Om Skolverkets statistik

Skolverket ansvarar för Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet. Varje år samlas uppgifter in om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Frågor och svar

Vilken är den lägsta nivån som statistiken presenteras på?
Skolenhetsnivå är den lägsta nivå som statistiken presenteras på.

Ingår uppgifter för kommunalförbunden?
Ja, för de kommuner som gått ihop och driver gymnasieskolor i gemensam regi redovisas statistiken för de s.k. kommunalförbunden.

Vad betyder skolenhet?
Från och med 1 juli 2011 gäller begreppet skolenhet i den nya skollagen och Skolverkets statistik om skolor har anpassat sig till det. Uppgifter som tidigare presenteras på skolnivå presenteras från och med läsåret 2012/13 på skolenhetsnivå.

Varför finns samma skolnamn två eller flera gånger? Ex Central skolan 1, Central skolan 2?
Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Vissa skolor har valt att organisera sig i flera enheter därav namnet Centralskolan 1 och 2.

Varför tar det så lång tid innan statistiken publiceras?
Det tar tid att samla in och granska statistik. Då uppgifterna inte publiceras förrän Statistiska Centralbyrån (SCB) säkerställt att statistiken håller god kvalitet, vilket är ett omfattande arbete, innebär det att det kan ta lång tid innan uppgifterna kan publiceras. Skolverket och SCB försöker på olika sätt förenkla insamlingarna och stödja kommuner och skolor i sitt uppgiftslämnande för att kunna publicera statistiken tidigare.

Hur ofta uppdateras uppgifterna?
Uppgifterna uppdateras en gång per år. Se publiceringsplanen för datumöppnas i nytt fönster.

Hur samlas statistiken in?
Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, dvs. kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna kan även lämnas in av skolorna. Uppgifterna är en del av Sveriges officiella statistik som publiceras löpande.

Hur hanteras bortfall i statistiken?
Om en skola inte har lämnat några uppgifter alls finns inte skolan med i förteckningen över valbara skolor. Om en uppgift saknas redovisas detta med en punkt (.) som betyder att uppgift inte förekommer och inte kan visas. I några fall redovisas bortfall genom att det står noll (0) som antalsuppgift.

Hur säker kan man vara på att kvaliteten är god i det statistiska underlaget?
Alla som bedriver skolverksamhet är skyldiga att lämna uppgifter till det nationella uppföljningssystemet, på det sätt och enligt de definitioner som gäller för de olika uppgifterna. Statistiska Centralbyrån (SCB) sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in. Orimliga eller andra "konstiga" uppgifter kontrolleras med uppgiftslämnaren. Kvaliteten i de lämnade uppgifterna bedöms som hög på kommun och riksnivå. Det är alltid uppgiftslämnaren som svarar för att de lämnade uppgifterna är korrekta.

Om en kommun/skola upptäcker att en uppgift är felaktig - går denna att rätta eller att kommentera?
Uppgifterna samlas in av SCB på uppdrag av Skolverket. Den som är ansvarig för att lämna uppgifterna är huvudmannen för verksamheten, dvs. kommuner eller fristående huvudmän, men uppgifterna lämnas oftast in av skolorna.

SCB sköter insamlingarna och granskar uppgifterna de får in och stora insatser genomförs för att rätta upp orimliga och andra tveksamma uppgifter som lämnats in. Det finns ingen möjlighet att i efterhand rätta upp uppgifter. Däremot kan skolan/kommunen kommentera sina uppgifter på sin hemsida som flertalet statistikrapporter är länkade till.

Hur definieras utländsk bakgrund?
Utländsk bakgrund har elever som:
- är födda utomlands eller
- är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands.

Det innebär att elev som är född i Sverige och har en förälder som är född utomlands har svensk bakgrund.

Elever som saknar uppgift om personnummer räknas till elever med okänd bakgrund. Att uppgift om personnummer saknas kan bland annat bero på att eleven inte är folkbokförd i Sverige, men det kan även finnas andra orsaker.

Vad innebär nyinvandrad?
Elev som invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är född utomlands och vars föräldrar är födda utomlands.

Hur definieras föräldrarnas utbildningsnivå?
Förgymnasial eller gymnasial utbildning - elever vars föräldrars högsta utbildning är genomgången folkskola/grundskola eller genomgången gymnasial utbildning.

Eftergymnasial utbildning - elever där minst en förälder har eftergymnasial utbildning.

Föräldrarnas utbildningsnivå hämtas genom samkörningar mellan betygsregistret, det centrala folkbokföringsregistret och det nationella utbildningsregistret. I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer.

Hur vet ni vilken utbildningsnivå elevernas föräldrar har?
I utbildningsregistret registreras genomförda utbildningar för alla personer som är folkbokförda i Sverige. För att minska uppgiftslämnarbördan kommer de insamlade uppgifterna att kompletteras med folkbokförings- och utbildningsuppgifter för elever och föräldrar samt uppgifter om skolenheter från SCB:s register. Uppgifter om utbildning i utlandet hämtas in via enkäter och intervjuer. För personer som invandrat till Sverige saknas ibland uppgift om utbildningsnivå och i dessa fall anges det som "utbildningsnivå okänd". Med föräldrar menas elevens biologiska föräldrar.

Hur har ni tagit fram statistiken?
Statistiken bygger på att vi har samkört uppgifter om ”pedagogisk personal” med uppgifter om ”lärarlegitimationer”. På så sätt får man en bild av om lärare undervisar i de ämnen de är behöriga i.

När samlar ni in uppgifterna?
Uppgifterna om lärarnas undervisningsämnen samlas in från skolenheterna i oktober varje år. De senaste uppgifterna som är publicerade är från oktober 2016. Det är alltså möjligt att det delvis är andra lärare som tjänstgör nu eller att lärare har fått ändrade undervisningsämnen sedan dess.

När det gäller legitimationsuppgifterna ingår de lärare som fått en lärarlegitimation utfärdad till och med den 13 februari 2017. Lärare som efter detta datum fått behörighet i fler ämnen eller fått lärarlegitimation finns därför inte med i den statistik som vi nu redovisar.

Varför är yrkeslärare inte med i statistiken from 2014/2015?

Yrkeslärare är undantagna kravet på lärarlegitimation.

Hur ofta uppdateras statistiken?

Statistiken uppdateras en gång per år när vi får in nya uppgifter om lärarnas tjänstgöring. Uttag från förskole- och lärarlegitimationsregistret genomförs ett par gånger per år.

Vem är huvudman?
Huvudman för utbildningen är den organisation som ansvarar för att utbildningen. En huvudman kan vara en enskild person men i de flesta skolformer är huvudmannen är en organisation. Vem som kan vara huvudman för utbildning inom skolväsendet är fastslaget i skollagen.

Kommunala huvudmän och andra offentliga huvudmän
Vanligtvis är en kommun ensamt ansvarig för sin skolverksamhet. Denna verksamhet lyder då under en kommunal huvudman. En kommunal huvudman kan också vara ett förbund av flera kommuner som tillsammans ansvarar för utbildning. Sådana kommunalförbund förekommer inom gymnasieutbildning. Inom vissa skolformer kan även landsting eller staten vara huvudman för utbildning.

Enskilda huvudmän
Enskilda får efter ansökan till Skolinspektionen godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Enskilda kan vara olika former av bolag såsom aktiebolag, men kan också vara stiftelser eller enskilda personer.

Ibland kan ett friskoleföretag som är huvudman för utbildning ingå i en koncern. Uppgifterna redovisas för det företag som i juridisk mening är huvudman för utbildningen. I de fall flera friskoleföretag ägs av ett moderbolag är det friskoleföretagen, inte moderbolaget, som redovisas.

Skillnad på en geografisk kommun och en kommunal huvudman
I statistik om en kommun som geografisk region är det kommunens fysiska gränser som avgör vilka skolor som ingår i uppgifterna. I statistik om en kommun som huvudman ingår de skolor som kommunen ansvarar för.

Mer om huvudmän i skolväsendet
Skolverket gjorde 2014 en rapport om enskilda huvudmän i skolväsendet, "Privata aktörer inom förskola och skola". I rapporten ingår en kartläggning av huvudmännens koncerntillhörigheter och deras ägarbolag.

Jag hittar inte tillsynsrapporten för en särskild skola, vad ska jag göra?

Skolinspektionen ansvarar för tillsynen och lägger in tillsynsrapporterna i databasen så snart de är klara. Kontakta Skolinspektionen om du inte hittar en särskild skolas rapport.

Kontaktuppgifter:
Mail: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Webbplats: www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats
Tel: 08-586 080 00

Varför finns inte uppgifter om skolors kvalitativa resultat?
De uppgifter som Skolinspektionen ansvarar för finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.

Uppdateras analysstödet för de olika uppgifterna successivt?
Analysstöd för varje dokumenttyp och för varje statistikrapport uppdateras årligen. 

Finns liknande databaser som Skolverkets i andra länder?
Många länder har nationella databaser med information om skolors resultat, men deras innehåll och syfte skiljer sig åt beroende på ländernas styrsystem och skiftande behov.