Regional etablering

Skolverket inrättar tio regionala kontor för att regelbundet ha dialog med alla skolhuvudmän. Först ut är Härnösand, följt av Malmö och Luleå. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen. De nya kontoren samlokaliseras med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Vi har öppnat kontoret i Härnösand

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har invigt sitt första gemensamma kontor. Först ut i landet är Härnösand och vi kommer så småningom att sitta ihop på ytterligare åtta orter. Öppnandet av kontoret är startskottet för kvalitetsdialogerna med skolhuvudmännen och vårt samarbete med SPSM.

Kontorens huvudsakliga uppgift kommer vara att genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän och representanter för skola och förskola. Skolverket ska också genom de regionala kontoren skapa forum och erbjuda erfarenhetsutbyte mellan huvudmän och mellan huvudmän och andra aktörer.

Övergripande information om regeringsuppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet

Karta med datum och orter för etablering av Skolverkets lokal kontor.

Syftet med att etablera regionala kontor

Syftet med etableringen är att få ökad spridning och närvaro i landet för att kunna ge stöd. På så vis underlättar vi för möten med huvudmän, rektorer, lärare, förskollärare och annan personal efter deras respektive behov och förutsättningar.

Den regionala etableringen kommer ske genom samlokalisering med SPSM och påbörjas under hösten 2022.

Senast uppdaterad 15 september 2022

Frågor och svar

Den 24 februari redovisade vi en plan för regeringen som gäller myndighetens regionala etablering. Planen innehåller information om vilka regioner och orter som Skolverkets regionala kontor ska etableras på.

Syftet med att inrätta regionala kontor är att Skolverket genom en ökad närvaro i landet kan bidra till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla barn och elever. Genom regionala kontor kan vi skapa ett nära samarbete och fler kontaktytor med skolhuvudmännen. En viktig uppgift för de regionala kontoren kommer att vara kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska genomföra återkommande med samtliga huvudmän med start hösten 2022.

Kvalitetsdialogerna ska bidra till den övergripande målsättningen för regerings-uppdraget om insatser för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan. Dialogerna ska underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla den utbildning som förskola och skola erbjuder barn och elever. Genom dialogerna kommer det också att vara möjligt att följa utvecklingen i förhållande till mål och riktlinjer för skolan.

Skolverket påbörjar arbetet med att inrätta nya kontor hösten 2022 och vi beräknar att våra regionala kontor kommer vara fullt utbyggda 2024. Vi kommer att samlokalisera oss med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vi kommer fram till 2024 att ha etablerat tio kontor i tio regioner (se kartbild). Etableringen planeras ske successivt med start i Härnösand, Malmö, Luleå och Solna (befintligt kontor) under 2022. Inrättandet av ytterligare kontor fortsätter under 2023 i Umeå, Gävle, Växjö och Örebro och föreslås slutföras under 2024 i Göteborg och Linköping.

Karta med Skolverkets etablering av lokala kontor med start hösten 2022

Särskild vikt har lagts vid att skapa goda förutsättningar för Skolverket att främja kvalitet och likvärdighet, med fokus på att kunna erbjuda och genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän.

  • Skapa geografisk spridning av kontoren i hela landet. Avstånden mellan kontor och huvudmän ska inte vara för stora.
  • Underlätta samarbete med SPSM. Eftersom SPSM redan finns på dessa orter möjliggörs samlokalisering och samarbetet mellan myndigheterna underlättas.
  • Kontoren får närhet till universitet och högskolor med lärarutbildning samt goda kommunikationsmöjligheter med tåg.
  • Vi utgår från existerande regionindelningar av Sverige. Länsgränser är styrande.