Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 17 april för vårterminen 2023 och den 16 oktober för höstterminen 2023.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslutsbilaga för statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige vårterminen 2023 Pdf, 447 kB.

Ansökan 1 var öppen 15 mars–17 april 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Utbetalning

Skolverket betalar ut statsbidraget två gånger per år, i juni för vårterminen och i december för höstterminen.

Beslut i ansökan 2

Beslut i ansökan 2 om statsbidrag barn som inte är folkbokförda i Sverige 2023 Pdf, 269 kB.

Ansökan 2 var öppen 15 september–16 oktober 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Utbetalning

Skolverket betalar ut statsbidraget två gånger per år, i juni för vårterminen och i december för höstterminen.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är endast kommuner som har möjlighet att ansöka om statsbidraget, enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. I den aktuella förordningen används begreppet hemkommun som regleras i 29:6 i skollagen. Begreppet hemkommun har att göra med vem som är folkbokförd eller annars är att anse som bosatt där.

I detta bidrag görs en ansökan till hemkommunen för en viss elevs skolgång och hemkommunen har sedan rätt att ansöka om statsbidrag från Skolverket för kostnaderna för detta. Eftersom statsbidraget är kopplat till en viss elev och att det reglerade begreppet hemkommun inte gör det möjligt för någon annan juridisk person än hemkommunen att ansöka om statsbidraget enligt förordningen. Ett kommunalförbund kan inte likställas med en kommun i detta fall och kan inte söka statsbidraget.

Huvudregeln enligt skollagen är att det är personer som ska anses vara bosatta i Sverige som har rätt till utbildning inom det svenska skolväsendet. Men det finns också vissa andra grupper av personer som har rätt till utbildning här i landet. Bland annat gäller det ett barn eller en ungdom som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten eller som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning. Hemkommuner kan söka statsbidrag för sådana barn och elever. Det går däremot inte att få statsbidrag för elever som har rätt till utbildning enligt skollagen på någon annan grund än dessa.

Vilka barn som har rätt till utbildning i skolväsendet utan att de ska anses vara bosatta i Sverige framgår av 29 kap. 2 § andra stycket skollagen. Det är skolhuvudmannen, kommunen, som avgör om ett barn eller ungdom uppfyller kriterierna för att ha rätt till utbildning enligt skollagen.

Har kommunen gjort bedömningen att ett barn eller en ungdom har rätt till utbildning enligt skollagen och fattat beslut om att ta emot henne eller honom i svensk skola får Skolverket bedöma rätten till statsbidrag för dessa elever, enligt denna förordning. Det är alltså en förutsättning att kommunen först har fattat beslut om att ett barn eller en ungdom har rätt till utbildning och tagit emot barnet eller eleven i svensk skola för att det ska finnas förutsättningar för Skolverket att behandla kommunens ansökan om statsbidrag för barnet eller eleven enligt förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning eller annan pedagogisk verksamhet till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses vara bosatta i landet.

Internationella organisationer, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget. Det gäller även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

För att en huvudman ska bli berättigad till statsbidrag för barn och ungdomar som kommer från ett EU-land, EES-land eller Schweiz måste minst en av föräldrarna uppfylla ett av följande villkor:

 • är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige
 • har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
 • är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige
 • har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • internationell skola.

För att en huvudman ska bli berättigad till statsbidrag för barn och ungdomar som kommer från ett land som inte ingår i EU, EES eller är Schweiz måste minst en av föräldrarna uppfylla ett av följande villkor:

 • tillhör en främmande makts beskickning i Sverige
 • har anslutning till någon internationell organisation i Sverige.

Bidraget gäller barn i

 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget täcker utgifterna för barnets utbildning. Det ska motsvara kostnaderna för andra barn i motsvarande utbildning.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.ickefolkbokford@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 maj 2024.