Regional etablering

Skolverket har inrättat regionala kontor för att regelbundet kunna genomföra dialoger med alla skolhuvudmän. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen. De nya kontoren är samlokaliserade med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Skolverket har nu kontor på fyra platser

De regionala kontorens huvudsakliga uppgift kommer vara att genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän och representanter för skola och förskola. Skolverket ska också genom dem skapa forum och erbjuda erfarenhetsutbyte mellan huvudmän och mellan huvudmän och andra aktörer. Skolverkets medarbetare finns nu i Härnösand, Malmö, Luleå och i Solna.

Övergripande information om regeringsuppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet

Syftet med att etablera regionala kontor

Syftet med etableringen är att få ökad spridning och närvaro i landet för att kunna ge stöd. På så vis underlättar vi för möten med huvudmän, rektorer, lärare, förskollärare och annan personal efter deras respektive behov och förutsättningar.

Den regionala etableringen sker genom samlokalisering med SPSM.

Senast uppdaterad 07 augusti 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den 24 februari redovisade vi en plan för regeringen som gäller myndighetens regionala etablering. Planen innehåller information om vilka regioner och orter som Skolverkets regionala kontor ska etableras på.

  Syftet med att inrätta regionala kontor är att Skolverket genom en ökad närvaro i landet kan bidra till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla barn och elever. Genom regionala kontor kan vi skapa ett nära samarbete och fler kontaktytor med skolhuvudmännen. En viktig uppgift för de regionala kontoren kommer att vara kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska genomföra återkommande med samtliga huvudmän med start hösten 2022.

  Kvalitetsdialogerna ska bidra till den övergripande målsättningen för regerings-uppdraget om insatser för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan. Dialogerna ska underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla den utbildning som förskola och skola erbjuder barn och elever. Genom dialogerna kommer det också att vara möjligt att följa utvecklingen i förhållande till mål och riktlinjer för skolan.

  Skolverket har under hösten 2022 inrättat regionala kontor i Luleå, Härnösand, Solna och Malmö. På alla orter utom i Solna är vi samlokaliserade med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi kommer inte att inrätta fler kontor under 2023. På sikt kan regionala kontor komma att etableras enligt nedanstående kartbild.

  Karta med Skolverkets etablering av lokala kontor med start hösten 2022

  Särskild vikt har lagts vid att skapa goda förutsättningar för Skolverket att främja kvalitet och likvärdighet, med fokus på att kunna erbjuda och genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän.

  • Skapa geografisk spridning av kontoren i hela landet. Avstånden mellan kontor och huvudmän ska inte vara för stora.
  • Underlätta samarbete med SPSM. Eftersom SPSM redan finns på dessa orter möjliggörs samlokalisering och samarbetet mellan myndigheterna underlättas.
  • Kontoren får närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning samt goda kommunikationsmöjligheter med tåg.
  • Vi utgår från existerande regionindelningar av Sverige. Länsgränser är styrande.