Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024

Det här statsbidraget riktar sig till lärare och förskollärare med syfte att dessa ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Föreskrifter om sista ansökningsdag träder i kraft den 1 juni

Skolverket har beslutat om föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare (SKOLFS 2024:497) som reglerar när ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Skolverket. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2024. Det innebär att ansökan 2 om statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i studier under hösten 2024 måste ha kommit in till oss senast den 16 september 2024. Från och med den 1 juni 2024 kommer det heller inte att vara möjligt att inkomma med en ny ansökan om statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i studier under våren 2024.

Vi avvisar därmed ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum, det vill säga efter den 15 februari för vårens ansökningar respektive den 16 september för höstens ansökningar. Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller förskollärare. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Beslut i ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 487 huvudmän om totalt 167 308 770 kronor.

Beviljade belopp i ansökan 1 för fortbildning av lärare och förskollärare 2024 Pdf, 356 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan 1 om statsbidrag för studier under våren 2024 var öppen 15 januari–15 februari 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 2, för lärare och förskollärare som deltar i studier under hösten 2024, är öppen 15 augusti–16 september 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Förbered dig genom att samla ihop uppgifter om lärarna och förskollärarna som du söker bidrag för. Uppgifterna som efterfrågas i ansökan är
 • personnummer
 • vilken utbildning eller vilka studier som läraren eller förskolläraren ska delta i
 • skolenhet och skolform som läraren eller förskolläraren i huvudsak arbetar inom.

Tänk på att det finns fler bidrag med liknande namn. Det här bidraget heter Fortbildning av lärare och förskollärare.

I ansökan väljer du en av två ersättningsmodeller. Inför ansökan kan du förbereda olika uppgifter baserat på den modell du ska ansöka om. Modellerna är:

 1. Löneersättningsmodellen: du anger lärarens eller förskollärarens tjänstgöringsgrad i procent och hur mycket tid som avsätts för studier. Tiden som avsätts för studier får inte överstiga studietakten.
 2. Modellen som baseras på antalet högskolepoäng per termin: du anger den kurs eller utbildning och totalt antal högskolepoäng som läraren eller förskolläraren ska studera under höstterminen 2024.

Du som huvudman kan endast välja en ersättningsmodell per lärare eller förskollärare i ansökan om statsbidrag. Däremot behöver huvudmannen inte välja samma ersättningsmodell för alla lärare och förskollärare i ansökan.

Du kan använda beräkningsstödet som finns under Hur stort är statsbidraget? för att räkna ut hur mycket pengar som du kan ansöka om.

Ansök om bidraget varje termin i e-tjänsten för statsbidrag

Ansök om statsbidraget i ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Du som huvudman kan ansöka om statsbidrag för samtliga lärare och förskollärare som är anställda hos er och som bedriver studier inriktade på ett område som statsbidraget avser. Notera att bidraget söks terminsvis. Det innebär att ni får söka bidraget varje termin tills lärarens eller förskollärarens utbildning avslutas. Det innebär även att ni varje termin behöver kontrollera om läraren eller förskolläraren avbryter studierna eller byter huvudman.

Se till att ansökan är komplett och att samtliga delar som ni vill ansöka om är inkluderade innan ni skickar in ansökan via e-tjänsten. Var uppmärksam på att detta bidrag har ersatt fem tidigare bidrag inom fortbildning. Det innebär att huvudmän med flera ombud eller representanter kan behöva kontrollera att ansökan innehåller samtliga delar som ska ingå innan den skickas in via e-tjänsten.

Beslut om ansökan

När vi har tagit beslut om statsbidraget kommer vi att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen av beviljat bidrag för 2024 kommer att ske under våren 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av huvudmän inom skolväsendet. Skolväsendet omfattar skolformerna

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan
 • fritidshemmet
 • gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan
 • komvux.

Statsbidraget kan även sökas av

 • huvudman för en svensk utlandsskola som avses i 9 § i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar
 • Statens institutionsstyrelse, som anordnare av utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800)
 • Kriminalvården, som ansvarig för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 24 kap. 10 § skollagen (2010:800)
 • folkhögskola som får statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen och som har ett tillstånd som har meddelats av Skolinspektionen enligt 6 kap. 20 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

En folkhögskola kan endast ta del av statsbidraget om läraren deltar i en utbildning som syftar till att ge behörighet i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, eller behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk. Om du som är ombud eller representant för en folkhögskola vill ansöka om bidraget behöver du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se för att kunna registrera ansökan i e-tjänsten.

Vad gäller för entreprenörer?

Även lärare och förskollärare som är anställda hos entreprenörer omfattas av bidraget, men det är huvudmannen som entreprenören har ett avtal med som ansöker om och tar emot bidraget.

Nu kan fler söka bidraget

Den nya förordningen innebär en utökning av målgruppen som kan ansöka om bidrag för vissa utbildningar och kurser. Till exempel är det numera möjligt för huvudmän att ansöka om statsbidraget för förskollärare i förskolan och lärare i gymnasieskolan som deltar i kurser eller utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Vissa utbildningar och kurser gäller bara vissa grupper

Det är värt att notera att trots att det framkommer i förordningen att hela skolväsendet kan ansöka om statsbidraget är vissa utbildningar och kurser fortfarande endast tillgängliga för vissa specifika grupper lärare och förskollärare, se mer om kraven för de specifika studieinriktningarna under Vem gäller bidraget för?

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till ersättning för lön eller andra kostnader med koppling till lärarens eller förskollärarens studier för att dessa ska få möjlighet att fortbilda sig för att få utökad behörighet, viss examen eller ny kunskap.

Vem gäller bidraget för?

Under respektive rubrik kan du läsa mer om vilka krav som ställs på de olika utbildningarna.

Statsbidraget kan sökas för lärare som deltar i Lärarlyftets ämneskurser.
På sidan Lärarlyftets kurser för lärare kan du läsa mer om Lärarlyftets ämneskurser. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder kurserna och hur ansökningen till kurserna går till.

Lärarlyftets kurser för lärare

Aktuella ämneskurser inom Lärarlyftet vårterminen 2024 Excel, 19 kB.

För mer information angående kraven på behörighet, se sidan Krav för att få behörighet att undervisa eller mejla statsbidragets mejladress. För specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning som man behöver läsa för att få en viss behörighet hänvisar vi till studie- och yrkesvägledare vid lärosäten som har examensrätt i det aktuella ämnet och skolformen.

Krav för att få behörighet att undervisa

Det är inte möjligt att beviljas statsbidrag för deltagande i kompetenshöjande utbildning som är en del av VAL-uppdraget.

Statsbidraget kan sökas för förskollärare i förskoleklass som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

På sidan Utbildning för förskollärare i förskoleklass kan du läsa mer om våra uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och hur ansökningen till utbildningarna går till.

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare och förskollärare som deltar i kurser och utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen
 • både reguljär utbildning (lärosätenas ordinarie utbud) och Lärarlyftets speciallärarutbildningar.

På sidan Lärarlyftets speciallärarutbildning kan du läsa mer om Lärarlyftets speciallärarutbildningar. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och hur ansökningen till utbildningarna går till. För information om lärosätenas ordinarie utbud av kurser kan du vända dig till lärosätenas webbplatser.

Lärarlyftets speciallärarutbildning

Aktuella speciallärarutbildningar inom Lärarlyftet vårterminen 2024 Excel, 17 kB.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare och förskollärare som studerar på högskolenivå med syfte att få behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk
 • både reguljär utbildning (lärosätenas ordinarie utbud) och Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk.

På sidan Lärarlyftets kurser för lärare kan du läsa om Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk. Där finns även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna och hur ansökningen till kurserna går till. För information om lärosätenas ordinarie utbud av kurser hänvisar vi till lärosätenas webbplatser.

Lärarlyftets kurser för lärare

Aktuella kurser i svenska som andraspråk inom Lärarlyftet vårterminen 2024 Excel, 15 kB.

Det globala klassrummet

Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne. Kurserna anordnas direkt för kommunal eller fristående huvudman och kan förläggas på lärosätet eller hos huvudmannen. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Det globala klassrummet

Statsbidraget kan sökas för lärare i yrkesämnen som deltar i utbildningar som leder till en yrkeslärarexamen. Det är möjligt att söka statsbidrag för lärare som deltar i en utbildning inom VAL-programmet i det fall denna utbildning leder till en yrkeslärarexamen. För information om lärosätenas utbud av utbildningar och upplägg av studier hänvisar vi till lärosätenas webbplatser.

Tillgodoräkna arbetet som verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Läraren eller förskolläraren som huvudmannen ansöker om statsbidrag för ska ha en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet. Detta krav gäller inte för lärare som undervisar i en skola med waldorfpedagogisk inriktning, lärare som deltar i en utbildning i ämnet svenska som andraspråk eller yrkeslärare som studerar en behörighetsgivande utbildning.

Lärare och förskollärare måste ha påbörjat sina studier

Vid ansökan om statsbidraget ska läraren eller förskolläraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare eller förskollärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag först nästkommande termin.

Villkor kopplade till val av ersättningsmodell

Det är möjligt att söka statsbidraget utifrån två olika ersättningsmodeller: en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng som läraren eller förskolläraren läser per termin. Huvudmannen kan endast välja en ersättningsmodell per lärare eller förskollärare i sin ansökan om statsbidraget. Däremot behöver huvudmannen inte välja samma ersättningsmodell för alla lärare och förskollärare som ingår i ansökan. Det är även möjligt att byta ersättningsmodell till nästa termin.

För att beviljas bidraget enligt löneersättningsmodellen ska läraren eller förskolläraren göra något av följande:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig för att delta i utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid som hen inte arbetar, på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier, om läraren eller förskolläraren är tjänstledig för att delta i utbildningen eller deltar i utbildningen under tid som hen inte arbetar, på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Storleken på bidraget

Storleken på bidraget för varje lärare eller förskollärare beror på hur mycket tid som avsätts för lärarens eller förskollärarens studier, inte på hur mycket tid som läraren faktiskt lägger ner på studierna. Tiden som avsätts för studier får dock inte överstiga utbildningens studietakt.

Om en lärare som är anställd på heltid till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) kan huvudmannen som mest avsätta 50 procent av arbetstiden för att söka bidraget. Om huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, kan huvudmannen högst söka bidrag för 20 procent.

Statsbidraget motsvarar cirka 56 procent av huvudmannens kostnad för lön eller motsvarande ersättning. Statsbidraget beräknas på en schablonlön. Under rubriken Hur stort är statsbidraget? finns flera räkneexempel att ta del av.

Löneersättningsmodellen beräknas på samma sätt oavsett vilken utbildning läraren eller förskolläraren deltar i. Däremot baseras bidraget på tre olika schablonlöner. Det är olika schablonlöner eftersom målgruppen som kan delta i de olika utbildningarna, och som statsbidrag kan sökas för, skiljer sig åt.

 • Statsbidrag som söks för lärare och förskollärare som deltar i Lärarlyftets kurser och utbildningar, speciallärar- och specialpedagogutbildningar samt behörighetsgivande och kompetenshöjande kurser i svenska som andraspråk beräknas på en schablonlön för en lärare och förskollärare om 648 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 324 000 kronor per termin. Statsbidrag för dessa utbildningar kan sökas för lärare och förskollärare anställda inom hela skolväsendet.
 • Statsbidrag som söks för förskollärare i förskoleklass som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning beräknas på en årslön för en förskollärare om 590 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 295 000 kronor per termin.
 • Statsbidrag som söks för lärare i yrkesämnen som deltar i utbildningar som leder till en yrkeslärarexamen beräknas på en årslön för en yrkeslärare om 686 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 343 000 kronor per termin.

Bidragsbeloppet beräknas så här:

Schablonlön för en termin x tjänstgöringsgrad x tid som avsätts för studier x 0,56.

Modellen högskolepoäng per termin bygger på att bidragsbeloppet beräknas utifrån det antal högskolepoäng och ämne som läraren eller förskolläraren läser under terminen som ansökan om statsbidrag avser. Ersättningen beräknas så här:

 • 1 500 kronor per högskolepoäng för ämnet svenska som andraspråk
 • 1 000 kronor per högskolepoäng för övriga ämnen.

Bidraget som betalas ut genom denna ersättningsmodell kan användas på flera olika sätt. Du som huvudman väljer om bidraget ska användas som ersättning för kostnader kopplade till läraren eller förskollärarens utbildning, eller om bidraget ska användas som studiestipendium till läraren eller förskolläraren, som därmed själv får välja vad pengarna ska användas till.

I det fall bidraget inte betalas ut i form av ett studiestipendium kan bidraget till exempel användas till

 • vikariekostnader
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur.

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog om hur bidraget ska användas. För skatterelaterade frågor hänvisar vi till Skatteverket.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Ny förordning sedan den 1 juli 2023

Från och med hösten 2023 ersätter det här statsbidraget följande fem bidrag inom fortbildning:

 • Statsbidrag för Lärarlyftet, förordning (2007:222)
 • Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik, förordning (2016:400)
 • Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi, förordning (2016:709)
 • Statsbidrag för fortbildning av förskollärare, förordning (2021:151)
 • Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, förordning (2013:60).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på vilken ersättningsmodell som du som huvudman väljer för varje enskild lärare eller förskollärare som ingår i ansökan. Läs mer hur bidraget beräknas för respektive ersättningsmodell under Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Beräkningsstöd för statsbidraget för fortbildning av lärare och förskollärare Excel, 116 kB.

Exempel 1

En lärare eller förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildningar, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

324 000 kronor x 0,56 = 181 440 kronor

I detta fall ska huvudmannen betala ut en ersättning som motsvarar minst 80 procent av den ordinarie lönen under hela tiden läraren eller förskolläraren deltar i studier.

Exempel 2

En lärare eller förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,5 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en Lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

324 000 kronor x 0,5 x 0,56 = 90 720 kronor

I detta fall ska huvudmannen betala ut en ersättning som motsvarar minst 80 procent av den ordinarie lönen för de 50 procent som avsätts för studier och ordinarie lön för övriga 50 procent.

Exempel 3

En lärare eller förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,8 x 0,5 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

324 000 kronor x 0,8 x 0,5 x 0,56 = 72 576 kronor

I detta fall ska huvudmannen betala ut en ersättning som motsvarar minst 80 procent av den ordinarie lönen för de 50 procent av deltidstjänsten som avsätts för studier och ordinarie lön för övriga 50 procent.

Exempel 4

En lärare eller förskollärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

Schablonlön per termin x 0,2 x 0,56 = bidragsbelopp

I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en lärarlyftskurs, en speciallärar- eller specialpedagogutbildning, eller behörighetsgivande och kompetenshöjande kurs i svenska som andraspråk:

324 000 kronor x 0,2 x 0,56 = 36 288 kronor

I detta fall ska huvudmannen betala ut en ersättning som motsvarar minst 80 procent av den ordinarie lönen för de 20 procent som läraren deltar i studier och ordinarie lön för övriga 80 procent.

I ansökan ska detta fyllas i genom att age att lärarens tjänstgöringsgrad är 20 procent och 100 procent av denna tid avsätts för studier.

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidraget än vad det finns pengar att fördela gör vi ett urval. Vid urvalet prioriterar vi enligt följande ordning:

 1. Lärare och förskollärare som har påbörjat utbildning som statsbidrag för fortbildning av lärare eller förskollärare redan har lämnats för, och som omfattas av en ansökan som avser andra bidragstillfällen för samma utbildning, så att utbildningen kan slutföras.
 2. Lärare och förskollärare på de skolenheter med förskoleklass eller grundskola som har särskilt svåra förutsättningar med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund. Hänsyn ska även tas till skolans och huvudmannens storlek.
 3. Huvudmän med en låg andel behöriga lärare och speciallärare eller en låg andel behöriga förskollärare i förhållande till annan pedagogisk personal i förskolan eller förskoleklassen.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se.

Senast uppdaterad 27 juni 2024.

Frågor och svar

Nej, förordning (2013:60) upphävdes den i juli 2023. Enligt övergångsbestämmelserna i förordning (2023:144) var det under hösten 2023 sista gången som det var möjligt att ansöka om statsbidrag enligt förordning (2013:60).

För att en huvudman ska kunna ta del av statsbidraget behöver personen som deltar i studier vara anställd som lärare eller förskollärare. Det är inte möjligt att ta del av statsbidraget för en person som har en annan anställning inom verksamheten.

Det är den huvudman där läraren eller förskolläraren är anställd som ansöker och som kan beviljas bidraget. Det är även möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag i det fall läraren byter arbetsgivare mitt i en termin.

Byte av huvudman

Om läraren byter anställning efter eller inför en ny termin, krävs ingen särskild hantering.

Om två huvudmän har ansökt om statsbidrag för samma lärare eller förskollärare krävs det en specifik hantering beroende på vilken ersättningsmodell huvudmannen väljer att ansöka om statsbidrag enligt.

När anställningen eller deltagandet i studier avslutas under pågående termin

I det fall en lärare eller förskollärare avslutar sin anställning eller deltagandet i studier under terminen krävs det en specifik hantering beroende på vilken ersättningsmodell huvudmannen väljer att ansöka om statsbidrag enligt.

Om huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen

Det går att söka bidrag enligt löneersättningsmodellen om läraren eller förskolläraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren eller förskolläraren är i tjänst. Om denna till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som hen är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent. Det är inte möjligt att söka bidraget för studier som eventuellt bedrivs under den tiden läraren eller förskolläraren är föräldraledig eller sjukskriven. Det går alltså inte att söka bidraget enligt denna ersättningsmodell om läraren eller förskolläraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Om huvudmannen söker bidrag enligt högskolepoäng per termin

Det går att söka bidraget enligt denna modell så länge läraren eller förskolläraren har en anställning under studietiden.

Statsbidraget kan sökas för lärare eller förskollärare som utbildar sig för att ta en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Bidraget kan sökas för alla utbildningar som leder till en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Det innebär att statsbidraget inte omfattar lärare eller förskollärare som sedan tidigare har en speciallärar- eller specialpedagogexamen, men som vill uppgradera sig för att få en masterexamen.

Däremot är det möjligt att söka bidraget för en speciallärare som vill studera för att avlägga en specialpedagogexamen, och för en specialpedagog som vill studera för att avlägga en speciallärarexamen. Eller en speciallärare som studerar för att utöka sin speciallärarexamen med ytterligare inriktning.

Om huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen ska ersättningen motsvara minst 80 procent av lönen som ska utgå till denna under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen har beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att lärarens eller förskolläraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Om huvudmannen söker bidrag enligt löneersättningsmodellen är det upp till huvudmannen att avgöra. Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. I det fall läraren eller förskolläraren deltar i en kurs på kvartsfart (7,5 högskolepoäng under en termin) kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 procent av en heltidsanställning.