Statsbidrag för akutskolor 2023

Det här statsbidraget ska gå till personalkostnader för akutskolor i grundskolan. En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2023

Beslut i ansökan om statsbidrag för akutskolor 2023 Pdf, 123 kB.

Ansökan var öppen 15 maj–15 juni 2023 i e-tjänsten för statsbidrag. Bidragsomgången avser perioden 12 april–31 december 2023.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

Beslut i redovisningen

Beslut i redovisningen för statsbidrag för akutskolor 2023 Pdf, 465 kB.

Redovisningen var öppen 15 januari–15 februari 2024.

Vad är en akutskola?

En akutskola är en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten. Ta del av vårt stöd för att starta och bedriva akutskolor.

Starta och bedriva akutskola

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för personalkostnader i akutskolor eller akutskoleliknande verksamheter. Gemensamt för både akutskolor och akutskoleliknande verksamheter är att ni kan få bidrag

 • motsvarande hälften av personalkostnaderna
 • för en eller flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid
 • för en eller flera deltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar deltid.

Personalkostnader i nya akutskolor

En ny akutskola är en akutskola som har inrättats den 12 april eller senare under år 2023 och som uppfyller alla villkor i förordning (2023:117). Ni kan då få bidrag för anställd personal eller personer som arbetar på uppdrag.

Personalkostnader i befintliga akutskolor

En befintlig akutskola är en akutskola som inrättades före den 12 april 2023 och som uppfyller alla villkor i förordning (2023:117). Ni kan då få bidrag för

 • nya anställda eller personer som arbetar på uppdrag
 • att bibehålla eller utöka befintliga tjänster eller uppdrag.

Personalkostnader i akutskoleliknande verksamheter

Med en akutskoleliknande verksamhet menas att den uppfyller samma ändamål som en akutskola men inte förordningens krav på en akutskola. Den ska ha inrättats före den 12 april 2023. Ni kan då få bidrag för att bibehålla en utökning av antal tjänster eller tjänstgöringsgrad före den 12 april 2023. Ni kan endast söka bidrag för den senast genomförda utökningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni kan få bidrag om

 1. akutskolan omfattar minst två årsarbetskrafter
 2. kostnaderna avser personal med legitimation som lärare eller med relevant utbildning inom psykosocialt arbete
 3. huvudmannen kan ge minst två elever akutskola samtidigt.

Personalkostnaderna ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag lämnas inte för personalkostnader som uppstår genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten.

Det första bidragsomgången tillämpas övergångsbestämmelser. Det innebär att ni kan få bidrag för en akutskoleliknande verksamhet som inrättades före den 12 april 2023 även om ni inte uppfyller alla villkor i förordningen.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Anslaget för bidragsåret 2023 är 50 miljoner kronor.

Hur fördelar Skolverket statsbidraget?

Om det kommer in fler ansökningar som uppfyller villkoren för bidraget än det finns medel att fördela gör vi ett urval. Den här första bidragsomgången kommer vi att prioritera utifrån följande ordning när vi gör ett urval:

 1. Nya akutskolor.
 2. Förstärkning av befintliga akutskolor.
 3. Bibehålla en utökning av tjänster som har gjorts före den 12 april 2023 i befintliga akutskoleliknande verksamheter och bibehålla personal eller personer som arbetar på uppdrag i befintliga akutskolor.

Vi ska också beakta geografisk spridning och att bidraget lämnas till såväl offentliga som fristående huvudmän.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla till statsbidrag.akutskolor@skolverket.se

Senast uppdaterad 23 maj 2024.

Frågor och svar

Med en akutskoleliknande verksamhet menas att den uppfyller samma ändamål som en akutskola men inte förordningens krav på en akutskola. Verksamheten ska ha varit inrättad före den 12 april 2023 för att kunna söka bidraget som en akutskoleliknande verksamhet.

En akutskola betraktas som ny om den är inrättad den 12 april 2023 eller senare.

Nej, en akutskola måste vara knuten till en enda skolenhet.

Det innebär att statsbidrag inte lämnas för eventuella merkostnader som uppstår på grund av att huvudmannen omfördelar befintlig personal eller omorganiserar verksamheten. Det är tillåtet att söka statsbidrag för kostnader för personal som till exempel har bytt skolenhet eller för personal på skolenheter som har omorganiserats.

Ni kan få statsbidrag för hälften av era kostnader för personalen eller personer som arbetar på uppdrag i en akutskola. Kostnaderna innefattar bruttolön, de olika sociala avgifterna och eventuella övriga kostnader som ni har för personen eller motsvarande kostnader för personen som arbetar på uppdrag.

Den delen av personalkostnaderna som statsbidraget inte täcker väljer ni själva hur ni ska finansiera. Det är tillåtet att söka andra statsbidrag eller stöd förutsatt att ni inte tar emot ett högre belopp än vad ni har kostnader.