Kvalitetsdialoger

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder skolhuvudmän återkommande frivilliga kvalitetsdialoger. Här kan du läsa om hur en kvalitetsdialog går till. Vi har också samlat information till er som är inbjudna om hur ni behöver förbereda er och hur ni kan arbeta vidare efter dialogen.

Pratbubblor kvalitetsdialoger

Vi skickar ut inbjudningar till cirka 150 − 200 huvudmän åt gången. För att få en jämn spridning över åren och per region, fördelas huvudmännen utifrån storlek och typ av huvudman, enskild eller offentlig.

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete. De ska bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till det nationella kvalitetssystemet som består av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Dialogerna kommer att utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande och frågor som ni som huvudmän har identifierat som viktiga att föra dialog kring.

Film: Välkommen på kvalitetsdialog! (tid: 10.11 minuter)

Den här filmen vänder sig i första hand till dig som är företrädare för en huvudman och som har fått ett erbjudande om att delta i en kvalitetsdialog. Tanken är att filmen ska hjälpa dig att förbereda dig inför dialogen. Du kan också visa den för för personer som behöver veta mer om kvalitetsdialogerna, till exempel din nämnd eller styrelse. Under filmen hittar du frågor som ni kan diskutera tillsammans.

1. Hur skulle du vilja att ni i er organisation förberedde er inför en dialog? Fundera gärna på frågan utifrån följande utgångspunkter

 • Hur kan ni arbeta för att skapa delaktighet i hela organisationen?
 • Skulle något i ert pågående systematiska kvalitetsarbete behöva utvecklas eller förändras för att ni ska kunna fånga upp och prioritera vad som är mest väsentligt att prata om under dialogen med Skolverket och SPSM? Vad skulle det kunna vara? Hur skulle ni kunna göra för att förändra eller utveckla arbetet?

2. Man kan som huvudman inte välja när i tid erbjudandet om kvalitetsdialogen kommer. Hur kan ni i er organisation skapa förutsättningar för en givande kvalitetsdialog med utgångspunkt i dessa förutsättningar?

Kvalitetsdialogernas delar

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

 • introduktion inför kvalitetsdialog
 • genomförandet av kvalitetsdialog
 • återkoppling efter kvalitetsdialog.

Introduktion

Introduktionsmötet sker digitalt i grupp med flera huvudmän. Syftet är att presentera kvalitetsdialogernas upplägg och diskutera kvalitetssystemet med målsättningar, delmål, indikatorer, framgångsfaktorer och analysunderlag.

Genomförande

Dialogen sker i första hand i ett fysiskt möte som hålls enskilt med respektive huvudman.
Dialogen handlar om likvärdighet och kvalitet i utbildningen samt utveckling och lärande, med fokus på frågor som huvudmannen identifierat som viktiga.

Återkoppling

Återkopplingsmötet hålls digitalt. Syftet är att huvudmannen och myndigheterna reflekterar och diskuterar den genomförda kvalitetsdialogen och huvudmannens fortsatta arbete.

Konkreta tips

Så förbereder ni er inför kvalitetsdialogen

När ni har fått en inbjudan och tackat ja är det dags för ett digitalt introduktionsmöte. Ni behöver inte förbereda er inför mötet.

Efter introduktionsmötet får ni ett mejl från Skolverket med det analysunderlag som visar vilka områden som identifierats som centrala att lyfta under dialogen. Det är en sammanställning av ert resultat i förhållande till kvalitetssystemets delmål och indikatorer. Underlaget består också av sammanställd information som rör förutsättningar för era verksamheter. Det kan till exempel gälla andelen behöriga lärare, barngruppernas storlek eller hur resurser fördelas mellan olika delar av verksamheten.

Vi rekommenderar också att ni läser igenom de här två dokumenten innan dialogen och fyller i dokumentet Underlag för självvärdering.

Faktorer för framgångsrik skolutveckling Pdf, 470 kB.

Underlag för självvärdering Pdf, 361 kB, öppnas i nytt fönster.

Identifiera prioriterade frågor

När ni har tackat ja till att delta i en kvalitetsdialog behöver ni identifiera vilken eller vilka frågor som är mest prioriterade för er att ta upp under dialogen. Här är analysunderlagen som ni har fått en viktig källa.
Frågorna ska ha koppling till det nationella kvalitetssystemet och beröra områden som kan bidra till att öka likvärdighet, kvalitet och förutsättningar för barns och elevers lärande.
Det är också viktigt att frågorna är framtagna med utgångspunkt i en nulägesanalys av er verksamhet.

På sidan Nationellt kvalitetssystem finns information om hur ni går till väga för att göra en nulägesanalys av er verksamhet. Inför dialogen kan ni exempelvis fokusera särskilt på steg 1 och 2 i den beskrivningen.

Nationellt kvalitetssystem

Efter introduktionsmötet och innan själva dialogmötet berättar ni för myndigheterna vilka områden ni vill prata om under dialogen. Då får myndigheterna en möjlighet att förbereda sig bättre på vad dialogen ska handla om.

Så går dialogen till

När du får analysunderlaget får du också förslag på en tid för själva dialogen. En kvalitetsdialog pågår under några timmar, exakt hur lång den är kan variera. Du kommer att träffa medarbetare som jobbar med kvalitetsdialoger från både Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Dialogen handlar mycket om att hitta systematik och vägar framåt, inte om att hitta fel och brister. Se därför dialogen som ett bra tillfälle att ställa frågor om hur just er verksamhet kan utvecklas utifrån era förutsättningar.

Så arbetar du vidare efter dialogen

Det ni identifierar i analysen och under dialogen är ert utvecklingsarbete för att öka likvärdigheten och kvaliteten. Här kan vi på Skolverket och SPSM vara ett bra stöd för att sortera, prioritera och välja väg framåt.

Arbetet kan också handla om att se över och vidareutveckla:

 • det lokala systematiska kvalitetsarbetet
 • den egna utvecklingsorganisationen och
 • de processer ni arbetar i.

I arbetet kan framgångsfaktorerna vara en bra utgångspunkt.

Använd det nationella kvalitetssystemet, där framgångsfaktorerna ingår, i ert fortsatta utvecklingsarbete.

Nationellt kvalitetssystem

Varför ska skolhuvudmän tacka ja till kvalitetsdialoger?

Arbetet med kvalitetsdialoger inleddes redan under våren 2022, då en referensgrupp om cirka 15 huvudmän deltog i utprovning av dialogernas upplägg och innehåll. Det genomfördes även samråd med organisationer, myndigheter och huvudmän. Ta del av hur skolhuvudmän som deltagit i testdialoger har upplevt deltagandet.

Röster från skolhuvudmän, SPSM Länk till annan webbplats.

Intervjuer med deltagare i kvalitetsdialogerna

Kvalitetsdialogen kom helt rätt i tid

När inbjudan till en kvalitetsdialog kom på senhösten 2022 till Unike förskolor AB behövde inte VD:n Helena Rooth fundera i många minuter innan hon tackade ja. Förbättringsarbetet var redan igång på den nyligen förvärvade förskoleenheten och att få ytterligare stöd under resan såg Helena som en möjlighet till att nå ytterligare framåt.
Kvalitetsdialogen kom helt rätt i tid, artikel, SPSM Länk till annan webbplats.

Kvalitetsdialogen har skapat utrymme för reflektion

Hammarö kommun hade inför vårterminen 2023 redan en plan för att genomföra interna dialoger om systematiskt kvalitetsarbete i kommunens skolor och förskolor. Så erbjudandet om att föra dialog om kvalitet och likvärdighet i skolan tillsammans med Skolverket och SPSM kom väldigt lägligt.
Kvalitetsdialogen har skapat utrymme för reflektion, SPSM Länk till annan webbplats.

Kvalitetsdialogen har bidragit med nya perspektiv

Kvalitetsdialogerna ger metoder för att komma långt med det systematiska kvalitetsarbetet på kort tid. Det säger Sollentunas grundskolechef Maria Nyström, som menar att samarbetet med Skolverket och SPSM har bidragit med nya perspektiv.

Kvalitetsdialogen har bidragit med nya perspektiv

Senast uppdaterad 04 juli 2024

Innehåll på denna sida

  Relaterat

  Frågor och svar

  Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor bjuds in. Det finns även möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

  Från oktober 2022 till oktober 2023 erbjuds cirka 600 huvudmän kvalitetsdialog.

  Kvalitetsdialogerna erbjuds regionalt och startar samtidigt i hela Sverige enligt en rullande plan som Skolverket upprättar.

  En kvalitetsdialog består av tre delar:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförande av kvalitetsdialog och
  • återkoppling efter kvalitetsdialog

  Introduktion inför kvalitetsdialog

  Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet Länk till annan webbplats. (målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer).

  Genomförande av kvalitetsdialog

  Grundtanken är att kvalitetsdialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra kvalitetsdialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

  Återkoppling efter kvalitetsdialog

  Återkopplingen sker i nära anslutning till kvalitetsdialogen. Den kan ske fysiskt eller digitalt och tar upp huvudmannens och myndigheternas reflektioner och lärdomar från den genomförda dialogen.

  Kvalitetsdialogen och kvalitetsgranskningen har ett övergripande och gemensamt syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Däremot är myndigheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt olika. Kvalitetsdialogen genomförs av Skolverket och SPSM, och kvalitetsgranskningen genomförs av Skolinspektionen. Det innebär att den utvecklingsstödjande verksamheten och inspektionsverksamheten är separerad i olika myndigheter i enlighet med myndigheternas uppdrag.

  Dialogen är ett erbjudande och granskningen är obligatorisk

  Kvalitetsdialogen innebär ett erbjudande till samtliga huvudmän i skolväsendet i en återkommande cykel. Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomför är obligatorisk och riktar sig till ett begränsat årligt urval av både huvudmän och skolenheter. Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomförs med varje huvudman för sig. Kvalitetsdialogen genomförs enskilt med en huvudman eller med flera huvudmän tillsammans med inslag av erfarenhetsutbyte.

  Dialog och granskning stödjer utveckling av huvudmännens verksamhet

  Kvalitetsdialogen är en del av Skolverkets och SPSM:s utvecklingsstödjande verksamhet. Kvalitetsdialogen kommer att ha ett framåtsyftande fokus och dess innehåll kommer att styras av huvudmannen och dennes förutsättningar och utmaningar i förhållande till det nationella kvalitetssystemet.

  Ett nationellt kvalitetssystem

  Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en inspektionsform som har en granskande funktion. Kvalitetsgranskningen utgår från mål och riktlinjer i skolförfattningarna och mynnar ut i en bedömning och ett skriftligt beslut.

  Inspektionsformer, Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

  Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som Skolverket och SPSM gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.