Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2023

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare kunskaper i att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut om ansökan 1

Bidraget söks terminsvis. Ansökan 1, för studier under våren 2023, var öppen 15 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Lista över beviljade belopp för högskolestudier i sva och sfi, vårterminen 2023 Pdf, 133 kB.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Från och med hösten 2023 är det möjligt för huvudmän att välja mellan två olika ersättningsmodeller när de söker statsbidrag för lärare och förskollärare som studerar på högskolenivå med syfte att få behörighet eller kunskap i ämnet svenska som andraspråk. Statsbidrag enligt den nya förordningen kan sökas enligt en löneersättningsmodell och en modell som baseras på antalet högskolepoäng läraren eller förskolläraren läser per termin.

Statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare 2023

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen av statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi 2023 Pdf, 140 kB.

Redovisningen var öppen 1 oktober–1 november 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av den som är huvudman inom skolväsendet.

Fler som kan söka bidraget är

 • huvudman med utbildning i hem för vård av unga, enligt 24 kap. 8 eller 9 § skollagen (2010:800) för hem enligt 12 § lagen (1990:52)
 • huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108)
 • den som har ett avtal med en huvudman om att utföra utbildning enligt ovan
 • huvudman för folkhögskola.

En anordnare av komvux på entreprenad som har avtal med en huvudman, kan söka bidrag för sina lärare. Det är dock huvudmannen som ska ansöka, entreprenören kan inte söka bidraget direkt av Skolverket.

Om ni som ovanstående aktör vill ansöka om bidraget för första gången behöver ni mejla statsbidrag.hp.svasfi@skolverket.se för att kunna registrera ansökan i Skolverkets e-tjänst.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till ersättning för en lärares lön under den tid som läraren deltar i utbildningen. Bidraget kan sökas för lärare som är anställda och studerar på högskolenivå med inriktning svenska som andraspråk och svenska för invandrare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidraget ska läraren göra något av följande:

 • Delta i utbildningen under arbetstid.
 • Vara tjänstledig för att delta i utbildningen.
 • Delta i utbildningen under tid hen inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier.

Det finns inget krav på att läraren ska vara legitimerad eller behörig i ämnet svenska som andraspråk eller svenska för invandrare.

Bidraget kan sökas för både reguljära kurser och Skolverkets utbildningar förutsatt att de har en tydlig koppling till svenska som andraspråk eller svenska för invandrare som ämnesområde.

För frågor gällande behörighet att bli antagen till en utbildning, kontakta aktuellt lärosäte.

 Det finns möjlighet att anordna kurser för många lärare i huvudmannens lokaler. På det sättet går det att tydligare koppla studierna direkt till de lokala behoven. När lärare studerar tillsammans på hemmaplan kan det leda till att likvärdigheten och kvaliteten i undervisningen ökar ytterligare. Huvudmannen tar kontakt med ett lärosäte för att diskutera möjliga upplägg.

Vid ansökan om statsbidrag ska läraren ha påbörjat studierna samma termin. För en lärare som planerar att påbörja en utbildning nästkommande termin ska huvudmannen söka bidrag för den läraren först nästkommande termin.

Ansökan 1 måste ha kommit in till oss senast den 15 februari 2023.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Efter sista ansökningsdag är det inte heller möjligt att komplettera en ansökan genom att lägga till fler lärare eller genom att flytta lärare från en ansökan i något annat statsbidrag. Detta kommer att ses som en ny ansökan.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SKOLFS 2018:257) Länk till annan webbplats.

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar, för lärare som inte ansökts för under tidigare terminer, kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften (SKOLFS 2018:257) gällande sista ansökningsdatum.

Hur stort är statsbidraget?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren motsvarande minst 80 procent av lönen för den tid som huvudmannen avsätter för lärarens studier. Huvudmannen kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för den tiden. Statsbidraget beräknas på en schablonlön.

Storleken på bidraget för varje lärare beror på hur mycket tid som huvudmannen avsätter för den lärarens studier, inte på hur mycket tid läraren faktiskt lägger ner på studierna. Om en lärare till exempel studerar en kurs på halvfart (50 procent) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studierna, så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent.

Hur beräknas statsbidraget?

Statsbidraget beräknas på en schablonlön för en lärare och förskollärare. År 2023 är schablonlönen 618 000 kronor inklusive sociala avgifter. Det blir 309 000 kronor per termin. En huvudman kan som mest få 173 040 kronor per lärare och termin i statsbidrag, för en lärare som arbetar heltid och där hela arbetstiden avsätts för studier.

Bidragsbeloppet beräknas enligt:

Schablonlön för en termin *tjänstgöringsgrad *nedsättning i tid *0,8 *0,7.

Så här räknas bidragssumman ut:

Exempel 1

En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 100 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

309 000 kronor *0,8 *0,7 = 173 040 kronor.

Exempel 2

En lärare arbetar heltid. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

309 000 kronor * 0,5 * 0,8 * 0,7 = 86 520 kronor.

Exempel 3

En lärare arbetar deltid på 80 procent. Huvudmannen avsätter 50 procent av arbetstiden för studier. Så här räknas bidragssumman ut:

309 000 kronor * 0,8 *0,5 * 0,8 * 0,7 = 69 216 kronor

Exempel 4

En lärare arbetar deltid på 80 procent. Läraren studerar under den tid hen inte är i tjänst. Huvudmannen söker bidrag för lärarens studier för de 20 procent som läraren inte är i tjänst. Så här räknas bidragssumman ut:

309 000 kronor * 0,2 * 0,8 * 0,7 = 34 608 kronor

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor kan du mejla statsbidrag.fortbildning@skolverket.se

Senast uppdaterad 16 januari 2024.

Frågor och svar

Det är den huvudman där läraren är anställd som ansöker, och som kan beviljas bidraget. Det är inte möjligt att flytta över bidraget till en ny huvudman efter att ansökan har stängt om läraren byter arbetsgivare under terminen.

Om ansökningsperioden är öppen är det däremot möjligt för två huvudmän att ansöka om bidrag, om tid avsätts för lärarens studier. Då behöver respektive huvudman räkna ut hur mycket tid, motsvarande av en hel termin, som avsätts för studier under perioden som läraren är anställd hos dem.

Ja, det går bra att söka bidraget även om huvudmannen inte har sökt tidigare terminer. Bidraget söks terminsvis.

Ersättningen som ska motsvara minst 80 procent av lönen ska gå till läraren under hela perioden som kursen pågår.

Många av höstterminens kurser pågår till mitten av januari. Om huvudmannen har beviljats statsbidrag för höstterminen innebär det att läraren ska få ersättning motsvarande minst 80 procent av lönen tills kursen har avslutats i januari.

Ja, det går bra om läraren läser en lärarlyftsutbildning. Då kan det vara aktuellt att söka statsbidrag för Lärarlyftet. Däremot kan man bara beviljas ett statsbidrag för samma lärare och kurs under en termin. Givet att villkoren för bidragen är uppfyllda beviljar Skolverket i regel det statsbidrag som ger högst bidragssumma.

Statsbidrag för Lärarlyftet

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.

Det går att söka bidraget om läraren är delvis frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Huvudmannen kan då söka bidraget för den tid som läraren är i tjänst. Om läraren till exempel är föräldraledig 50 procent av sin tjänst kan huvudmannen söka bidrag för de 50 procent som läraren är i tjänst. Det innebär att anställningsgraden som kan ligga till grund för bidragsberäkningen blir 50 procent.

Det är inte möjligt att söka bidraget om läraren är helt frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. För att kunna ta del av bidraget behöver lärarens frånvaro vara kopplad till högskolestudier i sva och sfi.