Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Skolverket genomför insatser tillsammans med SPSM, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen som barn och elever får i förskola och skola. Här får du en översiktlig information om utformningen av insatserna som gäller alla som arbetar i alla skolformer och fritidshemmet.

Kvalitetsdialoger

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder återkommande kvalitetsdialoger med skolhuvudmännen. Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att få erbjudande om att delta.

Kvalitetsdialoger syfte och delar

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolverket tar fram ett nationellt kvalitetssystem för samtliga skolformer och fritidshemmet. Det består av:

  • nationella målsättningar
  • delmål
  • indikatorer
  • och framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.

Kvalitetssystemet ska, tillsammans med analysunderlag och kvalitetsdialoger utgöra ett samlat stöd för skolhuvudmännen i deras arbete med att förbättra kvalitet och likvärdighet såväl som barns och elevers utveckling och lärande i sin verksamhet. Systemet ska vara utformat så att arbetet inte bidrar till att öka den administrativa bördan för huvudmännen och personal i förskola och skola.

I april 2022 slutredovisade Skolverket förslag till nationella målsättningar.

Läs hela redovisningen till regeringen

Läs mer om nationella målsättningar

Regionala kontor

Skolverket inrättar regionala kontor för att genom en ökad regional närvaro bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i skolsystemet. Medarbetarna vid kontoren kommer framförallt att arbeta med kvalitetsdialoger som erbjuds alla skolhuvudmän. Medarbetare på Skolverket är nu på plats i Härnösand, Malmö, Luleå och Solna i Stockholm. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen. Kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) på alla orter utom i Solna.

Syftet med den regionala etableringen

Frågor och svar om etableringen

Karta som visar de orter där Skolverket kommer etablera lokala kontor.

Regeringsuppdraget Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Skolverket fick regeringsuppdraget (U2021/03837) i september 2021. Det är ett omfattande och flerårigt uppdrag och består av flera insatser som hänger ihop och som tillsammans ska bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Uppdraget innehåller fem delområden:

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän.
  • Genomföra återkommande kvalitetsdialoger med huvudmännen ihop med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 15 juni 2023