Statistiknyhet

Något fler elever får särskilt stöd

Läsåret 2023/24 får knappt 68 600 elever i grundskolan någon form av särskilt stöd, vilket motsvarar 6,2 procent av samtliga elever i grundskolan och är en liten ökning från föregående läsår. Såväl åtgärdsprogram som de olika typerna av stödåtgärder är vanligare bland pojkar än flickor.

PM – Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2023/24

Officiell statistik över antalet elever med särskilt stöd läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Särskilt stöd är till för de elever som riskerar att inte uppnå de kunskapskrav som finns, eller de lägsta kravnivåer som gäller. Om det finns risk för att en elev inte når upp till dessa krav trots extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska ett åtgärdsprogram för särskilt stöd utarbetas.

Andelen elever som får särskilt stöd har ökat över tid

Läsåret 2023/24 har drygt 68 600 elever i grundskolan ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar ungefär 6,2 procent av eleverna i grundskolan. Detta är en liten ökning med föregående läsår, då 5,9 procent fick särskilt stöd. Andelen elever med åtgärdsprogram har ökat successivt sedan läsåret 2016/17, då 5,0 procent hade ett åtgärdsprogram.

Bland elever med åtgärdsprogram är majoriteten pojkar, 63 procent av eleverna med åtgärdsprogram är pojkar och 37 procent flickor. Av alla elever i grundskolan så har 7,6 procent av alla pojkar ett åtgärdsprogram och 4,8 procent av alla flickor åtgärdsprogram.

Anpassad studiegång vanligaste stödformen

Av de insatser som kan användas som särskilt stöd så är anpassad studiegång den vanligaste, totalt 1,4 procent av alla elever i grundskolan får denna stödform vilket motsvarar drygt 15 300 elever. Med anpassad studiegång menas att skolan gör avvikelser från den ordinarie timplanen. Den näst vanligaste insatsen är särskild undervisningsgrupp, totalt 1,3 procent av alla elever i grundskolan får denna stödform vilket motsvarar knappt 14 900 elever.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .