Statsbidrag för Lärarlönelyftet 2023/24

Statsbidrag för Lärarlönelyftet ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023/24

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av Lärarlönelyftet och hur mycket de kan begära ut under året.

Bidragsramar för kommunala huvudmän 2023/24 Pdf, 237 kB.

Bidragsramar för fristående huvudmän 2023/24 Pdf, 700 kB.

Bidragsramar för övriga huvudmän 2023/24 Pdf, 439 kB.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola
 • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.

Skolverket fastställer bidragsramar för de huvudmän som kan begära ut betalning för bidraget. Som huvudman behöver du inte själv göra något för att få en bidragsram. Bidraget går att begära ut två gånger per år, men du måste aktivt själv begära ut bidraget vid de tillfällen som har bestämts. I normalfallet betalas inga pengar ut till den som inte har begärt ut bidraget i tid.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att huvudmannen ska få statsbidrag för höjda löner till särskilt kvalificerade lärare måste huvudmannen och de lärare som utses till att ta del av bidraget uppfylla kraven i förordningen för Lärarlönelyftet (SFS 2016:100) och i föreskrifterna (SKOLFS 2016:61)

Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier (SKOLFS 2016:61) Länk till annan webbplats.

Det är huvudmannen som avgör vilka lärare som är kvalificerade för att få löneökning genom Lärarlönelyftet samt hur dessa lärare ska utses.

Huvudmannen bestämmer också hur pengarna ska fördelas mellan dessa lärare. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.

Nedan följer en sammanfattning av förordningen och föreskriften som huvudmannen är skyldig att följa.

Bidraget ges till huvudmän för

 • förskoleklass
 • grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola
 • gymnasieskola, anpassad gymnasieskola.

En huvudman med dessa skolformer kan välja att använda upp till tio procent av sitt bidrag till löneökningar också för personal i förskola och fritidshem. Minst 90 procent av bidraget ska dock gå till personal i ovanstående skolformer.

Verksamheter som inte omfattas av bidraget

 • förskola om huvudmannen inte också bedriver verksamhet i någon av ovanstående skolformer
 • fritidshem, om huvudmannen inte också bedriver verksamhet i någon av ovanstående skolformer
 • kommunal vuxenutbildning
 • internationella skolor
 • utbildning som leder till International Baccalaureate, IB-utbildning
 • undervisning vid sjukhus eller institution som är kopplad till ett sjukhus.

En lärare som undervisar i ovanstående skolformer, och som även undervisar i en skolform som omfattas av bidraget, ska ägna minst 75 procent av sin arbetstid åt undervisning i den godkända skolformen.

Huvudmannen bestämmer hur bidragsramen ska fördelas mellan lärarna. Huvudmannen kan antingen ge en löneökning som är olika stor eller densamma för de lärare bidraget begärs ut för. Kravet är att löneökningarna i genomsnitt ska vara mellan 2 500 och 3 500 kronor per månad för alla lärare som huvudmannen begär ut bidrag för.

Bidraget ska ges till läraren utöver ordinarie lön. Lärarlönelyftet ska inte påverka den ordinarie lönen eller lönerevisionen. Huvudmannen får inte särbehandla de som får bidraget.

Löneökningen via Lärarlönelyftet ska betalas ut i samma takt som lönen, vilket normalt sker månadsvis eller med kortare intervall.

Löneökning via Lärarlönelyftet får inte ges vid en nyanställning. Bidraget får betalas ut först efter att den ordinarie grundlönen eller månadslönen har betalats ut en gång.

Om den anställda byter tjänst eller skolenhet, men fortsätter vara anställd hos samma huvudman, räknas det inte som en nyanställning. Bidraget följer inte med en lärare som byter huvudman och det är den nya arbetsgivaren som bestämmer om läraren får del av Lärarlönelyftet.

Det går bra att kombinera en karriärtjänst med ett lönepåslag via Lärarlönelyftet och det är upp till huvudmannen att ta ställning till om Lärarlönelyftet ska gå till lärare som har en karriärtjänst. En lärare med karriärtjänst är inte garanterad ett lönepåslag via Lärarlönelyftet och tvärtom.

Bidraget betalas ut till huvudmannen för den tid som läraren arbetar. För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras beloppet så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad.

Villkor för lärare

Huvudmannen

 • ska följa förordningen och utifrån denna avgöra vilka lärare som är kvalificerade till Lärarlönelyftet samt hur dessa ska utses
 • kan också ställa ytterligare villkor och krav på lärarnas kvalifikationer utöver de som anges i förordningen
 • bör beakta att det utöver förordningen kan finnas lagar och avtal som begränsar vilka kriterier som får användas för olika typer av urval på arbetsmarknaden.

Följande villkor gäller för den lärare eller förskollärare som huvudmannen har utsett till att få löneökning via Lärarlönelyftet.

För att kunna ta del av Lärarlönelyftet ska läraren ha visat intresse för och ha en god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan.

Detta ska ha skett genom att hon eller han har

 • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt
 • tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
 • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Läraren ska ägna minst 75 procent av sin arbetstid åt undervisning, uppgifter som hör till undervisningen, eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Detta regleras i 8 § SFS 2016:100 och 7 § SKOLFS 2016:61. Det kan till exempel innebära att läraren

 • ensam eller med kollegor planerar och följer upp undervisningen
 • bedömer, betygsätter eller dokumenterar elevers kunskapsutveckling
 • återkopplar elevers utveckling till elever eller vårdnadshavare.

Det finns ingen etablerad definition av ”andra uppgifter av pedagogisk natur” utan det får huvudmannen definiera. I den promemoria som regeringen publicerade i samband med införandet av Lärarlönelyftet står det:

"Med begreppet andra uppgifter av pedagogisk natur avses uppgifter som leder till utveckling av undervisningens kvalitet. Dessa uppgifter kan, men behöver inte, vara direkt kopplade till själva undervisningen i sig. Det kan till exempel avse det pedagogiska ledarskap som en person i ledande befattning med lärar- eller förskollärarlegitimation ägnar sig åt när han eller hon leder och stödjer ett arbetslag i kollegialt lärande eller driver skolutveckling på ett sådant sätt att undervisningen utvecklas till att ta större ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. Ett annat exempel kan vara en speciallärares eller en specialpedagogs arbete i ett elevvårdsteam för att på olika sätt ge stöd till elever med särskilda behov och på så sätt bidra till att de kan förbättra sina resultat."

Grundkravet är att statsbidrag lämnas för legitimerade lärare som arbetar i någon av alla skolformer som anges i 2016:100, 5 § första stycket, förskolan eller fritidshemmet. En person är legitimerad lärare om den har en legitimation som ger behörighet att undervisa i någon av skolformerna:

 • fritidshem (lärarlegitimation)
 • förskola (förskollärarlegitimation, lärarlegitimation)
 • förskoleklass (förskollärarlegitimation, lärarlegitimation)
 • grundskola (lärarlegitimation)
 • anpassad grundskola(lärarlegitimation)
 • specialskola (lärarlegitimation)
 • sameskola (lärarlegitimation)
 • gymnasieskola (lärarlegitimation)
 • anpassad gymnasieskola (lärarlegitimation).

Lärarlönelyftet kan begäras ut från och med den dag som läraren har en utfärdad legitimation. Även skolledare och förskolechefer får ta del av statsbidraget förutsatt att de arbetar med uppgifter enligt förordningen och uppfyller samtliga övriga krav som gäller för aktuell skolform.

Med legitimerad lärare ska även jämställas

1) Tillsvidareanställda lärare som undervisar i modersmål

2) Tillsvidareanställda lärare som undervisar i ett eller flera yrkesämnen i gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola

3) Lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i grundskolan på engelska

4) Lärare med en utländsk lärarexamen, som motsvarar en svensk lärarexamen, och som bedriver annan undervisning än språkundervisning i gymnasieskolan på ett främmande språk

5) Speciallärare och specialpedagoger i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och specialskolan och som uppfyller samtliga nedanstående villkor:

 • specialiserade mot utvecklingsstörning
 • som den 1 december 2013 var anställda som lärare i anpassad grundskola, specialskolan eller anpassad gymnasieskola
 • bedriver undervisning som lärare i den särskilda inriktningen träningsskola inom anpassad grundskola, i specialskolan om undervisningen motsvarar den särskilda inriktningen träningsskola inom anpassad grundskola eller på individuella programmet i anpassad gymnasieskola.

Läs mer om legitimationer

Om lärar- och förskollärarlegitimation Länk till annan webbplats.

Om lärare i fritidshem Länk till annan webbplats.

Om modersmålslärare och yrkeslärare Länk till annan webbplats.

Om undantag för speciallärare och specialpedagog Länk till annan webbplats.

Hur stort är bidraget?

I regleringsbrevet för 2023 har regeringen beslutat om att Lärarlönelyftets anslag ska kvarstå på 3 miljarder kronor. Det innebär att Lärarlönelyftet bibehåller samma anslag som tidigare för hösten 2023 och våren 2024. Det höjer lönen för ungefär 67 000 lärare i Sverige. Vi fastställer bidragsramar för alla aktuella huvudmän utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) elevstatistik. Som huvudman behöver du inte själv göra något för att få en bidragsram. Bidragsramen anger den totala summan som varje huvudman kan begära ut för ett läsår.

Storleken på bidragsramen bestäms av huvudmannens genomsnittliga elevantal i förhållande till det totala antalet elever i Sverige. Det genomsnittliga elevantalet beräknas på de tre år som föregår bidragsåret. Om huvudmannen har haft elever två eller ett år innan bidragsåret utgår beräkningen från dessa elevantal. Har huvudmannen inte haft några elever det läsår som närmast föregår bidragsåret, får statsbidrag inte lämnas.

Om huvudmannen har stora minskningar eller ökningar av elevantalet gentemot elevantalet i hela Sverige kan det göra att bidragsbeloppet ökar eller minskar mellan bidragsomgångar. Beloppet i bidragsramarna är avrundat så att det är jämnt delbart med 50 000 kronor. Huvudmän med färre än 30 elever får 50 000 kronor.

I statsbidraget ingår kostnader för sociala avgifter. Det beräknas till 42 procent av utbetald löneökning. Om statsbidraget inte till fullo täcker sociala avgifter får huvudmannen stå för mellanskillnaden. Om huvudmannen får pengar över efter att de sociala avgifterna betalats ut, kan denne själv bestämma hur det kvarstående beloppet ska fördelas.

Vid varje begäran om utbetalning kan huvudmannen begära ut maximalt 50 procent av den tilldelade bidragsramen. Bidrag som inte begärs ut kan inte sparas till det kommande halvåret. Begär ni mindre än vad ni har möjlighet till får det ingen effekt för den framtida bidragsramen.

Räknehjälp i Excel

Du kan använda räknehjälpen för att skapa dig en uppfattning om hur många personer som kan få Lärarlönelyftet utifrån er bidragsram. Fyll i antal lärare, planerad löneökning och deras tjänstgöringsgrad samt mellan vilka datum de får bidraget.

Räknehjälp för lärarlönelyftet Excel, 55 kB.

När du beräknar beloppet på löneökningen för en lärare per år, ska du även räkna med sociala avgifter om 42 procent. (Löneökningen per månad x 12) x 1,42.

Om en lärare ska få 3 000 kronor i löneökning per månad blir det:

(3 000 kronor x 12 månader) x 1,42 = 51 120 kronor för ett läsår.

Eftersom bidraget delas ut två gånger per år ska ni i begära ut 25 560 kronor per gång.

51 120 kronor / 2 terminer = 25 560 kronor per termin

Huvudmannen ska rapportera all känd frånvaro i samband med begäran om utbetalning, enligt SKOLFS 2016:61 5§ Länk till annan webbplats.. Bidraget betalas bara ut för den tid som läraren arbetar och är i tjänst. Vid frånvaro reduceras bidraget i motsvarande grad.

Frånvaro som ska rapporteras ska vara minst 30 sammanhängande dagar. Orsaken till frånvaro och frånvarograden ska vara samma under hela denna period, det kan till exempel bero på egen sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet.

För lärare som arbetar mindre än heltid reduceras bidragsbeloppet så att det motsvarar lärarens tjänstgöringsgrad.

Om en lärare är frånvarande på heltid under perioden för begäran om utbetalning ska läraren inte tas med i begäran om utbetalning, oavsett orsaken till frånvaron.

Observera att uppgifter om inrapporterad frånvaro inte sparas i handläggningssystemet. Läs mer längre ned, under rubriken Frånvaro som uppstår efter beslut om begäran om utbetalning.

Om handlingarna är inskickade till oss i e-tjänsten kan bara våra handläggare ändra i uppgifterna. Mejla din begäran om att göra en komplettering eller ändring till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se.

Fram till det att vi har fattat ett beslut kan du komplettera och justera uppgifterna om en person. Det är tillräckligt att lämna uppgifter om personens personnummer eller namn för att det ska betraktas som att hen har rapporterats in.

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med en ny person efter sista datum för begäran om utbetalning, det vill säga efter den 1 november 2023 respektive den 15 maj 2024.

Huvudmannen ska rapportera all känd frånvaro i samband med begäran om utbetalning, enligt SKOLFS 2016:61 5§ Länk till annan webbplats.. Om frånvaro uppstår efter beslutet ska huvudmannen kontakta Skolverket för att ompröva det utbetalade beloppet. Det kan handla om tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst som gör att en del av bidraget ska återbetalas till statskassan.

Mejla till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se och informera om att ni behöver uppdatera era uppgifter. Vi kommer då att öppna ett omprövningsärende i e-tjänsten. Ni får via e-tjänsten rapportera aktuella uppgifter om frånvaro. Därefter fattas ett beslut om återkrav och en faktura på beloppet som ska återbetalas skickas till er.

Uppgifter om inrapporterad frånvaro sparas inte i handläggningssystemet. Därför måste även tidigare rapporterade uppgifter om frånvaron ingå i uppdateringen.

Överlåtelse och övertagande av skolenheter

Vid ett övertagande och överlåtande av skolenheter måste bidragsramarna omprövas. Berörda huvudmän ska meddela ändringar till statsbidrag.administration@skolverket.se och kontakta statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se för mer information.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se.

Senast uppdaterad 25 juni 2024.

Frågor och svar

Om handlingarna redan är inskickade till Skolverket kan bara våra handläggare göra kompletteringar och ändringar i dem. Mejla din begäran om att göra en komplettering eller ändring till oss.

Mejla till statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se.

Observera att Skolverket skiljer på ny uppgift och justering av tidigare lämnad uppgift. Det är inte möjligt att lägga till personer i er begäran om utbetalning efter den sista dagen för att skicka in er begäran om utbetalning.

Komplettera uppgifter om en registrerad person

Fram tills vi har fattat beslut kan du komplettera och justera uppgifterna om en person. Personen måste ha lagts till i er begäran om utbetalning senast sista dagen för att skicka in er begäran om utbetalning, det vill säga senast den 1 november 2023 respektive den 15 maj 2024. Det är tillräckligt att lämna uppgifter om personens personnummer eller namn för att det ska betraktas som att personen har rapporterats in.

Komplettera uppgifter med ny person

Det går inte att komplettera en begäran om utbetalning med en ny person efter sista datum för begäran om utbetalning, det vill säga efter den 1 november 2023 respektive den 15 maj 2024.

Om förhållandena ändras efter att vi har fattat beslut om utbetalning ska ni meddela Skolverket. Det kan exempelvis handla om tjänstledighet, sjukdom eller att en lärare har slutat sin tjänst eller har gått ned i tjänstgöringsgrad som gör att en del av bidraget ska återbetalas. Mejla oss på statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se och informera om att ni behöver uppdatera era uppgifter. Vi kommer då att öppna ett omprövningsärende i e-tjänsten.

Om ni inte har använt alla medel ni har begärt ut ska ni betala tillbaka pengarna till Skolverket. Det kan till exempel bero på att personal slutat eller gått ner i tjänstgöringsgrad. Mejla oss på statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se och informera om att ni behöver uppdatera era uppgifter. Vi kommer då att öppna ett omprövningsärende i e-tjänsten.

Ni kan även behöva betala tillbaka statsbidrag om det i efterhand visar sig att en lärare som ni har fått bidrag för inte uppfyller villkoren i förordningen eller om det visar sig att ni som huvudman inte uppfyller villkoren i förordningen.

Skolverket gör även stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller så kan de göras på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket kräver tillbaka bidrag från er om bidraget har använts på ett otillåtet sätt.

Det är politiska beslut som avgör om Lärarlönelyftet ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.

Det är upp till er som huvudman att besluta om löneökningen ska betalas ut tills vidare eller för en viss tid till era anställda.

Nej, en löneökning med lärarlönelyftet kan tidigast betalas ut efter det att den första månadslönen har betalats ut.

Ni bestämmer själva om ni ska erbjuda en permanent löneökning eller om den ska vara ett tidsbegränsat tillägg för era anställda.

En lärare som ägnar en del av sin tjänst åt fackliga uppdrag kan vara aktuell för Lärarlönelyftet förutsatt att hen uppfyller kraven i förordningen. 75 procent eller mer av arbetstiden ska ägnas åt undervisning, uppgifter som hör till undervisningen, eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Om en arbetstagare ägnar sig åt andra arbetsuppgifter i för hög grad innebär det att hen inte kan ta del av Lärarlönelyftet. Att dessa arbetsuppgifter är fackligt förtroendearbete innebär ingen skillnad i den bedömningen.