Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Öppen för sen anmälan.

  • För lärare och förskollärare

  • Behörighetsgivande kurser

  • Universitet/högskola, distans

  • Statsbidrag finns att söka

Lärare som ler
Call to action

Öppen för sen anmälan

Du ansöker själv till Lärarlyftets utbildningar via webbplatsen antagning.se.

Ansök på www.antagning.selänk till annan webbplats

Se kurskatalogenlänk till annan webbplats

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Ladda ner blanketten Huvudmannens godkännandePDF (pdf, 115 kB)

Du kan också skicka in blanketten separat till:

PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Kurser vårterminen 2022

Speciallärarutbildning med specialicering mot utvecklingsstörning, 90 hp

Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp

Speciallärarutbildning med specialisering mot dövhet eller hörselskada, 90 hp

Information

Villkor för deltagande

För att få delta ska du vara anställd som lärare inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Äldre examen och behörighet till särskola och motsvarande

Personer som har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan delta om deras examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.

Genom studierna kan du få behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan dock inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

Validering innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Belöning

Du får behörighet efter vald specialisering

Beroende på vilken specialisering du läser faller olika behörigheter ut. Det styrs av behörighetsförordningen.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärarelänk till annan webbplats

Deltagandet kan leda till behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, särskild utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan även bli behörig att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och/eller alternativa skolformer.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Det finns två sätt för huvudmannen att finansiera dina studier.

Statsbidrag med 80% av lönen

Statsbidrag för antalet högskolepoäng du läser

Kurser som startade höstterminen 2021

Ladda ner listaExcel (excel, 19 kB)

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 21 oktober 2021