Om Skolverkets statistik

Skolverket är utsett av regeringen att ansvara för Sveriges officiella statistik om skolväsende och barnomsorg. Varje år samlar vi in uppgifter och redovisar statistik om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Utöver officiell statistik publicerar vi även annan statistik.

Den officiella statistiken redovisas i de flesta fall en gång per år. Statistiken presenteras i tabeller men även i PM som beskriver statistiken.

Skolverkets publiceringsplan

Ansvaret för den officiella statistiken

Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Som statistikansvarig myndighet har Skolverket bland annat ansvar för

  • att statistiken är objektiv
  • att statistiken dokumenteras
  • att statistiken är kvalitetsdeklarerad

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik.

Det finns i dag 28 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken. Statistiska centralbyrån (SCB) Länk till annan webbplats. har ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken.

Official statistics of Sweden (In English) Länk till annan webbplats.

Om uppgiftslämnandet till den officiella statistiken

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och i Sveriges officiella statistik om skolan. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolenheternas verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Insamlingen regleras i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142). Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagen om den officiella statistiken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordningen om den officiella statistiken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142) Länk till annan webbplats.

Om du vill veta mer om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta Skolverkets dataskyddsombud via dataskyddsombudet@skolverket.se

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och i Sveriges officiella statistik om skolan. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolenheternas verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Insamlingen regleras i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142). Det innebär att skolhuvudmännen har uppgiftslämnarplikt. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagen om den officiella statistiken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordningen om den officiella statistiken på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrift om uppgiftsinsamling från skolhuvudmännen (SKOLFS 2011:142) Länk till annan webbplats.

Om du vill veta mer om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta Skolverkets dataskyddsombud via dataskyddsombudet@skolverket.se

Annan statistik

Utöver officiell statistik publicerar Skolverket även annan statistik.

Grundskola inklusive sameskola

Vi redovisar statistik över relationen mellan betyg på nationella prov och ämnesbetyg för årskurs 6 och årskurs 9.

SALSA är en redovisning av skolenheters resultat som tar hänsyn till elevsammansättningen. Detta gäller för skolenheter som har minst 15 elever i årskurs 9 och har bakgrundsinformation om minst 75 procent av eleverna.

Statistikverktyget SALSA

Gymnasieskola

Vi redovisar statistik över relationen mellan betyg på nationella prov och kursbetyg för den högsta avslutande kursen . Dessutom publicerar vi årligen statistik över elevernas etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad gymnasieutbildning.

Varje år sammanställer vi en stor del av sin statistik om gymnasieskolan i en rapport med namnet "Uppföljning av gymnasieskolan". I rapporten kan varje nationellt gymnasieprogram följas över tid sedan 2011.

Kommunal vuxenutbildning

Vi redovisar statistik om elevernas etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad utbildning.

Kommunernas aktivitetsansvar

Vi redovisar statistik om ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Andra statistikkällor

Kontakta oss

Om du har frågor om statistiken, mejla din fråga till utbildningsstatistik@skolverket.se eller ring till Skolverkets växel: 08-527 332 00

Senast uppdaterad 10 juni 2020

Innehåll på denna sida