Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande 2024/25

Det här statsbidraget ska användas som ersättning för den tid som speciallärare och specialpedagoger handleder sina kollegor i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande.

Handledaren ska ge sina kollegor ett professionellt stöd och ökade kunskaper i specialpedagogik. Detta för att de ska kunna utforma och anpassa undervisningen utifrån alla barns och elevers olika behov och förutsättningar.

Om Specialpedagogik för lärande

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024/25

Beslut i ansökan

Vi har beviljat statsbidrag till 327 huvudmän om totalt 120 431 900 kr.

Beslut i ansökan för statsbidraget för Specialpedagogik för lärande 2024/25 Pdf, 279 kB.

Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen, i juni 2024 och i januari 2025. Vid utbetalningen i juni betalas 52,11 procent av det beviljade beloppet ut och i januari betalas 47,89 procent av det beviljade beloppet. Utbetalningarna har meddelandetexten ”Specialpedagogik.23_24.u1.” respektive ”Specialpedagogik.23_24.u2.”.

Ansökan var öppen 15 januari–15 februari 2024.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Redovisning

Redovisningen är öppen 15 augusti–16 september 2025 i e-tjänsten för statsbidrag.

De huvudmän som får statsbidrag är skyldiga att redovisa hur de har använt bidraget. Vi kan helt eller delvis kräva tillbaka bidrag som inte har använts enligt förordningen.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Länk till annan webbplats.

Så kan du förbereda dig

Samla in följande uppgifter:

 • Personnummer till de handledare som har genomfört Specialpedagogik för lärande. Om handledaren har ersatts av en annan handledare är det huvudmannens ansvar att se till att handledaren uppfyller kraven enligt förordningen.
 • De förskoleenheter och skolenheter som har deltagit i insatsen.
 • Hur många deltagare som har fullföljt insatsen.
 • Hur många deltagare som har avbrutit insatsen och skälen till detta. Om färre personer har deltagit än vad vi har beviljat i er ansökan kan vi kräva tillbaka bidrag.

Beslut om redovisning

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och på den här sidan under hösten 2025.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala, fristående och statliga huvudmän för

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • komvux (inklusive anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå)
 • särskilda ungdomshem.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas som en ersättning för lön under den tid då handledaren ger stöd åt lärare, förskollärare eller annan personal som medverkar i undervisningen i förskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan eller komvux som anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, och som deltar i Specialpedagogik för lärande.

Moduler

Under läsåret 2024/25 ska deltagarna genomföra moduler inom specialpedagogik på Skolverkets lärportal. Så här ser omfattningen ut för olika skolformer:

 • Förskolan ska genomföra en modul under ett läsår.
 • Förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan ska genomföra tre till fyra moduler under ett läsår.
 • Anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning ska genomföra två moduler.
 • Vuxenutbildningen ska genomföra två moduler under ett läsår.

För mer information om hur ni rekommenderas lägga upp arbetet inom de olika skolformerna se sidan Roller och ansvar för rektor och skolchef i Specialpedagogik för lärande.

För mer information om kompetensutvecklingsinsatsen kan du se följande sidor:

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkoren för statsbidraget styrs av förordning (2015:938) om statsbidrag för handledare i specialpedagogik Länk till annan webbplats..

Som huvudman ska ni utse handledare i er ansökan om statsbidrag. Handledarna ska i första hand vara speciallärare eller specialpedagoger, vara anställda hos huvudmannen samt leda och stödja sina kollegor genom fortbildningen.

En handledare ska tjänstgöra som handledare till en omfattning av 10 eller 20 procent. En handlare på 10 procent ska handleda minst 4 deltagare och en handledare på 20 procent ska handleda minst 8 deltagare.

Lärar- eller förskollärarlegitimation

Som huvudman ansvarar ni för att se till att de handledare som ni utser uppfyller vissa krav. Enligt § 5 i förordningen (2015:938) ska ni i första hand utse handledare som har

 1. en speciallärar- eller specialpedagogexamen
 2. minst ett års erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl får ni utse en legitimerad lärare eller förskollärare som ni bedömer är lämplig för uppgiften trots att hen inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och minst ett års erfarenhet.

Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen

Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad.

En handledare kan vara anställd hos två olika huvudmän och vara utsedd till handledare för båda dessa. Båda huvudmännen kan i så fall få statsbidrag för handledaren. En huvudman kan dock maximalt få 20 procents ersättning var för en och samma handledare.

Deltagarna inom förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, komvux och särskilda ungdomshem ska vara lärare eller förskollärare.

Även annan personal som medverkar i undervisningen kan delta inom förskolan, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning.

Antalet deltagare ligger till grund för hur mycket statsbidrag som kan beviljas.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan samarbeta med varandra. Detta skulle till exempel kunna bli aktuellt om en huvudman saknar specialpedagog eller inte har tillräckligt många deltagare men som ändå vill genomföra insatsen. Det är huvudmannen där handledaren är anställd som ansöker om bidraget. Om ni har ett samarbete fyller ni i uppgifterna separat i ansökan, för era egna respektive samarbetspartnerns skolenheter.

Vi kommer sedan att be er att komplettera ansökan med ett intyg från samarbetspartnern för att bekräfta samarbetet.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget är en ersättning för lön och utgår från ett schablonbelopp som motsvarar 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. Vi gör beräkningen utifrån lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) ihop med den allmänna löneutvecklingen, semestertillägg och arbetsgivaravgifter.

Skolverket har fastställt beloppen till

 • 73 300 kronor för en omfattning om 10 procent
 • 146 600 kronor för en omfattning om 20 procent.

Handledarutbildning

Den som har blivit utsedd till handledare kan få gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte. I ansökan ska ni ange vilka handledare som ni vill ska delta i handledarutbildningen. Om det är fler handledare som vill delta i utbildningen än det finns platser till kan vi behöva göra ett urval.

Så byter ni ut en handledare som går handledarutbildningen

Om ni vill byta ut en handledare som går handledarutbildningen behöver ni kontakta aktuellt lärosäte då det är de som administrerar byten av handledare. Efter tredje utbildningsdagen är det för sent att påbörja handledarutbildningen.

Det är huvudmannens ansvar att försäkra sig om att de handledare som ska delta med stöd av statsbidraget har lärarlegitimation. Om ni är osäkra på om någon av era lärare har legitimation eller inte kan ni mejla Skolverkets enhet för lärarlegitimation på lleg.registerutdrag@skolverket.se.

Så byter ni ut en handledare som inte går handledarutbildningen

Om någon av era handledare har ändrat sig från att inte vilja delta i handledarutbildningen till att vilja delta i handledarutbildningen mejlar ni statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se. Om det finns det platser kvar på handledarutbildningen kommer vi att vidarebefordra uppgifterna till aktuellt lärosäte och meddela er om plats finns.

Om fler ansöker än det finns bidrag till

Om det är fler som ansöker om statsbidraget än det finns pengar till kommer vi att göra ett urval.

Så begär ni en ändring av vårt beslut

Vill ni ändra de uppgifter som ligger till grund för vårt beslut om statsbidrag behöver ni skicka in en begäran om ändring av beslut. Ni kan begära en ändring av antalet handledare som ska leda Specialpedagogik för lärande eller ändra omfattningen av uppdraget. Mejla statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget för Specialpedagogik för lärande kan du mejla
statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se.

Om du har andra frågor om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande kan du mejla specialpedagogik@skolverket.se.

Senast uppdaterad 02 juli 2024.