Om Skolverkets statistik

Skolverket är utsett av regeringen att ansvara för Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Utöver officiell statistik publicerar Skolverket även annan statistik.

 • Statistik

  Adresser till alla skolor

  Här hittar du skolenhetsregistret med adresser till alla skolor. Du kan själv sortera dem.

 • Statistik

  Riksprislistan

  Riksprislistan fastställs av Skolverket och innehåller bland annat bidragsbelopp för elever vid fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor och internationella skolor.

 • Statistik

  SALSA

  SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer.