Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Vill du stärka din kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning och samtidigt förbereda dig inför undervisning i en eventuell kommande 10-årig grundskola? Det finns platser kvar för vårterminen 2023!

  • Förskollärare i förskoleklass

  • 15 högskolepoäng på kvartsfart

  • Distansstudier via universitet eller högskola

  • Studera med 80 % av lönen

En lärare sitter golvet. Läraren tittar på en elev som också sitter på golvet och räcker upp handen.
Call to action

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Ladda ner blanketten Huvudmannens godkännande Pdf, 188 kB.

Information

Kurs i matematikinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar vårterminen 2023 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar vårterminen 2023 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Målgrupp och förkunskaper

För att få delta i kurserna ska du:

  • ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande efter att du antagits till en kurs.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Valideringen kan innebära att du inte behöver läsa alla delar av en kurs.

Studera med 80 % av lönen

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Information om statsbidrag

Belöning

Därför ska du delta

  • Stärk dina elevers lärande
  • Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
  • Bli tryggare i din yrkesroll

Kurserna kan också förbereda dig inför att undervisa i en eventuellt kommande tioårig grundskola

En statlig utredning tar tagit fram ett förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Utredningen har nyligen redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

Redan från 15 april 2021 kan förskollärare i förskoleklass söka till Skolverkets kompetensutvecklande kurser inom grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning som kan stödja dig inför ett eventuellt införande av en tioårig grundskola. Kurserna avser att minska skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, avseende just grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Läs mer om utredningen En tioårig grundskola Länk till annan webbplats.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i kurserna. Det finns statsbidrag att söka för att kunna gör det.

Information om statsbidrag 2022

Information om statsbidrag 2023 publiceras senare.

Huvudmannen kan anordna kurserna lokalt

Huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse) kan anordna kurserna lokalt så att flera förskollärare i organisationen kan delta tillsammans. Kurserna anordnas av lärosäten på uppdrag av Skolverket. Lärosätena kan förlägga kurserna till huvudmannens lokaler. Innehållet i kurserna är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg och hur ni kan gå till väga.

Forskning och fördjupning

Kurser som startar vårterminen 2023

Ladda ner lista över kurser som startar vårterminen 2023 Excel, 19 kB.

Listor på tidigare kurser

Kurser som startade höstterminen 2022

Ladda ner lista över kurser som startade höstterminen 2022 Excel, 17 kB.

Kurser som startade höstterminen 2021

Ladda ner lista över kurser som startade hösten 2021 Excel, 14 kB.

Senast uppdaterad 09 december 2022

Frågor och svar

I dagsläget? Nej, du blir inte behörig att undervisa i grundskolan genom att fullgöra kurserna.

I samband med införande av en tioårig grundskola? Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant beslut kan komma att fattas. Utredningen om en tioårig grundskola har nyligen redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Nästa steg i processen är att utredningen skickas ut på remiss.

En statlig utredning har tagit fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant beslut kan komma att fattas. Utredningen om en tioårig grundskola har nyligen redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Nästa steg i processen är att utredningen skickas ut på remiss.

Läs mer om utredningen En tioårig grundskola

En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Länk till annan webbplats.

Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet om En tioårig grundskola Länk till annan webbplats.

Ja. Du kan söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

För kurser som startar vårterminen 2023 skickas antagningsbesked ut den 1 december 2022.