Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen.

Anmälan

Du ansöker själv till Lärarlyftet via www.antagning.selänk till annan webbplats. Det blir ingen ansökningsomgång hösten 2019 men du kan läsa en reguljär utbildning med statsbidrag ifrån Skolverket. Läs mer här:

Sök speciallärarutbildning och finansiera det med statsbidrag

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Den kan du scanna in och bifoga elektroniskt när du ansöker. Du kan även skicka in den separat till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Specialiseringar som finns

  • Specialisering mot matematikutveckling
  • Specialisering mot dövhet eller hörselskada
  • Specialisering mot grav språkstörning
  • Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
  • specialisering mot synskada
  • Specialisering mot utvecklingsstörning

Villkor för deltagande

För att delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du ska vara lärare eller förskollärare och ha en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som tillsammans med speciallärarexamen kan ligga till grund för ytterligare behörighet enligt behörighetsförordningen. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande:

Du ska vara lärare eller förskollärare och ha en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att bli behörig i den skolform som du arbetar i.

För att antas till specialiseringen matematikutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet matematik. Om din examen inte omfattar ämnet matematik krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Fritidspedagoger

Du kan också delta om du är fritidspedagog eller motsvarande och har en sådan examen som krävs för att bli behörig. Denna ansökningsomgång är det då möjligt för dig att söka specialiseringen mot utvecklingsstörning.

Genom studierna kan du få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan dock inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Vald specialisering styr behörigheten

Beroende på vilken specialisering du läser faller olika behörigheter ut. Det styrs av behörighetsförordningen.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Deltagandet kan leda till behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan även bli behörig att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och/eller alternativa skolformer.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder. Genom en valideringsprocess som sker i början av den första terminen kommer du få möjlighet att eventuellt tillgodoräkna dig tidigare studier och/eller yrkeserfarenhet. På så sätt kan din väg till behörighet bli kortare.

Statsbidraget ska stödja dina studier

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångrika.

Huvudmannen bestämmer hur bidraget ska användas men du kan självklart föreslå vad det ska användas till. Det är viktigt att föra en dialog. Statsbidraget kan till exempel användas till ersättning för resor, kurslitteratur eller ledigt för studier utan löneavdrag. Studierna är inte studiemedelsberättigande.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studierna.

Statsbidrag med 80% av lönen

Statsbidrag för antalet högskolepoäng du går

Senast uppdaterad 27 augusti 2019