Statsbidrag för Lärarlyftet 2023

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Syftet är att eleverna ska få en bättre undervisning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan

Vi har beviljat statsbidrag för 279 huvudmän om totalt 11 070 750 kronor.

Lista över beviljade belopp för Lärarlyftet, vårterminen 2023 Pdf, 220 kB.

Bidraget söks terminsvis. Ansökan om statsbidrag för studier under våren 2023 var öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Från och med hösten 2023 är det möjligt för huvudmännen att välja mellan två olika ersättningsmodeller när de söker statsbidrag för lärare och förskollärare som deltar i Lärarlyftets kurser och utbildningar. Statsbidrag enligt den nya förordningen kan sökas enligt en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng läraren eller förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet förutom förskolan och fritidshemmet.

Även följande aktörer kan söka statsbidraget

 • svenska utlandsskolor, enligt 9 § i förordning (1994:519)
 • huvudmän med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudmän för utbildning vid kriminalvård i anstalt enligt förordningen (2007:152).

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till att lärare ska få möjlighet att komplettera sin legitimation med fler behörigheter. Det ska ske genom att de får gå Lärarlyftets kurser för lärare och speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet. Därmed kan undervisningen och elevernas resultat förbättras.

Statsbidraget kan sökas för

 • lärare som deltar i Lärarlyftets kurser eller i Lärarlyftets speciallärarutbildning
 • förskollärare som deltar i Lärarlyftets speciallärarutbildning.

Den som bidraget söks för måste vara anställd som lärare inom skolväsendet, förutom förskolan och fritidshemmet.

Fritidspedagoger eller motsvarande omfattas nu av lärarbegreppet och kan därför delta i Lärarlyftets kurser för lärare och i Lärarlyftets speciallärarutbildning i den utsträckning som är möjlig utifrån gällande bestämmelser, bland annat behörighetsförordningen.

Statsbidraget kan inte sökas för

 • förskollärare som läser Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Om en förskollärare läser Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning kan det i stället vara möjligt att söka statsbidrag för fortbildning av förskollärare enligt förordning (2021:151). Dessa är inte Lärarlyftsutbildningar och omfattas därmed inte av förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare.

Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2023

Det är huvudmannen som bestämmer hur statsbidraget ska användas, men läraren kan självklart ge förslag. Det är därför bra att föra en dialog kring användandet.

Bidraget kan till exempel användas till

 • ersättning för lön under den tid läraren eller förskolläraren studerar
 • ersättning för resor
 • kurslitteratur.

Om du som huvudman även använder egna resurser för att stödja läraren som studerar kan resultatet bli ännu bättre.

På följande sidor finns mer information om kurserna inom Lärarlyftet, ansökan till kurser och vilka villkor som gäller för deltagande:

För frågor som berör studie- och yrkesvägledning inför val av kurs inom Lärarlyftet, vänlig vänd dig till det universitet eller högskola där du vill studera.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas för de lärare som deltar i en Lärarlyftsutbildning med syfte att ge utökad behörighet.

Ansökan 1 måste ha kommit in till oss senast den 15 februari 2023.

Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare (SKOLFS 2018:253) Länk till annan webbplats.

Om ni beviljas statsbidrag kan ni inte använda bidraget för andra eller fler lärare än de som omfattas av er ansökan.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Även lärare som är anställda hos entreprenörer kan delta i Lärarlyftet, men det är huvudmannen som ansöker om och tar emot bidraget.

För att behålla bidraget ska läraren genomföra utbildningen och få godkänt resultat. Skolverket kan därför följa upp deltagarnas studieresultat genom stickprovskontroller. Syftet med uppföljningen är att se till att huvudmännen har använt bidraget på det sätt som regeringen har beslutat i förordning (2007:222).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:253).

Hur stort är statsbidraget?

Bidragets storlek beror på typen av utbildning och antalet högskolepoäng (hp) som läraren studerar under en termin. Vissa ämnen ger mer bidrag än andra.

Vad reglerar storleken på bidraget?

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare.

Därför får huvudmännen

 • 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi
 • 1 000 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i matematik och speciallärarutbildning
 • 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i övriga ämnen. 

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för Lärarlyftet än det finns pengar att fördela gör vi ett urval av ansökningarna.

Vid urvalet prioriterar vi huvudmän med behov av behöriga lärare och då särskilt behov av lärare med behörighet för undervisning i matematik.

Alternativa statsbidragsmöjligheter

För deltagande i Lärarlyftets kurser i svenska som andraspråk och Lärarlyftets speciallärarutbildning finns andra alternativa statsbidrag att ansöka om.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för lärare eller förskollärare som undervisar i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan och som utbildar sig till specialpedagog eller speciallärare. Statsbidraget kan sökas oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidraget ska ge möjlighet att underlätta för de lärare och förskollärare som deltar i utbildningen. Storleken på bidraget baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2023

Statsbidrag för högskolestudier i svenska som andraspråk

Detta statsbidrag kan du som huvudman söka för att underlätta för lärare som deltar i utbildning i svenska som andraspråk, oavsett om utbildningen ges inom ramen för Lärarlyftet, eller om den ges reguljärt av lärosätena. Bidragets storlek baseras på den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2023

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 22 maj 2024.

Frågor och svar

Nej, bidraget kan bara sökas av huvudmän för skolformerna förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Ja, så länge läraren har en anställning under studietiden går det bra att söka statsbidraget.

Ja, så länge läraren är anställd under studietiden går det bra att söka statsbidraget.

Ja, det går bra. Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Om villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Nej. Det här statsbidraget kan bara sökas för utbildningar som ingår i Lärarlyftet. För att delta i Lärarlyftet krävs i regel en behörighetsgivande examen.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte har sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Vi kan svara på vilka krav som ställs för att få behörighet att undervisa i olika skolformer, årskurser och ämnen. För mer information om det, se sidan Krav för att få behörighet att undervisa eller kontakta Skolverket.

Vi kan däremot inte svara på specifika frågor om vilka kurser eller vilken utbildning som man behöver läsa för att få en viss behörighet. För sådana frågor hänvisar vi till studie- och yrkesvägledare vid lärosäten som har examensrätt i det aktuella ämnet och skolformen.

Det är politiska beslut som avgör om detta statsbidrag ska finnas kvar. I budgetpropositionen 2020 har regeringen aviserat medel fram till 2025.