Om Skolverkets statistik

Skolverket är utsett av regeringen att ansvara för Sveriges officiella statistik om skolväsende och barnomsorg. Varje år samlar vi in uppgifter och redovisar statistik om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik.

Den officiella statistiken redovisas i de flesta fall en gång per år. Statistiken presenteras i tabeller men även i pm som beskriver statistiken.

Skolverkets publiceringsplan

Sveriges officiella statistik

Sveriges officiella statistik (SOS) är statistik som är särskilt viktig för att beskriva Sverige. Den bidrar till utvecklingen av vårt samhälle genom att vara objektiv och relevant.

Skolverket är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom skolväsende och barnomsorg. Vi ansvarar bland annat för att statistiken är

  • objektiv
  • dokumenterad
  • kvalitetsdeklarerad.

Den officiella statistiken ska finnas tillgänglig på internet och du får använda den kostnadsfritt. All officiell statistik ska bära texten Sveriges officiella statistik och/eller märkas med symbolen.

Logotyp för Sveriges Officiella Statistik

Du får inte använda symbolen eller texten Sveriges officiella statistik om du har bearbetat den officiella statistiken.

Nätverk av myndigheter

Det finns ett trettiotal myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. SCB samordnar och stödjer systemet för den officiella statistiken.

Läs mer om vad officiell statistik är och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats.

Samordning av Sveriges officiella statistik, Statistiska centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats.

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och i Sveriges officiella statistik om skolan. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolenheternas verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Insamlingen regleras av 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. och Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (SKOLFS 2011:142). Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Statistiken regleras även av lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Skollag (2010:800), Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen Länk till annan webbplats.

Lag (2001:99) om den officiella statistiken, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordning (2001:100) om den officiella statistiken, Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Om du vill veta mer om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta Skolverkets dataskyddsombud via dataskyddsombudet@skolverket.se

Annan statistik

Utöver officiell statistik publicerar Skolverket även annan statistik.

Grundskola inklusive sameskola

Vi redovisar statistik över relationen mellan betyg på nationella prov och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9.

SALSA är en redovisning av skolenheters resultat som tar hänsyn till elevsammansättningen. Detta gäller för skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9 och har bakgrundsinformation om minst 75 procent av eleverna.

Statistikverktyget SALSA

Gymnasieskola

Vi redovisar statistik över relationen mellan betyg på nationella prov och kursbetyg för den högsta avslutande kursen.

Varje år sammanställer vi en stor del av statistiken om gymnasieskolan i en rapport med namnet "Uppföljning av gymnasieskolan". I rapporten kan varje nationellt gymnasieprogram följas över tid.

Kommunal vuxenutbildning

Vi redovisar statistik om elevernas etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning.

Kommunernas aktivitetsansvar

Vi redovisar statistik om ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Andra statistikkällor

Kontakta oss

Om du har frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se eller ring till Skolverkets växel 08-527 332 00.

Senast uppdaterad 14 december 2023

Innehåll på denna sida