Regional etablering

Skolverket har inrättat regionala kontor för att regelbundet kunna genomföra frivilliga dialoger med alla skolhuvudmän. Det är en del av ett regeringsuppdrag för att skolan ska bli mer likvärdig, att kvaliteten ska stärkas och att fler barn och elever ska nå målen. De nya kontoren är samlokaliserade med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Skolverket har nu kontor på fem platser

De regionala kontorens huvudsakliga uppgift kommer vara att genomföra kvalitetsdialoger med huvudmän och representanter för skola och förskola. På sikt ska Skolverket genom dem också skapa forum och erbjuda erfarenhetsutbyte mellan huvudmän och mellan huvudmän och andra aktörer. Skolverkets medarbetare finns nu i Härnösand, Malmö, Luleå, Solna och Örebro. Under hösten 2024 kommer Skolverket även att att öppna ett regionalt kontor i Göteborg.

Övergripande information om regeringsuppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet

Syftet med att etablera regionala kontor

Syftet med etableringen är att få ökad spridning och närvaro i landet för att kunna ge stöd. På så vis underlättar vi för myndighetens möten med landets huvudmän för skolväsendet.

Den regionala etableringen sker genom samlokalisering med SPSM.

Senast uppdaterad 03 juni 2024

Innehåll på denna sida

    Frågor och svar

    Syftet med att inrätta regionala kontor är att Skolverket genom en ökad närvaro i landet kan bidra till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla barn och elever. Genom regionala kontor kan vi skapa ett nära samarbete och fler kontaktytor med skolhuvudmännen. En viktig uppgift för de regionala kontoren är de kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) genomför återkommande med samtliga huvudmän.

    Kvalitetsdialogerna är frivilliga och ska bidra till den övergripande målsättningen för regeringsuppdraget om insatser för att öka kvalitet och likvärdighet i skolan. Dialogerna ska underlätta och stödja huvudmännens arbete med att följa upp, analysera och utveckla den utbildning som förskola och skola erbjuder barn och elever. Genom dialogerna kommer det också att vara möjligt att följa utvecklingen i förhållande till mål och riktlinjer för skolan.