Statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2023

Bidraget riktar sig till förskollärare i förskoleklass och syftar till att stärka förskollärares kompetens att kunna undervisa i de första årskurserna i grundskolan. Bidraget gäller för Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan 1

Lista över beviljade belopp för statsbidrag för fortbildning av förskollärare, vårterminen 2023 Pdf, 187 kB.

Beslutet finns publicerat här och i e-tjänsten för statsbidrag. Ansökan för studier under våren 2023 var öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Bidraget söks terminsvis.

Logga in e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Från och med hösten 2023 är det möjligt för huvudmän att välja mellan två olika ersättningsmodeller när de söker statsbidrag för förskollärare som deltar i Skolverkets uppdragsutbildningar inom matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. Statsbidrag enligt den nya förordningen kan sökas enligt en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen av statsbidrag för fortbildning av förskollärare 2023 Pdf, 110 kB.

Redovisningen var öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är huvudmän som kan ansöka om statsbidrag. En enskild förskollärare kan inte ansöka om statsbidrag. De som kan söka statsbidrag för fortbildning av förskollärare är kommunala, fristående och statliga huvudmän för förskoleklassen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det här bidraget ska gå till ersättning för lön under den tid förskolläraren utbildar sig. Bidraget gäller Skolverkets uppdragsutbildningar som syftar till att ge förskollärarna kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning.

På följande sida kan du läsa mer om uppdragsutbildningarna matematikinlärning och läs- och skrivinlärning. Här hittar du även information om vilka lärosäten som erbjuder utbildningarna samt om ansökningsförfarandet till utbildningarna.

Läs mer om utbildningarna Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska förskolläraren göra något av följande:

  • delta i utbildningen under arbetstid
  • vara tjänstledig för att delta i utbildningen
  • delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Vid ansökan om statsbidrag ska förskolläraren ha påbörjat studierna samma termin. Huvudmannen behöver ansöka om statsbidrag inför varje termin för samtliga förskollärare som studerar en uppdragsutbildning.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Om en huvudman till exempel avsätter 20 procent av arbetstiden för studier för en förskollärare som studerar en kurs på kvartsfart (25 procent), så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en årslön för en förskollärare om 564 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 282 000 kronor per termin.

Bidragsbeloppet beräknas enligt:

Schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7.

Exempel 1

En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier. På följande sätt räknas bidragssumman ut:

282 000 kronor * 0,25 * 0,8 * 0,7 = 39 480 kronor

Exempel 2

En förskollärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. På följande sätt räknas bidragssumman ut:

282 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 77 280 kronor

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 16 januari 2024.

Frågor och svar

Nej, endast förskollärare i förskoleklass omfattas av statsbidraget.

Statsbidraget för fortbildning av förskollärare omfattar inte förskollärare i förskolan. Vilka skolformer som kan söka bidraget är reglerat i förordning (2021:151) som styr bidraget. Det är regeringen som beslutar om statsbidragsförordningarna.

Riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Statsbidraget gäller för närvarande bara för de förskollärare som antas till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds via ett antal universitet på uppdrag av Skolverket. Det är möjligt att söka till två kurser och bli antagen till två kurser.

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Statsbidraget får enligt förordningen som styr bidraget endast användas till ersättning för lön. Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Huvudmannen ska betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön för förskollärare. Storleken på bidraget för varje förskollärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den förskollärarens studier, inte på hur mycket tid förskolläraren faktiskt lägger ner på studierna.

Bidragsbeloppet beräknas enligt: schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7. Under rubriken Hur beräknas statsbidraget? finns flera räkneexempel.

Nej, statsbidraget baseras på en schablonlön. Däremot ska huvudmannen betala ersättning till förskolläraren motsvarande minst 80 procent av den faktiska lönen för den tid som huvudmannen avsätter för förskollärarens studier.

Ja, det är upp till huvudmännen. Däremot får inte nedsättningen i tid för studier överstiga studietakten. De kurser som erbjuds under 2023 studeras på kvartsfart (25 procent).

I de fall förskolläraren deltar i en kurs kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 25 procent av en heltidsanställning. I de fall förskolläraren deltar i två kurser kan nedsättningen i tid för studier inte överstiga 50 procent av en heltidsanställning.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska utgå till förskolläraren under hela perioden som kursen pågår. Eftersom Skolverket inte kan säga hur lång tid som handläggningen av inkomna ansökningar kommer att ta behöver huvudmannen ta ställning till om denne kan avsätta tid för studier och stå för kostnaderna utan att på förhand veta om statsbidrag beviljas för studierna eller inte.

Det går att söka bidraget om förskolläraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som förskolläraren är i tjänst. Om förskolläraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst så kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om förskolläraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till de kurser i läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning som erbjuds på uppdrag av Skolverket.

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av förskollärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.