Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Stärk din kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning och förbered dig samtidigt inför undervisning i en eventuell kommande 10-årig grundskola. Öppet för sen ansökan.

  • Förskollärare i förskoleklass

  • 15 högskolepoäng på kvartsfart

  • Distansstudier via universitet eller högskola

  • Det finns statsbidrag att söka

En lärare sitter golvet. Läraren tittar på en elev som också sitter på golvet och räcker upp handen.
Call to action

Öppet för sen ansökan

På antagning.se ser du vilka kurser som är öppna för sen ansökan.

Ansök till kurserna via antagning.se Länk till annan webbplats.

Läs mer och se kurskatalog

Se kurskatalog för matematikinlärning Länk till annan webbplats.

Se kurskatalog för läs- och skrivinlärning

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Huvudmannens godkännande Pdf, 92 kB.

Information

Kurs i matematikinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2024 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2024 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Målgrupp och förkunskaper

För att få delta i kurserna ska du:

  • ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

De högskolor och universitet som anordnar våra kurser kommer erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande efter att du antagits till en kurs.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Valideringen kan innebära att du inte behöver läsa alla delar av en kurs.

Belöning

Därför ska du delta

  • Stärk dina elevers lärande
  • Utveckla din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
  • Bli tryggare i din yrkesroll

Kurserna kan också förbereda dig inför att undervisa i en eventuellt kommande tioårig grundskola

En statlig utredning har tagit fram ett förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Utredningen har tidigare redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för att få bedriva undervisning i de nya första årskurserna och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare.

Regeringen har uppdragit åt Skolverket att erbjuda högskolekurser så att förskollärare i förskoleklass ska kunna förbereda sig inför en eventuell 10-årig grundskola.

Sedan våren 2021 kan du som är förskollärare i förskoleklass söka till Skolverkets kompetensutvecklande kurser inom grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning som kan stödja dig inför ett eventuellt införande av en tioårig grundskola. Syftet med kurserna är att minska skillnaden mellan din förskollärarutbildning och grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3, avseende just grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

Beslut om tioårig grundskola har ännu inte fattats.

Läs mer om utredningen En tioårig grundskola Länk till annan webbplats.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i kurserna. Huvudmannen har möjlighet att välja mellan två olika ersättningsmodeller vid ansökan om statsbidrag för förskollärare i förskoleklass som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. Det går att välja mellan en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024

Huvudmannen kan anordna kurserna lokalt

Huvudmannen kan anordna kurserna lokalt så att flera förskollärare i organisationen kan delta tillsammans. Kurserna anordnas av lärosäten på uppdrag av Skolverket. Lärosätena kan förlägga kurserna till huvudmannens lokaler. Innehållet i kurserna är fastslaget genom lärosätets uppdrag men lärosätet kan anpassa studierna till de lokala behoven.

Kontakta ett lärosäte för att diskutera vilka kurser de har möjlighet att anordna.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 16 april 2024

Frågor och svar

Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant kan komma att fattas. Innan beslut om tioårig grundskola så finns det heller inget fastställt vad gäller krav på behörighet. Syftet med kurserna är dock att stärka kompetensen hos förskollärare som är verksamma i förskoleklass inför en eventuellt kommande tioårig grundskola. Genom att du fullgör kursen minskar skillnaden mellan din förskollärarutbildning och en grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 avseende grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.

En statlig utredning har tagit fram förslag på hur grundskolan kan göras tioårig med förskoleklassen som den nya årskurs ett. Något beslut har ännu inte fattats om tioårig grundskola och vi vet i dagsläget inte när ett sådant beslut kan komma att fattas. Utredningen om en tioårig grundskola har tidigare redovisat förslag på vilka behörighetskrav som ska gälla för att få bedriva undervisning i den föreslagna nya första årskursen och vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Beslut om tioårig grundskola har ännu inte fattats.

Läs mer om utredningen En tioårig grundskola

En tioårig grundskola – Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan Länk till annan webbplats.

Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet om En tioårig grundskola Länk till annan webbplats.

Ja. Du kan söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

För kurser som startar höstterminen 2024 skickas antagningsbesked ut den 30 maj 2024.