Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Det här statsbidraget riktar sig till lärare och förskollärare med syfte att dessa ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut i ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 451 huvudmän om totalt 146 013 910 kronor.

Beslut i ansökan för kommunala huvudmän höstterminen 2023 Pdf, 184 kB.

Beslut i ansökan för fristående huvudmän höstterminen 2023 Pdf, 178 kB.

Beslut i ansökan för övriga huvudmän höstterminen 2023 Pdf, 116 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under hösten 2023 var öppen 15 september–16 oktober 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning

Redovisningen är öppen 1 april–26 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

De huvudmän som har beviljats bidrag för höstterminen 2023 kommer att behöva redovisa hur mycket av bidraget som har använts för respektive lärare och förskollärare. Bidraget kan endast användas för de lärare och förskollärare som huvudmannen har beviljats bidrag för den aktuella terminen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med redovisningen har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. Är det en annan kontaktperson för redovisningen än i ansökan för höstterminen 2023 behöver du meddela oss det genom att mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se. Det är först när redovisningen har inkommit via e-tjänsten för statsbidrag som vi kan ändra kontaktperson.

Förbered dig genom att samla ihop uppgifter om lärarna och förskollärarna som ni har beviljats bidrag för. Uppgifterna som efterfrågas i redovisningen är

 • personnummer
 • beviljat belopp
 • redovisat belopp
 • skäl till varför hela eller delar av beviljat belopp inte har använts.

Inför redovisningen kan du som huvudman förbereda olika uppgifter baserat på den ersättningsmodell som bidrag beviljades enligt.

Om statsbidrag har beviljats enligt löneersättningsmodellen

Ett villkor för att ha rätt till bidrag enligt löneersättningsmodellen är att ersättning har betalats ut motsvarande minst 80 procent av lärarens eller förskollärarens ordinarie lön för den tid som har avsatts för studier.

I det fall den avsatta tiden för studier blev mindre än vad bidrag beviljades för kan följande beräkningsstöd användas för att räkna ut vilket belopp som ska redovisas.

Beräkningsstöd för fortbildning av lärare och förskollärare höstterminen 2023 Excel, 116 kB.

Om statsbidrag har beviljats enligt modellen som baseras på antalet högskolepoäng per termin

I det fall du som huvudman har beviljats bidrag enligt modellen högskolepoäng per termin behöver du redogöra för om bidraget har betalats ut i form av ett studiestipendium eller om det har använts till andra kostnader kopplat till lärarens eller förskollärarens studier.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av kommunala, fristående och statliga huvudmän inom skolväsendet. Skolväsendet omfattar skolformerna

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan
 • fritidshemmet
 • gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan
 • komvux.

Statsbidraget kan även sökas av följande aktörer:

 • Huvudmannen för en svensk utlandsskola som avses i 9 § i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
 • Statens institutionsstyrelse, som anordnare av utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800).
 • Kriminalvården, som ansvarig för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 24 kap. 10 § skollagen (2010:800).
 • En folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och som har ett tillstånd som har meddelats av Skolinspektionen enligt 6 kap. 20 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

En folkhögskola kan endast ta del av statsbidrag om läraren deltar i en utbildning som syftar till att ge behörighet i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, eller behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk. Om ni som folkhögskola vill ansöka om bidraget behöver ni mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se för att kunna registrera ansökan i e-tjänsten.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ersättning för lön eller andra kostnader med koppling till lärarens eller förskollärarens studier för att dessa ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Vem gäller bidraget för?

Under respektive rubrik för de olika utbildningarna kan du läsa mer om vad som gäller.

Statsbidraget kan sökas för lärare som deltar i Lärarlyftets kurser.

På sidan Lärarlyftets kurser och utbildningar kan du läsa mer om Lärarlyftets kurser och utbildningar. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Lärarlyftets kurser och utbildningar

Aktuella ämneskurser inom Lärarlyftet höstterminen 2023 Excel, 21 kB.

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Statsbidraget kan sökas för förskollärare i förskoleklass som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

På sidan Utbildning för förskollärare i förskoleklass kan du läsa mer om våra uppdragsutbildningar inom matematikinlärning samt läs- och skrivinlärning. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare och förskollärare som deltar i kurser och utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen
 • både reguljär utbildning (lärosätenas ordinarie utbud) och Lärarlyftets speciallärarutbildningar.

På sidan Lärarlyftets speciallärarutbildning kan du läsa mer om Lärarlyftets speciallärarutbildningar. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Lärarlyftets speciallärarutbildning

Aktuella speciallärarutbildningar inom Lärarlyftet höstterminen 2023 Excel, 19 kB.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare och förskollärare som studerar på högskolenivå med syfte att få behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk
 • både reguljär utbildning (lärosätenas ordinarie utbud) och Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk.

På sidan Lärarlyftets kurser för lärare kan du läsa om Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Lärarlyftets kurser för lärare

Aktuella kurser i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet höstterminen 2023 Excel, 15 kB.

Det globala klassrummet

Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne. Kurserna anordnas direkt för kommunal eller fristående huvudman och kan förläggas på lärosätet eller hos huvudmannen. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Det globala klassrummet

Statsbidraget kan sökas för lärare i yrkesämnen som deltar i utbildningar som leder till en yrkeslärarexamen. Läs mer om statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023 enligt förordning (2013:60).

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är möjligt att söka statsbidraget utifrån två olika ersättningsmodeller: en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng som läraren eller förskolläraren läser per termin. Huvudmannen kan endast välja en ersättningsmodell per lärare eller förskollärare i sin ansökan om statsbidraget. Däremot behöver huvudmannen inte välja samma ersättningsmodell för alla lärare och förskollärare i ansökan.

Löneersättningsmodellen bygger på att bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid som läraren eller förskolläraren utbildar sig. För att få bidraget ska läraren eller förskolläraren göra något av följande:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig för att delta i utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid som hen inte arbetar, på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lönen, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

I förordningen framgår det att statsbidraget får lämnas med 56 procent av kostnaden för löneersättning. Av de tidigare fortbildningsförordningarna med samma ersättningsmodell framgår det att statsbidraget ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning. Den nya skrivningen innebär ingen skillnad när det kommer till hur bidraget kommer att beräknas. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Modellen högskolepoäng per termin bygger på att bidragsbeloppet beräknas utifrån det antal högskolepoäng och ämne som läraren eller förskolläraren läser under terminen som ansökan om statsbidrag avser. Enligt följande:

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för ämnet svenska som andraspråk
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för övriga ämnen.

Bidraget kan betalas ut i form av ett studiestipendium till läraren eller förskolläraren där hen själv kan välja vad bidraget ska användas till. Huvudmannen kan också välja att använda bidraget till kostnader med koppling till lärarens eller förskollärarens utbildning.

I det fall bidraget inte betalas ut i form av ett studiestipendium kan bidraget till exempel användas till

 • vikariekostnader
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur.

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:144) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Förordning (2023:144) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare ersätter från och med den 1 juli 2023 fem förordningar. Det gäller:

 • förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare
 • förordning (2016:400) om statsbidrag för fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser
 • förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • förordning (2021:151) om statsbidrag för fortbildning av förskollärare
 • förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.

Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2023:144) är det under hösten 2023 möjligt att ansöka om statsbidrag enligt förordning (2013:60) för yrkeslärare som har påbörjat sin behörighetsgivande utbildning före den 1 juli 2023 och som redan har tagit del av statsbidrag.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på vilken ersättningsmodell som ni väljer för varje enskild lärare eller förskollärare.

Det här beräkningsstödet kan du använda för uträkningen av statsbidraget.

Beräkningsstöd för fortbildning av lärare och förskollärare höstterminen 2023 Excel, 116 kB.

Löneersättningsmodellen

Storleken på bidraget för varje lärare eller förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier, inte på hur mycket tid som läraren faktiskt lägger ner på studierna. Nedsättningen i arbetstid får dock inte överstiga utbildningens studietakt.

Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) kan huvudmannen högst avsätta 50 procent av arbetstiden för att söka bidraget. Om huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Löneersättningsmodellen beräknas på samma sätt oavsett vilken utbildning läraren eller förskolläraren deltar i. Däremot baseras bidraget på tre olika schablonlöner. Det är olika schablonlöner eftersom målgruppen som kan delta i de olika utbildningarna, och som statsbidrag kan sökas för, skiljer sig åt.

 • Statsbidrag som söks för lärare och förskollärare som deltar i Lärarlyftets kurser och utbildningar, speciallärar- och specialpedagogutbildningar samt behörighetsgivande och kompetenshöjande kurser i svenska som andraspråk beräknas på en schablonlön för en lärare och förskollärare om 618 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 309 000 kronor per termin. Statsbidrag för dessa utbildningar kan sökas för lärare och förskollärare anställda inom hela skolväsendet.
 • Statsbidrag som söks för förskollärare i förskoleklass som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning beräknas på en årslön för en förskollärare om 564 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 282 000 kronor per termin.
 • Statsbidrag som söks för lärare i yrkesämnen som deltar i utbildningar som leder till en yrkeslärarexamen beräknas på en årslön för en yrkeslärare om 656 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 328 000 kronor per termin.

Bidragsbeloppet beräknas enligt följande:

Schablonlön för en termin x tjänstgöringsgrad x nedsättning i tid x 0,56.

Exempel 1

En lärare eller förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en Lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildningar, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

309 000 kronor x 0,56 = 173 040 kronor

Exempel 2

En lärare eller förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,5 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en Lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

309 000 kronor x 0,5 x 0,56 = 86 520 kronor

Exempel 3

En lärare eller förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,8 x 0,5 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en Lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

309 000 kronor x 0,8 x 0,5 x 0,56 = 69 216 kronor

Exempel 4

En lärare eller förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,2 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en Lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

309 000 kronor x 0,2 x 0,56 = 34 608 kronor

I detta fall ska huvudmannen betala ut en ersättning som motsvarar minst 80 procent av den ordinarie lönen för de 20 procent som läraren deltar i studier och ordinarie lön för övriga 80 procent.

I ansökan ska detta fyllas i genom att ange att lärarens tjänstgöringsgrad är 20 procent och 100 procent av denna tid avsätts för studier.

Högskolepoäng per termin

Storleken på bidraget för varje lärare eller förskollärare beror på ämne och antalet högskolepoäng som läraren eller förskolläraren läser under terminen som ansökan om statsbidrag avser. Följande gäller:

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för ämnet svenska som andraspråk
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för övriga ämnen.

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidraget än det finns pengar att fördela gör vi ett urval. Vid urvalet prioriterar vi enligt följande ordning:

 1. Lärare och förskollärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag för fortbildning av lärare eller förskollärare redan har lämnats för, och som omfattas av en ansökan som avser andra bidragstillfällen för samma utbildning, så att utbildningen kan slutföras.
 2. Lärare och förskollärare på de skolenheter med förskoleklass eller grundskola som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund. Hänsyn ska även tas till skolans och huvudmannens storlek.
 3. Huvudmän med en låg andel behöriga lärare och speciallärare eller en låg andel behöriga förskollärare i förhållande till annan pedagogisk personal i förskolan eller förskoleklassen.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 21 april 2024.

Frågor och svar

Hela skolväsendet kan ansöka om bidraget

Hela skolväsendet kan ansöka om bidrag enligt den nya fortbildningsförordningen till skillnad mot tidigare då huvudmän för olika skolformer kunde ta del av de olika bidragen. Under rubriken Vem kan söka statsbidraget? kan du läsa mer om vilka huvudmän och aktörer som omfattas av förordningen.

Huvudmannen kan välja mellan två ersättningsmodeller

Till skillnad mot tidigare är det möjligt för huvudmannen att välja mellan två ersättningsmodeller, löneersättningsmodellen och modellen som baseras på antalet högskolepoäng som läraren eller förskolläraren läser per termin. Under rubriken Vilka villkor gäller för statsbidraget? kan du läsa mer om ersättningsmodellerna.

Ja, enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2023:144) är det under hösten 2023 möjligt att ansöka om statsbidrag enligt förordning (2013:60) för yrkeslärare som har påbörjat sin behörighetsgivande utbildning före den 1 juli 2023 och som redan har tagit del av statsbidrag.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2023

Nej, en folkhögskola kan endast ta del av statsbidrag om läraren deltar i en utbildning som syftar till att ge behörighet i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, eller behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk.

Det här statsbidraget kan endast sökas för

 • behörighetsgivande kurser och utbildningar inom Lärarlyftet
 • kompetenshöjande kurser för förskollärare i förskoleklass
 • speciallärar- och specialpedagogutbildningar
 • behörighetsgivande och kompetenshöjande kurser i ämnet svenska som andraspråk
 • yrkeslärarutbildningar som leder till examen.

När det kommer till utbildningar inom VAL-programmet är det endast möjligt att beviljas statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare för studier som leder till en yrkeslärarexamen.

Under rubriken Vad ska statsbidraget användas till? till kan du läsa mer om de olika utbildningarna.

Vi kan svara på vilka krav som ställs för att få behörighet att undervisa i olika skolformer, årskurser och ämnen. För mer information, se sidan Krav för att få behörighet att undervisa eller kontakta oss.

Vi kan däremot inte svara på specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning som man behöver läsa för att få en viss behörighet. För sådana frågor hänvisar vi till studie- och yrkesvägledare vid lärosäten som har examensrätt i det aktuella ämnet och skolformen.

Det är den huvudman där läraren eller förskolläraren är anställd som ansöker och som kan beviljas bidraget. Det är även möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag i det fall läraren byter arbetsgivare mitt i en termin.

Byte av huvudman

Om läraren byter anställning efter eller inför en ny termin, krävs ingen särskild hantering.

Om två huvudmän har ansökt om statsbidrag för samma lärare eller förskollärare krävs det en specifik hantering beroende på vilken ersättningsmodell huvudmannen väljer att ansöka om statsbidrag enligt.

När anställningen eller deltagandet i studier avslutas under pågående termin

I det fall en lärare eller förskollärare avslutar sin anställning eller deltagandet i studier under terminen krävs det en specifik hantering beroende på vilken ersättningsmodell huvudmannen väljer att ansöka om statsbidrag enligt.

Om huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen

Ja, huvudmannen kan antingen söka bidrag för den tid som läraren eller förskolläraren är anställd eller för den tid som hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid. Huvudmannen behöver i sin ansökan ange tjänstgöringsgrad och hur mycket tid som avsätts för lärarens eller förskollärarens studier. Under rubriken Hur stort är statsbidraget? finns räkneexempel för hur bidragsbeloppet beräknas beroende på tjänstgöringsgrad och nedsättning i tid.

Om huvudmannen söker bidrag enligt högskolepoäng per termin

Ja, det går att söka bidrag enligt denna modell så länge läraren eller förskolläraren har en anställning under studietiden.

Om huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen

Det går att söka bidrag enligt löneersättningsmodellen om läraren eller förskolläraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren eller förskolläraren är i tjänst. Om hen till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som hen är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget enligt denna ersättningsmodell om läraren eller förskolläraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver frånvaron vara kopplad till kursen eller utbildningen.

Om huvudmannen söker bidrag enligt högskolepoäng per termin

Ja, det går att söka bidrag enligt denna modell så länge läraren eller förskolläraren har en anställning under studietiden. Det gäller även om hen är föräldraledig.

Statsbidraget kan sökas för lärare eller förskollärare som utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget kan sökas för alla utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Det innebär att statsbidraget inte omfattar lärare eller förskollärare som sedan tidigare har en speciallärar- eller specialpedagogexamen, men som vill uppgradera sig för att få en masterexamen.

Nej, en enskild lärare eller förskollärare kan inte ansöka om statsbidrag. Det är kommunala, fristående och statliga huvudmän inom hela skolväsendet som kan söka statsbidraget. Under rubriken Vem kan söka statsbidraget? kan du även läsa om vilka andra aktörer som kan söka bidraget.

I det fall huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen ska ersättningen motsvara minst 80 procent av lönen som ska utgå till denna under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen har beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att lärarens eller förskolläraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

I det fall huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen är det upp till huvudmannen att avgöra. Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en kurs på kvartsfart (7,5 högskolepoäng under en termin) kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 procent av en heltidsanställning.