Leda kollegialt lärande

Utveckla din förmåga att leda kollegialt lärande. Utbildningen riktar sig till dig som ska leda det kollegiala arbetet med Skolverkets moduler (eller för lärare i fritidshem webbkurser) utan statsbidrag.

 • För dig som ska leda kollegialt lärande

 • 7 dagar läsåret 2023/24

 • 1–2 utbildningsdagar, i övrigt på distans

 • Start juni 2023 till april 2024

två lärare i samtal
Call to action

Rektor anmäler deltagare

I anmälan ska rektor bifoga ett underskrivet intyg om att

 • den sökande har den behörighet som krävs samt att
 • den sökande kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i någon av våra moduler (eller för lärare i fritidshem någon av våra webbkurser) under perioden augusti 2023 till april 2024.

Bilagan som rektor bifogar i samband med den digitala intresseanmälan ska vara underskriven av både rektor och deltagare. Vid flera deltagare från samma enhet görs en anmälan per person, med en bilaga per anmälan.

Gå gärna igenom de frågor som ställs vid anmälan först och skriv sedan under intyget. Först därefter kan ni gå in och göra anmälan via länken nedan.

Frågor som ställs vid anmälan - en överblick Pdf, 190 kB.

Anmälan

Anmälan till utbildningen för läsåret 2022/23 är stängd. Anmälan till utbildningen för läsåret 2023/24 öppnar den 15 februari 2023 och stänger den 15 mars 2023.

Byte av deltagare

Om du blivit antagen till utbildningen men inte har möjlighet att fullfölja den, kan din närmaste chef anmäla byte av deltagare. Bytet måste ha registrerats före tredje utbildningsdagen.

Rektor mejlar om byte av deltagare till lkl@skolverket.se med följande information:

 • Den tidigare deltagarens namn
 • Nya deltagarens namn
 • Personnummer samt e-postadress till den nya deltagaren.

Observera att om du blivit antagen till utbildningen men byter arbetsgivare, är platsen på utbildningen kopplad till din ursprungliga arbetsgivare. Denne har rätt att utse en ersättare för dig. Om din ursprungliga arbetsgivare inte önskar nyttja utbildningsplatsen för en annan deltagares räkning, kan du eventuellt behålla din plats. Detta sker under förutsättning att du kan bifoga ett nytt intyg från din närmaste chef på den nya arbetsplatsen.

Information

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Om du vill fördjupa dig i vad kollegialt lärande kan vara, läs mer här:

Skolutveckling genom kollegialt lärande

För dig som ska leda kollegialt lärande

Utbildningen omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem.

Utbildningen riktar sig till:

 • legitimerade förskollärare, lärare och lärare i fritidshem
 • lärare i modersmål
 • studiehandledare på modersmål
 • skolledare

När du antagits till utbildningen placerar Skolverket dig vid ett lärosäte baserat på vilken yrkeskategori du tillhör. Förskollärare kommer att placeras vid ett och samma lärosäte. Detsamma gäller lärare i fritidshem och skolledare.

Vi vet ännu inte vilka lärosäten som får i uppdrag att anordna utbildningen läsåret 2023/24. Den informationen publiceras i april 2023. Observera att du inte kan välja ett specifikt lärosäte när du gör din ansökan, utan du blir placerad utifrån den yrkeskategori du har angivit i din ansökan. De flesta utbildningsdagarna är helt digitala, så geografisk närhet spelar inte så stor roll för placeringen.

Krav på behörighet

För att få delta i utbildningen intygar rektor att:

 • kontinuerliga träffar för det kollegiala lärandet planeras och schemaläggs under utbildningens genomförande
 • rektor har tagit del av informationen om sitt deltagande på utbildningens uppstartsdag den 1 juni 2023
 • rektor har avsatt tid i tjänsten för den sökande att planera, genomföra och följa upp det kollegiala arbetet
 • den sökande, vid de digitala utbildningstillfällena, ges förutsättningar att ostört delta under hela dagen
 • den sökande ges möjlighet att delta vid de fysiska utbildningstillfällena genom att skolan/förskolan/verksamheten bekostar resa och eventuell logi
 • den sökande kommer att leda minst en grupp i kollegialt lärande med utgångspunkt i Skolverkets angivna material under den tid som utbildningen genomförs
 • den sökande är legitimerad förskollärare, lärare eller lärare i fritidshem, alternativt modersmålslärare, studiehandledare på modersmål eller skolledare (inget legitimationskrav för dessa tre målgrupper)
 • den sökande har minst fyra års erfarenhet av arbete i förskola, skola eller fritidshem, beroende på målgrupp
 • den sökande inte är anmäld till eller tidigare har slutfört motsvarande utbildning (detta gäller även tidigare handledarutbildningar kopplade till exempelvis Matematiklyftet, Läslyftet och Specialpedagogik för lärande).

Urval av deltagare

Om det blir fler sökande än det finns platser går vi efter principen först till kvarn. Vi tar också hänsyn till om ansökan kommer in i tid och om den är komplett och korrekt utförd.

Rektor deltar vid uppstartsdagen i juni 2023

Vid uppstartsdagen i juni 2023 förväntar vi oss att även den ansvariga rektorn deltar. Resten av utbildningsdagarna gäller endast deltagare i utbildningen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och vid fysiska träffar får deltagare lunch och kaffe utan kostnad.

Deltagaren får däremot ingen ersättning från Skolverket för eventuella resor och logi. Den typen av kostnader får varje verksamhet stå för, om det blir aktuellt.

Belöning

Därför ska du delta

Du utvecklar din förmåga att leda grupper som arbetar kollegialt med vårt material och vår modell för kompetensutveckling.

Ansvar

Stöd för huvudmän och rektorer

Det är viktigt att det finns en bra organisation kring det kollegiala lärandet, så att arbetet sker kontinuerligt och blir långsiktigt. Här finns material som huvudmän och rektorer kan använda för att planera och organisera verksamheten så att det finns goda förutsättningar för det kollegiala lärandet.

Planera och organisera för kollegialt lärande

Välj underlag för det kollegiala lärandet

Det är viktigt att välja underlag för det kollegiala lärandet, så att det kontinuerliga kollegiala arbetet grundar sig i ett material som kan möta verksamhetens utvecklingsbehov.

Filmen ”Välj bland Skolverkets underlag för kollegialt lärande” tar upp sådant som man kan tänka på inför valet av underlag och presenterar det material för kollegialt lärande som Skolverket erbjuder.

Se filmen Välj bland Skolverkets underlag för kollegialt lärande (tid: 07:35 min)

Forskning och fördjupning

Utbildningen 2022/23

Fyra universitet och högskolor håller i utbildningen, som genomförs delvis på distans, på uppdrag av oss. Utbildningen omfattar sju dagar fördelade enligt följande:

Göteborgs universitet

Dag 1: 1 juni 2022 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 22–23 september 2022 (fysisk träff i Göteborg)

Dag 4: 9 november 2022 (digital träff)

Dag 5: 16 januari 2023 (digital träff)

Dag 6+7: 23–24 mars 2023 (digital träff)

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Dag 1: 1 juni 2022 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 20–21 september 2022 (fysisk träff i Jönköping)

Dag 4: 24 november 2022 (digital träff)

Dag 5: 26 januari 2023 (digital träff)

Dag 6+7: 15–16 mars 2023 (digital träff)

Mälardalens universitet

Dag 1: 1 juni 2022 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2+3: 19–20 september 2022 (digital träff)

Dag 4: 23 november 2022 (fysisk träff i Västerås)

Dag 5: 24 januari 2023 (digital träff)

Dag 6: 13 mars 2023 (digital träff)

Dag 7: 18 april 2023 (digital träff)

Stockholms universitet

Dag 1: 1 juni 2022 (gemensam digital träff för alla deltagare och medföljande rektor, oavsett lärosäte)

Dag 2: 29 augusti 2022 (digital träff)

Dag 3+4: 17–18 november 2022 (fysisk träff i Stockholm)

Dag 5+6: 14–15 februari 2023 (digital träff)

Dag 7: 24 mars 2023 (digital träff)

Kontakt

Om du har frågor skicka mejl till lkl@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 januari 2023