Kvalitetsdialogen har bidragit med nya perspektiv

Kvalitetsdialogerna ger metoder för att komma långt med det systematiska kvalitetsarbetet på kort tid. Det säger Sollentunas grundskolechef Maria Nyström, som menar att samarbetet med Skolverket och SPSM har bidragit med nya perspektiv.

Innan Maria Nyström blev skolchef med ansvar för 16 grundskolor arbetade hon på utbildningskontoret i Sollentuna, som chef för avdelningen för stöd och utveckling.

Maria Nyström

Maria Nyström, grundskolechef i Sollentuna kommun.

Trots att hon alltså har stor erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete tvekade hon inte när huvudmannen i höstas bjöds in till en kvalitetsdialog.

Kvalitetsdialoger anordnas gemensamt av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), och är ett led i myndigheternas uppdrag att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan genom att stärka huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

– Jag måste säga att det var ett väldigt framgångsrikt arbetssätt. Jag är väldigt glad över att vi deltog, för vi fick lära oss väldigt många bra metoder som vi sedan också har använt med våra rektorer, säger Maria Nyström.

Ha en god kännedom om rektorernas utmaningar

Från Sollentuna kommun medverkade alla som jobbar med utvecklingsfrågor på utbildningskontoret, samt nämndordföranden.

– Politiken behöver vara representerad i arbetet. Det är ju ändå politikerna som anger mål och riktning, och som vi har en dialog med när det gäller resurstilldelning. Det är också viktigt att ha en god kännedom om skolornas styrkor och utmaningar, säger Maria Nyström.

Dialogens syfte är att identifiera områden som kan utvecklas och frågor som behöver prioriteras, genom att jobba med framgångsfaktorer och titta på vad som faktiskt är verkningsfullt i skolutveckling.

– Det är ett forum där vi kan sitta ned och på ett strukturerat sätt reflektera över vad vi behöver fokusera på. Metoderna tog oss långt på kort tid, genom att varje övning skulle nå fram till ett resultat. Det var väldigt konkret och målfokuserat.

Kvalitetsdialogen har lett till konkreta förändringar

Övningarna urskilde tre utvecklingsområden som Maria Nyström och hennes kollegor framför allt skulle behöva fokusera på: likvärdighet, samverkan och analys.

När det gäller likvärdighet har kvalitetsdialogen redan lett till flera konkreta förändringar i verksamheten. Ett exempel är arbetet med de två bostadsområden i kommunen som finns med på polisens lista över utsatta områden.

– Tidigare har vi försökt nå den målgruppen med insatser riktade till skolorna som ligger där. Men alla elever som bor i de områdena går ju inte i de skolorna, säger Maria Nyström.

De insåg redan före kvalitetsdialogerna att de ur ett likvärdighetsperspektiv behövde tänka annorlunda, och arbetar nu lika mycket med andra skolor som har elever som riskerar att inte nå behörighet.

– Så även om dialogerna inte satte fingret på utvecklingsområdet så kände vi oss stärkta av det som framkom i dem, att vi tänker rätt, och vi har fått fler verktyg för att tänka längre i frågan. Vi har helt enkelt börjat titta på statistik och data på ett annat sätt, och det har förändrat hur vi arbetar med likvärdighet.

Det är viktigt att analysera rätt saker

Maria Nyström anser att de sedan tidigare har en bra struktur för det systematiska kvalitetsarbetet, men att de skulle behöva bättre metoder för att belysa vad som behöver analyseras.

– Vi samlar in väldigt mycket data, men det gäller att sålla så att man analyserar rätt saker. Där har kvalitetsdialogen gett ett väldigt bra underlag för oss att gå vidare med, tillsammans med rektorsgruppen.

Ett annat resultat av dialogen var att Maria Nyström och hennes kollegor kom fram till att de behövde jobba mer med extern samverkan med socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamheter och polisen.

– Vi har nu exempelvis fått ett bättre forum för samverkan med socialtjänsten.

En möjlighet att identifiera huvudmannens styrkor

Maria Nyström upplevde Skolverkets och SPSM:s representanter som kunniga och stödjande. En positiv sak var att de regelbundet avbröt workshoppen för återkoppling på hur de hade uppfattat vad som sagts, för att undvika missförstånd.

Genom kvalitetsdialogen fick huvudmannen också en möjlighet att identifiera sina styrkor, som att de har tydliga rutiner och processer på plats för det systematiska kvalitetsarbetet.

– Vi har också väldigt utvecklingsbenägna rektorer, så vi har ingen tröghet i systemet och behöver ingen startsträcka för arbetet, säger Maria Nyström.

Senast uppdaterad 25 maj 2023.