Statsbidrag för Läslyftet 2023/24

Detta statsbidrag ska användas till att frigöra tid för förskollärare inom förskolan samt förskollärare och lärare inom förskoleklass och lågstadiet att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Handledningens syfte är att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023/24

Vi har beviljat bidrag till totalt 109 huvudmän till ett belopp om 23 005 200 kronor.

Beviljade belopp per huvudman för statsbidrag för Läslyftet 2023/24 Pdf, 288 kB.

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2023. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut senast under vecka 25. Resten av bidraget betalas ut i december. Utbetalningarna har meddelande texten ”Laslyftet.2023_24.u1” respektive ”Laslyftet.2023_24.u.2”.

Ansökan var öppen 13 januari–15 februari 2023 i e-tjänsten för statsbidrag.

Redovisningen är öppen mellan den 15 augusti och den 16 september 2024 i e‑tjänsten för statsbidrag. De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de har använt bidraget. Skolverket kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Samla in följande uppgifter:

 • Vilka handledare som har genomfört Läslyftet.
 • Hur många deltagare som har fullföljt insatsen.
 • Hur många deltagare som har avbrutit insatsen och skälet till detta. Om färre personer har deltagit än vad Skolverket har beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.
 • Om handledaren har ersatts av annan handledare. Det är huvudmannens ansvar att se till att handledarna uppfyller kraven enligt förordningen.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan under hösten 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskolan
 • förskoleklass
 • lågstadiet inom grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till att frigöra tid så att handledaren kan leda det kollegiala lärandet och ge stöd i arbetet med Läslyftet till förskollärare i förskolan samt till förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som är verksamma inom förskoleklass eller lågstadiet.

Vad ska bidraget inte användas till?

Handledare inom Läslyftet erbjuds att delta i en handledarutbildning. Bidraget ska inte användas till tid för deltagande i handledarutbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling Länk till annan webbplats.

I Skolverkets regleringsbrev för 2023 framgår det att insatsen ska rikta sig till förskolan, förskoleklass och lågstadiet.

Utse en handledare i ansökan

Som huvudman ska ni utse handledare i er ansökan om statsbidrag. Handledarna ska vara legitimerade lärare eller förskollärare, vara anställda hos huvudmannen samt leda och stödja sina kollegor genom fortbildningen.

En handledare ska tjänstgöra som handledare till en omfattning av 10 eller 20 procent. En handledare på 10 procent nedsättning i tid ska handleda minst 5 deltagare och en handledare på 20 procent nedsättning i tid ska handleda minst 10 deltagare. Om deltagarna är 10 eller fler rekommenderar vi att ni delar upp dem i minst två grupper.

Huvudmannen ansvarar för att se till att de handledare som ni utser uppfyller vissa krav. Enligt § 6 i förordningen (2015:42) ska ni utse en handledare som har

 1. en lärar- eller förskollärarlegitimation
 2. behörighet att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på något annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt
 3. minst fyra års erfarenhet av att undervisa
 4. erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare.

Villkoren för deltagare i förskolan är att

 • deltagarna ska vara förskollärare som arbetar inom förskolan
 • under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra en modul med fyra delar i Läslyftet för förskolan.

Deltagarna ska arbeta inom förskoleklass, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan, och tillhöra någon av yrkesgrupperna

 • förskollärare som undervisar i förskoleklass
 • lärare som undervisar i förskoleklass eller på lågstadiet
 • skolbibliotekarier som är verksamma i förskoleklass eller på lågstadiet.

Under ett läsår ska en grupp tillsammans med en handledare genomföra sammanlagt åtta moduldelar i Läslyftet för förskoleklass och lågstadiet. Gruppen kan välja något av följande:

 • en och samma modul med åtta delar
 • två olika moduler med fyra delar per modul.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Det är huvudmannen där handledaren är anställd som ansöker om bidrag. I ansökan behöver ni fylla i deltagare dels från er egen huvudman, dels från er samarbetspartner.

Vi kommer sedan att kontakta er samarbetspartner för att få samarbetet bekräftat.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en förskollärare respektive grundskollärare. Skolverket gör beräkningen utifrån lönestatistik för respektive yrkeskategori och med tillägg för andra omkostnader.

För handledare inom förskolan är schablonbeloppet fastställt till 56 400 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 112 800 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

För handledare inom förskoleklass och lågstadiet är schablonbeloppet fastställt till 62 400 kronor för 10 procents nedsättning i tid och 124 800 kronor för 20 procents nedsättning i tid.

Handledarutbildning

Den som har blivit utsedd till handledare kan delta i en kostnadsfri utbildning anordnad av ett lärosäte. I ansökan ska ni ange om handledaren vill gå handledarutbildningen. Det är bara möjligt att delta i handledarutbildningen om man inte tidigare har deltagit i någon av Skolverkets handledarutbildningar om kollegialt lärande.

Om ni vill byta någon av de handledare som går utbildningen och som Skolverket har beviljat bidrag för till en annan handledare, behöver ni registrera detta. Ni behöver registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Rektorn mejlar om byte av handledare med följande information:

 • den tidigare handledarens namn
 • den nya handledarens namn
 • den nya handledarens personnummer och mejladress.

Förskolan mejlar ändringar till laslyftetiforskolan@skolverket.se.

Förskoleklass och lågstadiet mejlar ändringar till laslyftet@skolverket.se.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval. Förskolor och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar kommer att prioriteras.

Begäran om ändring av beslut

Om ni vill ändra de uppgifter som ligger till grund för Skolverkets beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Läslyftet eller ändra den totala nedsättningen i arbetstid.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för Läslyftet kan du mejla statsbidrag.laslyftet@skolverket.se.

Om du har andra frågor om Läslyftet i förskolan mejlar du till laslyftetiforskolan@skolverket.se.

Om du har andra frågor om Läslyftet i förskoleklass och lågstadiet kan du mejla laslyftet@skolverket.se.

Senast uppdaterad 21 maj 2024.

Frågor och svar

Nej, enligt skrivningen i förordningen är det bara möjligt för Skolverket att bevilja statsbidrag för handledning av förskollärare och lärare. Villkoren kommer att ses över under 2023.

Ja, allt material finns tillgängligt på Skolverkets lärportal där vi erbjuder utbildningen Leda kollegialt lärande, som är kostnadsfri. Inom Leda kollegialt lärande är det rektor som bestämmer tempo och vilka gruppdeltagare som kan medverka i det kollegiala lärandet. Läs mer på sidan Leda kollegialt lärande.

Nej, nedsättningen i tid som statsbidraget finansierar ska användas till det kollegiala lärandet på förskolorna och skolorna och inte till att delta i den frivilliga handledarutbildningen.

Ja, det är möjligt att söka statsbidrag för personal som är anställda på en förskole- eller skolenhet som ni tidigare har fått statsbidrag för.

Nej, erfarenheten av att undervisa kan ha förvärvats innan förskolläraren eller läraren blev legitimerad.

Nej, kravet på fyra års undervisningstid gäller från det datum då ni skickar in er ansökan.

Nej, det är enbart möjligt att få statsbidrag för 10 eller 20 procents nedsättning i tid för en handledare.