Statsbidrag för att utveckla språk- och matematikundervisning 2024/25

Det här statsbidraget ska användas för att frigöra tid till förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklass och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutveckling inom områdena språk-, läs- och skrivutveckling och matematikutveckling.

Handledningens syfte är att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen inom dessa områden för att bättre kunna stödja och förbättra barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt matematiska utveckling.

Du kan läsa mer på sidorna

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024/25

Beslut i ansökan

Vi har beviljat bidrag till 230 huvudmän om totalt 70 050 000 miljoner kronor.

Beslut i ansökan om statsbidrag för att utveckla språk- och matematikundervisning 2024/25 Pdf, 289 kB.

Ansökan var öppen 15 mars–2 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen är öppen 15 augusti–15 september 2025 i e-tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som får statsbidraget är skyldiga att redovisa hur de har använt bidraget. Vi kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Samla in följande uppgifter:

 • Vilka handledare som har genomfört insatsen.
 • Hur många deltagare som har fullföljt insatsen.
 • Hur många deltagare som har avbrutit insatsen och skälet till detta. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket har beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • Om handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten för statsbidrag och på den här sidan under hösten 2025.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid så att handledaren kan leda det kollegiala lärandet och ge stöd i arbetet med utvecklingsinsatser till förskollärare och annan pedagogisk personal i förskola samt till förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som är verksamma inom förskoleklassen eller lågstadiet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Handledare erbjuds att delta i en handledarutbildning. Det innebär dock inte att bidraget ska användas till att frigöra tid för deltagande i handledarutbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för statsbidraget

Villkoren för statsbidraget styrs av förordning (2024:56) om statsbidrag för handledare i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling Länk till annan webbplats..

Utse en handledare i ansökan

Som huvudman ska ni utse handledare i er ansökan om statsbidrag. Handledarna ska vara legitimerade lärare eller förskollärare, vara anställda hos huvudmannen samt leda och stödja sina kollegor genom fortbildningen.

En handledare tjänstgör som handledare till en omfattning av 10 eller 20 procent. En handledare på 10 procent nedsättning i tid ska handleda minst 5 deltagare och en handledare på 20 procent nedsättning i tid ska handleda minst 10 deltagare. Om deltagarna är 10 eller fler rekommenderar vi att ni delar upp dem i minst två grupper.

Huvudmannen ansvarar för att se till att de handledare som ni utser uppfyller vissa krav. Enligt 6 § i förordningen (2024:56) ska ni utse en handledare som

 1. har en lärar- eller förskollärarlegitimation
 2. har behörighet att undervisa i ämnet matematik eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i matematikutvecklande arbetssätt
 3. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa
 4. bedöms vara en skicklig lärare eller förskollärare och har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare, förskollärare eller skolbibliotekarier eller, för förskolan, även annan pedagogisk personal.

Huvudmannen ansvarar för att se till att de handledare som ni utser uppfyller vissa krav. Enligt 6 § i förordningen (2024:56) ska ni utse en handledare som

 1. har en lärar- eller förskollärarlegitimation
 2. har behörighet att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på något annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt
 3. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa
 4. bedöms vara en skicklig lärare eller förskollärare och har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare, förskollärare eller skolbibliotekarier eller, för förskolan, även annan pedagogisk personal.

Villkoren för deltagare i förskolan är att

 • deltagarna ska vara förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan, till exempel barnskötare
 • under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra en modul med fyra delar inom ramen för utvecklingsinsatsen.

Det finns mer information om hur ni kan lägga upp arbetet på sidan Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan.

Deltagarna ska arbeta inom förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan. Deltagarna ska också tillhöra någon av yrkesgrupperna

 • förskollärare som undervisar i förskoleklassen
 • lärare som undervisar i förskoleklassen eller på lågstadiet
 • skolbibliotekarier som är verksamma i förskoleklassen eller på lågstadiet.

Under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra sammanlagt åtta moduldelar för förskoleklassen och lågstadiet. Gruppen kan välja något av följande:

 • en och samma modul med åtta delar
 • två olika moduler med fyra delar per modul.

Det finns mer information om hur ni kan lägga upp arbetet på sidan Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Det är huvudmannen där handledaren är anställd som ansöker om statsbidraget. I ansökan behöver ni fylla i deltagare dels från er huvudman, dels från er samarbetspartner. Vi kommer sedan att kontakta er samarbetspartner för att få samarbetet bekräftat.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare respektive grundskollärare. Skolverket gör beräkningen utifrån lönestatistik för respektive yrkeskategori och med tillägg för andra omkostnader.

Schablonbelopp för handledarna

För handledare inom förskolan är schablonbeloppet fastställt till 57 300 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 114 600 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

För handledare inom förskoleklassen och lågstadiet är schablonbeloppet fastställt till 64 300 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 128 600 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

Handledarutbildning

Den som har blivit utsedd till handledare kan delta i en kostnadsfri utbildning anordnad av ett lärosäte. I ansökan ska ni ange om handledaren vill gå handledarutbildningen. Det är bara möjligt att delta i handledarutbildningen om man inte tidigare har deltagit i någon av Skolverkets handledarutbildningar om kollegialt lärande. För de som redan har deltagit finns möjligheten att delta i Handleda vidare.

Handledarutbildningen för förskolan Länk till annan webbplats.

Handledarutbildningen för förskoleklassen och lågstadiet Länk till annan webbplats.

Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet 2024/2025 Länk till annan webbplats.

Om ni vill byta någon av de handledare som går utbildningen och som Skolverket har beviljat bidrag för till en annan handledare, behöver ni registrera detta. Ni behöver registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Rektorn mejlar om byte av handledare med följande information:

 • den tidigare handledarens namn
 • den nya handledarens namn
 • den nya handledarens personnummer och mejladress.

Mejla ändringarna till sprakochmatematik@skolverket.se

Inledande konferens för handledare och rektorer

Vi bjuder in handledare och rektorer som deltar inom ramen för statsbidraget att delta i ett inledande digitalt informationsmöte den 3 juni på eftermiddagen samt en inledande konferens den 28 augusti i Göteborg och den 30 augusti i Stockholm. Vi kommer att skicka ut mer information om konferensen till berörda när vi har fattat beslut om statsbidraget.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör vi ett urval. Förskolor och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar kommer då att prioriteras.

Begäran om ändring av beslut

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare eller ändra den totala nedsättningen i arbetstid.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.sprakochmatematik@skolverket.se.

Om du har andra frågor om innehållet kan du mejla sprakochmatematik@skolverket.se.

Senast uppdaterad 28 maj 2024.

Frågor och svar

Ja, allt material finns tillgängligt på Skolverkets lärportal och Skolverket erbjuder utbildningen Leda kollegialt lärande, som är kostnadsfri. Läs mer på sidan Leda kollegialt lärande.

Nej, nedsättningen i tid som statsbidraget finansierar ska användas till det kollegiala lärandet på förskolorna och skolorna och inte till att delta i den frivilliga handledarutbildningen.

Ja, det är möjligt att söka statsbidraget för personal som är anställda på en förskole- eller skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej, erfarenheten av att undervisa kan ha förvärvats innan förskolläraren eller läraren blev legitimerad.

Nej, det är bara möjligt att få statsbidrag för 10 eller 20 procents nedsättning i tid för en handledare.

Nej det behöver ni inte. Huvudmän kan söka statsbidrag antingen för språk-, läs- och skrivutveckling eller för matematikutveckling, eller både och. Handledaren kan handleda grupper både inom språk-, läs- och skrivutveckling och matematikutveckling men i grupperna väljs ett av områdena.

Den stora skillnaden är att det nu också är möjligt att söka statsbidrag för handledare som ska leda ett kollegialt lärande inom området matematik. Det är också möjligt för annan pedagogisk personal i förskolan, till exempel barnskötare, att delta i grupperna.

Nej, om ni har sökt statsbidraget för Läslyftet har ni fått avslag med anledning av den nya förordningen och behöver göra en ny ansökan.