TMO, utbildning i traumamedveten omsorg

Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande. Genom utbildningen i traumamedveten omsorg får du lära dig mera om bemötande och förhållningssätt. Du lär dig att stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

 • För all skolpersonal

 • Fyra steg under en termin

 • Hela landet

 • För alla skolformer

Call to action

Alla som arbetar i förskola och skola ska verka för en god miljö för utveckling och lärande. Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Om man mår bra är det lättare att lära sig och när man lär sig kan det bidra till hälsa och välbefinnande.

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i förskolor och skolor för att kunna stötta barn och elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Gör en intresseanmälan för TMO-utbildning

Rektor för respektive verksamhet är den som ansvarar för intresseanmälan. Efter intresseanmälan tar vi kontakt med rektor som får fylla i en ansökan.

Skicka e-post till TMO@Skolverket.se

Skolverket erbjuder inga öppna kurser för enskilda personer.

Skolverket gör ett urval

Skolverket använder följande urvalskriterier för beslut om att tilldela utbildning i TMO. Kriterierna utgår från regeringsuppdraget (U2019/03787/S) att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska.

Kriterier

 • Verksamheten har nyanlända barn och elever med migrationsbakgrund.
 • Skolan finns i ett socialt utsatt område.
 • Skolan har ett tydligt definierat behov av traumamedveten omsorg utifrån barn/elev- och personalperspektiv.
 • Skolan anmäler personalgrupp/deltagare som arbetar gemensamt direkt med barn och elever i vardagen.
 • Skolan möjliggör för samtliga yrkesgrupper/kategorier inom skolan att delta.

Skolverket gör en prioritering utifrån ansökan, kriterier, önskemål om när utbildningen ska genomföras samt antalet tillgängliga utbildningstillfällen.

Information

Barnombudsmannen har i en rapport påvisat att nyanlända elevers hälsa behöver stärkas för att möta ett problem med psykiska ohälsa. Till exempel behöver traumatiska upplevelser som påverkar elevers lärande uppmärksammas och bemötas inom skolan.

Utbildning för all skolpersonal

Utbildningen vänder sig till personalen inom förskola och på skola. Det krävs inga förkunskaper för att delta.

Utbildningar runt om i landet

Skolverket har därför inlett ett samarbete med Rädda Barnen kring utbildning i traumamedveten omsorg, TMO för att stärka skolans personal. Utbildningar genomförs på förskolor, grund- och gymnasieskolor, grundsär- och gymnasiesärskolor samt vuxenutbildning runt om i landet.


Traumaförståelse=trygghet, relation och coping

Viktiga vuxna och goda relationer

TMO-utbildningen utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. TMO ger personal i förskolor och skolor ökade kunskaper och insikter om trauma och vilket bemötande och förhållningssätt som stödjer barn och elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar och traumatiska upplevelser. TMO grundar sig bland annat på Howard Baths forskning om traumamedveten omsorg och utgår från grundläggande mänskliga behov:

 • Upplevd trygghet.
 • Behov av positiva relationer med omsorgsfulla och engagerade, viktiga vuxna.
 • Stöd att skapa copingstrategier som gör det lättare att hantera tankar, känslor och beteenden.

Traumamedveten omsorg ger förutsättningar för alla som arbetar i förskolan och i skolan att skapa en gemensam referensram och ett gemensamt språkbruk inom området i ett långsiktigt perspektiv.

Fyra steg under en termin

TMO genomförs av Rädda Barnens professionella utbildare i fyra steg och sammanlagt fem dagar under en termin för grupper, inom en förskola eller en skola, av cirka 35 personer som arbetar direkt med barn och elever. Intresseanmälan görs av skolledningen.

Utbildningen innehåller kunskap om traumaförståelse och de tre pelarna, trygghet, relation och coping som ger verktyg för att arbeta med barn och elever. Vid konsultationstillfällen som leds av utbildarna handleds deltagarna att använda verktygen utifrån verksamhetsbaserade erfarenheter.

Belöning

Röster om TMO-utbildningen från deltagare:

”Jag ska försöka ha det här med mig hela tiden. Vi har fått en gemensam plattform att utgå från i arbetslaget.”

”Jag ska tipsa rektorer och ledning om att fler bör gå denna utbildning och att pedagoger behöver gå den.”

Viktiga verktyg för viktiga vuxna

TMO — En utbildning som ger trygghet, reportage

TMO-projekt i Köpings skolor (Västmanlands television) Länk till annan webbplats.

Lyssna till våra poddar om traumamedveten omsorg

I den första podden tar vi upp vad det innebär att vara traumamedveten, varför det är viktigt och hur gör man. Samtalet berör också vikten av omsorg om individen. I en annan podd pratar vi med personal från förskolor i Örebro. Ett av deras mål med utbildningen i TMO är att ge pedagogerna en förmåga och ökad kompetens att på bästa sätt möta och ge barnen i förskolan möjligheter att utveckla en god och sund självbild.

Här finns poddar om Traumamedveten omsorg Länk till annan webbplats.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 02 augusti 2023