger inblick i hur det är att arbeta med TMO i de anpassade skolformerna. Här lyfter personal fram hur bra TMO fungerar i arbetet med elever som har intellektuell funktionsnedsättning och hur viktigt det är att all personal i de anpassade skolformerna får utbildningen.

Här hittar du alla poddar om traumamedveten omsorg Länk till annan webbplats.

 

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 06 april 2024