Ökad kvalitet och likvärdighet i förskola och skola

Skolverket kommer tillsammans med SPSM, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen som barn och elever får i förskola och skola. Här får du en översiktlig information om utformningen av insatserna som gäller alla som arbetar i alla skolformer och fritidshemmet.

Kvalitetsdialoger

Med start i september 2022 erbjuder Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år.

Kvalitetsdialoger syfte och delar

Frågor och svar om kvalitetsdialoger

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolverket tar fram ett nationellt kvalitetssystem för samtliga skolformer och fritidshemmet. Det består av:

  • nationella målsättningar
  • delmål
  • indikatorer
  • och framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.

Kvalitetssystemet ska, tillsammans med analysunderlag och kvalitetsdialoger utgöra ett samlat stöd för skolhuvudmännen i deras arbete med att förbättra kvalitet och likvärdighet såväl som barns och elevers utveckling och lärande i sin verksamhet. Systemet ska vara utformat så att arbetet inte bidrar till att öka den administrativa bördan för huvudmännen och personal i förskola och skola.

I april 2022 slutredovisade Skolverket förslag till nationella målsättningar.

Läs hela redovisningen till regeringen

Läs mer om nationella målsättningar

Regionala kontor

Skolverket inrättar tio regionala kontor för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Först ut är Härnösand, följt av Malmö och Luleå. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen. De nya kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Till pressmeddelandet Länk till annan webbplats.

Syftet med den regionala etableringen

Frågor och svar om etableringen

Karta med datum och orter där Skolverket kommer etablera lokala kontor.

Regeringsuppdraget Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Skolverket fick regeringsuppdraget (U2021/03837) i september 2021. Det är ett omfattande och flerårigt uppdrag och består av flera insatser som hänger ihop och som tillsammans ska bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Uppdraget innehåller fem delområden:

  • Utveckla ett nationellt kvalitetssystem med nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling.
  • Ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän.
  • Genomföra återkommande kvalitetsdialoger med huvudmännen ihop med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  • Skapa en regional närvaro för Skolverket med regionala kontor.
  • Samverkan mellan berörda myndigheter.

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 augusti 2022