Nationella målsättningar

Skolverket har samarbetat nära de övriga skolmyndigheterna för att ta fram nationella målsättningar för skolväsendet.

I april 2022 redovisade Skolverket förslag till regeringen om en nationell målsättning för respektive skolform samt för fritidshemmet. Målsättningarna föreslås vara övergripande till sin karaktär och ligger nära skolformernas och fritidshemmets syfte och uppdrag enligt skollag och läroplaner. Avsikten med målsättningarna är att de ska rama in det nationella kvalitetssystemet och tillsammans med delmål och indikatorer bidra till att skapa nationell samling kring de prioriterade områdena likvärdighet, kvalitet samt utveckling och lärande. Uppföljningar som Skolverket gjort och erfarenheter från Skolinspektionen visar att det finns utmaningar både på övergripande nivå och i varje skolform och fritidshemmet.

Förslagen till nationella målsättningar har förankrats med organisationer, intressegrupper, huvudmän och skolpersonal. Olika samråd har genomförts och lärare och rektorer har också bjudits in till webbinarier särskilt riktade till dem med anledning av de nationella målen.

Läs hela redovisningen till regeringen

Generella målsättningar

De nationella målsättningarna är formulerade på ett övergripande sätt och en precisering av målen kommer att ske på delmålsnivå. Mer generellt formulerade målsättningar ökar beständigheten i dem och öppnar för en variation av delmål utifrån hur förhållandena ser ut och utvecklas i respektive skolform och i fritidshemmet när det gäller områdena kvalitet, likvärdighet samt utveckling och lärande. Målsättningarna behöver också vara generellt formulerade för att undvika överlappningar mellan målsättning och delmål och för att undvika alltför detaljerade delmål.

Förslaget bygger på en tidigare redovisning

Förslaget på målsättningar som Skolverket presenterade i april 2022 bygger på det tidigare förslaget till nationellt kvalitetssystem för skolväsendet som redovisades för regeringen 2020 (U2020/00734/S). Redovisningen 2022 innehåller ett något förenklat och renodlat system, bland annat genom att minska antalet målsättningar.

Nationellt kvalitetssystem för ökad kvalitet och likvärdighet. Delmål och indikatorer ger underlag för analys i dialog med spsm och skolverket. Det ger olika framgångsfaktorer.

Målsättningarna är en del i kvalitetssystemet

Nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer ska tillsammans bilda ett nationellt kvalitetssystem för skolväsendet (se figur ovan).

De nationella målsättningarna är inte fristående utan de ingår som en del i ett nationellt kvalitetssystem för skolväsendet. Arbete pågår med att ta fram delmål, indikatorer och framgångsfaktorer som också ska ingå i kvalitetssystemet. Dessa ska slutredovisas i april 2023.

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida