Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Statsbidraget har bytt namn

Statsbidraget som tidigare hette Statsbidrag för likvärdig skola heter nu statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling, utifrån den styrning som Skolverket har fått från regeringen.

Ändringar i statsbidragets förordning från 2024-09-01

Ändringarna i förordningen (2018:49) träder i kraft den 1 september 2024. För ansökningar som beslutats om innan 1 september 2024 gäller tidigare bestämmelser. De nya bestämmelserna tillämpas i ansökan för bidragsåret 2025.

Ändringar i korthet

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling är den nya benämningen. Det innebär att Skolverket inte längre kommer att ställa krav på att insatserna ska syfta till att stärka likvärdigheten. Däremot lämnas bidrag även fortsättningsvis för utökade insatser för att stärka elevernas kunskapsutveckling.

Syftet med bidraget är att huvudmännen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska stärka utbildningens kvalitet, så att alla elever kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det går att läsa om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på Skolverket.se Länk till annan webbplats..

Läs mer i förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling SFS 2024:518 Länk till annan webbplats.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur mycket de kan ansöka om. Ansökan är öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi har ändrat beslutet från 6 oktober 2023 om att fastställa bidragsramar för 2024. Statsbidragets anslag har höjts från 6 628 000 000 kronor till 7 478 000 000 kronor. Det innebär att samtliga huvudmän som tilldelades en bidragsram i beslutet från 6 oktober 2023 tilldelas en högre bidragsram.

Bidragsramar för statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling 2024 Pdf, 374 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut i ansökan

Vi har fattat beslut i ansökningarna som inte har ingått i vår granskning av planer. Vi har beviljat bidrag till

 • totalt 691 huvudmän
 • ett samlat belopp om 6 121 924 849 kronor.

Beviljade belopp, ansökan statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024, del 1 Excel, 44 kB.

Beviljade belopp, ansökan statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024, del 2 Excel, 18 kB.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

De huvudmän som ingår i vår granskning får beslut i sin ansökan senare under våren 2024. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:30).

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Urval av huvudmän vars planer ska granskas

Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av huvudmännens planer varje bidragsår. Risk- och väsentlighetsanalysen utgår ifrån olika riskfaktorer som Skolverket identifierar. I urvalet sker en viktning mellan kommunala och enskilda huvudmän. Viktningen görs utifrån att antalet huvudmän från respektive huvudmannatyp ligger så nära 50 procent som möjligt av det totala antalet huvudmän som har fått indikationer på riskfaktorer. Vi har försökt att dela upp urvalet utifrån 50 procent kommunala och 50 procent enskilda huvudmän.

Vi har granskat cirka 5 procent av samtliga ansökningar.

I och med granskningen kommer Skolverket att bedöma huruvida kraven i förordningen uppfylls. Vi granskar bland annat redogörelsen av planen i ansökan utifrån

 • att insats och kostnad framgår
 • hur huvudmannen har planerat för insatser som statsbidraget ska användas till
 • om insatserna är utökade
 • om de planerade insatserna syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

I risk- och väsentlighetsanalysen har vi utgått från tre riskfaktorer:

 • Huvudman med beslut om föreläggande, vite eller anmärkning från Skolinspektionen.
 • Huvudman där Skolverket har fått signaler om brister i verksamheten som kan påverka att statsbidraget används korrekt.
 • Huvudman som är mellanstor till antalet elever (1 100–10 000 elever).

Granskningen innebär att handläggningstiden kan komma att bli längre för de huvudmän vars planer granskas. Vår ambition är att fatta beslut för samtliga huvudmän så snart som möjligt under våren.

Urval av huvudmän vars planer ska granskas 2024 Pdf, 94 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskoleklassen
 • grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till utökade insatser eller nya insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Med utökade insatser avses insatser utöver ordinarie verksamhet. Det vill säga sådan verksamhet som huvudmannen har skyldighet att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning. Insatser utöver ordinarie verksamhet som huvudmannen redan bekostar godtas i regel inte eftersom det bedöms syfta till en besparing.

Bidraget för 2024 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 januari–31 december 2024. Det är viktigt att insatserna tar sikte på långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

De insatser som bidraget kan användas till ska svara mot de behov som har framgått av huvudmannens nulägesanalys. De ska även ingå i huvudmannens kontinuerliga planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. Om ni vill ha stöd i att hitta former för arbetet med nulägesanalysen kan ni använda något av följande analysverktyg som vi erbjuder för huvudmän och rektorer.

Så gör vi en nulägesanalys i skolan, från Samverkan för bästa skola

Underlag för nulägesbeskrivning, analys och utvecklingsplan, från insatser för nyanländas lärande

Redovisning av nationella målsättningar

Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet

Huvudmän med överenskommelser med Skolverket

Vissa huvudmän har en överenskommelse med oss inom ramen för Samverkan för bästa skola eller inom ramen för Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång. Om ni redan ingår i dessa riktade insatser kan bidraget användas för att komplettera överenskomna insatser eller fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet.

Samverkan för bästa skola

Riktade stödinsatser för nyanländs lärande

Inför varje bidragsomgång behöver ni revidera er plan utifrån de behov som ni i er nulägesanalys identifierar som en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Som stöd för utformandet av insatserna rekommenderar vi att ni använder skolmyndigheternas gemensamt framtagna framgångsfaktorer.

Skolmyndigheternas framgångsfaktorer

 1. Tydliggör roll- och ansvarsfördelning samt skapa samsyn kring uppdrag och mål.
 2. Skapa ett förtroendefullt klimat mellan och på alla nivåer inom organisationen.
 3. Verka för ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete som omfattar samtliga verksamheter.
 4. Verka för ett skolutvecklingsarbete som fokuserar på undervisningens kvalitet.
 5. Skapa en organisation och kultur som främjar kompetensbyggande, kunskap och lärande.
 6. Arbeta med ett tydligt ledarskap på alla nivåer.
 7. Arbeta systematiskt och långsiktigt med att säkra kompetensförsörjningen
 8. Verka för att alla barns och elevers behov av ledning, stimulans och stöd fångas upp tidigt och tillgodoses.
 9. Verka för ett systematiskt och uthålligt hälsofrämjande och förebyggande arbete som omfattar hela verksamheten.
 10. Genomför en kompensatorisk resursfördelning och andra kompensatoriska insatser för att uppväga skillnader mellan och inom verksamheter i syfte att främja likvärdighet.

Redovisning av uppdrag till skolmyndigheterna om kvalitet och likvärdighet Länk till annan webbplats.

Processtödet Kvalitetsverkstaden

Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som huvudmän och rektorer kan använda för att samarbeta kring och vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsverkstaden

Likvärdig utbildning

Sambedömning som redskap för ökad likvärdighet

Rapport om likvärdighet: Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 2018

Vilka kostnader kan bidraget användas till?

Statsbidraget ska användas för utökade insatser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov. Insatserna ska tydligt gå att koppla till fritidshemmet, förskoleklassen eller grundskolans verksamhet.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Upprätta en plan för era insatser

När ni ansöker om statsbidraget ska ni lämna in uppgifter om er plan genom att besvara frågorna i e-tjänstens formulär. Där ska ni bland annat beskriva er insats och redogöra för på vilket sätt insatsen stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna. Planen ska utgå från ert systematiska kvalitetsarbete och nulägesanalys.

Vi kommer att granska ett urval av planerna. Läs mer om granskning av planer i avsnittet Kontroll av planer i samband med ansökan.

Planen ska ha hörts med facket

Berörda fackliga organisationer ska ha hörts innan planen upprättas. Eftersom det finns olika former för hur fackliga organisationer hörs behöver ni inte skicka in något som styrker detta. Men vid en eventuell granskning av villkoret ska ni kunna styrka att planen har hörts med berörda fackliga organisationer, oavsett i vilken form som ni har valt att göra det till exempel att förankra det bland skyddsombud och arbetslagsledare.

Bidraget ska användas till utökade insatser i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Insatserna ska vara utökade, vilket innebär att ni inte får använda bidraget till insatser som ni är skyldiga att genomföra enligt skollagen (2010:800) eller annan relevant lagstiftning, eller som ni redan finansierar själva eller genom annat statsbidrag.

Beslut om beviljat statsbidrag förenas med följande villkor

Vi kan, under perioden 1 januari till den 31 december 2024, vid en konkret uppgift om att ni som huvudmannen inte använder eller riskerar att inte använda det beviljade bidraget till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i er verksamhet, komma att granska er plan för insatser eller er verksamhet.

Om en fördjupad granskning av er plan för insatser eller er verksamhet visar att ni under hela eller del av perioden 1 januari till den 31 december 2024 inte har eller kan använda det beviljade bidraget för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i er verksamhet, kan Skolverket komma att ändra beslutet på så sätt att utbetalda medel återkrävs eller att beviljade medel inte betalas ut.

Bidraget ska redovisas

Den som har tagit emot statsbidrag ska efter bidragsårets slut redovisa hur bidraget har använts. Läs mer om redovisningen under avsnittet Redovisning: 15 december 2024–3 februari 2025.

Villkoren styrs av

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2024 finns det tillgängligt statsbidrag om 7 478 000 000 kronor. Alla huvudmän som kan ta del av bidraget får en bidragsram. Av bidragsramen framgår den totala summan bidrag som varje huvudman kan ansöka om vid ansökningstillfället under 2024.

Vi tar fram bidragsramarna utifrån ett socioekonomiskt index och elevantalet hos varje huvudman. Vi fördelar bidragets totala belopp proportionerligt utifrån huvudmannens sammanvägda index och elevantal.

Modell för socioekonomiskt index

Vi använder oss av ett socioekonomiskt index som Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram. Den baseras på en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som enligt modellen inte väntas bli behörig till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga.

Variabler för modellen

Modellen använder följande variabler:

 • vårdnadshavarnas utbildningsnivå
 • året när eleven invandrade till Sverige
 • vårdnadshavarnas inkomst
 • elevens kön
 • ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare
 • om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavarna
 • antal syskon som är folkbokförda i hemmet
 • socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

Elevstatistik

Vi använder oss av elevstatistiken som samlas in av Statistiska centralbyrån, SCB, den 15 oktober varje år. För att göra bidragsramarna mer stabila över tid används genomsnittet av elevantalet hos en huvudman för tre föregående år. Den senast uppdaterade elevstatistiken har två års eftersläpning, vilket innebär att bidragsramarna för 2024 baseras på genomsnittet av elevantalet 2020, 2021 och 2022.

Varför får inte alla huvudmän en bidragsram?

Huvudmän kan inte få en bidragsram för 2024 om de

 • inte har lämnat statistik till SCB
 • har kommit till efter 15 oktober 2022
 • saknar tillstånd att bedriva verksamhet.

Index på skolenhetsnivå (pdf) Pdf, 2 MB.

Index på skolenhetsnivå (Excel) Excel, 466 kB.

Vid ett övertagande och överlåtande av en huvudman till en annan kan det vara möjligt att ompröva de egna bidragsramarna. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta de bidrag som det berör. Mejla statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se för mer information när ni planerar förändringar i er verksamhet.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla statsbidrag.kunskapsutveckling@skolverket.se.

Senast uppdaterad 08 juli 2024.

Frågor och svar

Ni ska lämna in den upprättade planen om insatser i samband med att ni ansöker om statsbidraget.

Att ni har tilldelats en bidragsram av Skolverket innebär att ni har rätt att ansöka statsbidrag om hela eller del av beloppet i er bidragsram för att använda det i enlighet med statsbidragets villkor och syften. Detta förutsätter att ni fortfarande är huvudman och har elever i förskoleklassen, grundskolan eller fritidshemmet.

Nej, bidraget söks enskilt. Varje kommun behöver skicka in en egen ansökan.

Ni kan använda statsbidraget till utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar själv för att prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov.

Utforma insatserna utifrån en analys av lokala förutsättningar och behov

Nej, bidraget får inte användas till insatser i anpassade grundskolan. Bidraget får bara användas till insatser som riktar sig till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Vi följer upp statsbidraget genom redovisningen för bidragsomgången, som sker under hösten 2024. Vi kan också se om villkoren har följts genom stickprov och kontroller.

Redovisning: 15 november–16 december 2024

Kontroll av planer i samband med ansökan

Ja, ni kan revidera er plan för insatser under bidragsåret och flytta kostnader mellan insatserna utan att meddela oss, så länge som ni följer villkoren i förordningen. Det är först under redovisningen av bidraget som ni är skyldiga att redovisa vilka insatser som ni har använt bidraget till. Då kommer vi att kontrollera att bidraget har använts till sådana insatser som faller inom ramen för bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ja, ni kan använda statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling till kostnader som tidigare har finansierats av andra statsbidrag inom förskoleklassen och grundskolan, så länge som villkoren enligt förordningen (2018:49) följs. Ni kommer att behöva redogöra för insatsen vid ansökan. Ni får dock inte använda bidraget till att ersätta kostnader som ni själva har finansierat.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?