Lärarlyftets speciallärarutbildning

Du kan genom Lärarlyftet läsa en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Ansökan för höstterminen 2024 öppnar 15 mars.

  • För lärare och förskollärare

  • Behörighetsgivande utbildning

  • Universitet/högskola, distans

  • Statsbidrag finns att söka

Lärare som ler
Call to action

Ansökan öppnar 15 mars

Ansökan stänger 15 april.

Ansök på www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Vi uppdaterar listan med utbildningar senast 14 mars.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Blanketten publiceras inom kort.

Utbildningar höstterminen 2024

Listan uppdateras senast 14 mars.

Information

Villkor för deltagande

För att få delta ska du vara anställd som lärare eller förskollärare. Den sökande ska ha en sådan lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att den sökande har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

Äldre examen med inriktning mot fritidshem

Personer som har en äldre motsvarighet till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem kan delta om deras examen kan ligga till grund för avsedd behörighet enligt behörighetsförordningen.

Genom studierna kan du få behörighet att undervisa i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux som anpassad utbildning för vuxna eller specialskolan. Du kan dock inte få behörighet att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd.

Yrkeserfarenhet och tidigare studier

Ditt deltagande i utbildningen ska leda till en speciallärarexamen mot någon av de specialiseringar vi erbjuder.

De högskolor och universitet som anordnar speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet kommer erbjuda dig möjlighet till validering för tillgodoräknande efter att du antagits till utbildningen. Din väg till examen och behörighet kan på det sättet bli kortare.

Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till examensmålen för den utbildning du är antagen till.

Belöning

Du får behörighet efter vald specialisering

Beroende på vilken specialisering du läser faller olika behörigheter ut. Det styrs av behörighetsförordningen.

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Länk till annan webbplats.

Deltagandet kan leda till behörighet att undervisa i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive gymnasial nivå, eller specialskolan. Du kan även bli behörig att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan och alternativa skolformer.

Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Det är viktigt att huvudmannen stimulerar och underlättar för dig att delta i Lärarlyftet. Huvudmannen kan söka statsbidrag för att ha möjlighet att göra det. I de fall huvudmannen även använder egna resurser för att stödja dig kan dina studier bli mer framgångsrika.

Huvudmannen har möjlighet att välja mellan två olika ersättningsmodeller vid ansökan om statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i uppdragsutbildningar inom Lärarlyftet. Det går att välja mellan en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng läraren eller förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2024

Utbildningar med start vårterminen 2024

Speciallärarutbildningar inom Lärarlyftet med start 2024 Excel, 19 kB.

Ladda ner listor med tidigare utbildningar

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 09 februari 2024