Om Skolverkets statistik

Skolverket är utsett av regeringen att ansvara för Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Utöver officiell statistik publicerar Skolverket även annan statistik.