Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Bidraget avser ett kalenderår och ansökan görs en gång per termin.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis. Det bidrag som ni beviljas under vårterminen 2023 redovisar ni mellan den 15 maj och den 15 juni år 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period som ni har blivit beviljade bidrag för.

Nedsatt tjänstgöringsgrad för studierna ska också redovisas. För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis. Det bidrag som ni beviljas under höstterminen 2023 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period som ni har blivit beviljade bidrag för.

Nedsatt tjänstgöringsgrad för studierna ska också redovisas. För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • kommunal vuxenutbildningen
 • komvux som anpassad utbildning.

Förtydligande avseende kommunal vuxenutbildning

Det är bara kommuner och regioner som kan vara huvudmän för kommunal vuxenutbildningen. Däremot kan uppgifter inom komvux överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person på entreprenad. Kommunen eller regionen behåller då huvudmannaskapet. Statsbidrag kan därmed endast lämnas för lärare som är anställda hos någon som enligt avtal med huvudmannen bedriver kommunal vuxenutbildning på entreprenad genom att huvudmannen ansöker om statsbidraget för läraren.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Det går att söka bidrag för högst 2 år, det vill säga 4 terminer, per lärare.

Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Ansökningsperioderna 2023:

 • Ansökan 1 är öppen till den 15 februari 2023.
 • Ansökan 2 är öppen till den 15 september 2023.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare som ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:255).

Hur stort är statsbidraget?

För statsbidragsåret 2023 är anslaget totalt 60 000 000 kronor.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

 • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning som de bedriver
 • behovet av geografisk spridning.

Förtydligande gällande fördelning av beviljat bidrag

Enligt 3 § förordning (2013:60) ska bidragsbeloppet för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare motsvara 25 procent av en lärares lön inklusive sociala avgifter och eventuella resekostnader. Det innebär att bidraget är knutet till lärare som Skolverket har beviljat statsbidrag till. Vi vill därför tydliggöra att det inte finns något stöd i förordning (2013:60) för att använda beviljat statsbidrag till andra lärare som har fått avslag i konkurrens. Detta eftersom det inte finns en tydlig koppling mellan bidragsbeloppet och nedsättningen av arbetstid för lärare som huvudmän inte har beviljats bidrag för.

Skolverket kräver därför tillbaka bidrag som har fördelats till lärare som inte har beviljats statsbidrag i behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.fortbildning.yrkeslarare@skolverket.se.

Senast uppdaterad 22 maj 2024.