Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2023

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Begäran om utbetalning är öppen 1 november–1 december 2023.

Observera att ansökningsblanketten lämnas in via e-tjänsten för statsbidrag och att bilagor (underlag på fakturor från IBO) ska mejlas till: statsbidrag.ibo@skolverket.se

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om utbetalning

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten i januari 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för gymnasieskola som anordnar IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) och som betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till vissa avgifter för IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) som är ett studieförberedande program på gymnasiet som ger en internationellt erkänd examen. Bidraget kan användas till kostnader för:

 • Avgiften för examen per elev (inte per ämne) – Registration fee. Observera att för elever som påbörjar utbildningen 2019 eller senare inte längre faktureras av IBO och ersättning för avgift för examen kan därför inte begäras ut för dessa elever.
 • Basavgiften per skola – Diploma annual fee.
 • Anslutningsavgiften per skola. Avgiften kan endast betala ut en gång, första gången en huvudman söker bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag krävs det att

 • IB-programmet är godkänt av IBO
 • huvudmannen kan uppvisa faktura från IBO
 • huvudmannen inte får annat statsbidrag för att finansiera den här utbildningen.

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad 07 juni 2023.

Frågor och svar

De elever som tar examen i IB-programmet på gymnasiet och vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet.

Fakturorna som ni fått från IBO i Genéve.