Frågor och svar

Varför ska Skolverket ha en regional närvaro?

Syftet med att inrätta regionala kontor är att Skolverket genom en ökad närvaro i landet kan bidra till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla barn och elever. Genom regionala kontor kan vi skapa ett nära samarbete och fler kontaktytor med skolhuvudmännen. En viktig uppgift för de regionala kontoren kommer att vara kvalitetsdialoger som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska genomföra återkommande med samtliga huvudmän med start hösten 2022.