Statsbidrag för International Baccalaureate Office (IBO) 2024

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning är öppen 15 augusti–16 september 2024.

Lämna in ansökningsblanketten via e-tjänsten för statsbidrag och bilagor, som underlag på fakturor från IBO, till statsbidrag.ibo@skolverket.se.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om utbetalning

Vi kommer att publicera beslutet på den här sidan och i e-tjänsten för statsbidrag i november 2024.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för gymnasieskola som anordnar IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas till vissa avgifter för IB-program (International Baccalaureate Diploma Programme) som är ett studieförberedande program på gymnasiet och ger en internationellt erkänd examen. Bidraget kan användas till kostnader för

  • avgiften för examen per elev (inte per ämne) – registration fee
  • basavgiften per skola – diploma annual fee
  • anslutningsavgiften per skolan kan endast betala ut en gång, första gången en huvudman söker bidraget.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag krävs det att

  • IB-programmet är anmält till Skolverket och godkänt av IBO
  • huvudmannen kan uppvisa faktura och bifoga kvitto på betalning till IBO
  • kommunen inte får annat statsbidrag för att finansiera IB- utbildningen.

Det går endast att söka bidrag för elever vars hemkommun var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning när eleven började på IB-programmet. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

  • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
  • värna om våra skattemedel
  • få kunskap om hur statsbidragen används
  • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Vid frågor kan du mejla till statsbidrag.ibo@skolverket.se.

Senast uppdaterad 25 april 2024.