Specialpedagogik för lärande för komvux

Bli bättre på att möta alla elevers behov och att anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

 • För lärare inom kommunal vuxenutbildning eller komvux

 • Lärportalen

 • Statsbidrag finns att söka

Foto: Daniel Håkansson

Call to action

Välkommen till Specialpedagogik för lärande 2021/2022!

I vanliga fall brukar vi välkomna er blivande handledare till en inledande konferens som uppstart inför arbetet med insatsen. På grund av den rådande situationen med pandemin har vi en förhoppning om att i stället informera och inspirera er med hjälp av stöd på våra webbsidor. En fördel med det är att även du som ska delta i kompetensutvecklingen kan ta del av innehållet.

Materialet på denna webbsida förklarar hur vår kompetensutvecklingsmodell fungerar och hur ni kan fördela roller och ta ansvar inom insatsen. Ni hittar också information om hur det kollegiala lärandet fungerar utifrån material på Lärportalen.

Har er verksamhet genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta alla elevers behov och förutsättningar? Då är det här rätt insats för er.

Film: Det här är Specialpedagogik för lärande (tid 1:33 min)

En kort introduktion.

Film: Specialpedagogik för lärande – för kommunal vuxenutbildning (tid: 3:32 min)

En film som kortfattat beskriver vad kompetensutvecklingen innehåller och hur den går till.

Materialet finns på Lärportalen

Material för Specialpedagogik för komvux finns publicerat och samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter, se på filmer eller lyssna på ljudfiler och samtala om det ni har tagit del av.

Ni får också planera och pröva aktiviteter kopplade till undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Vi och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för uppdraget tillsammans.

Besök Lärportalenlänk till annan webbplats

Film: Specialpedagogik i Specialpedagogik för lärande (tid: 17:24 min)

I den här filmen ger Elisabeth Lindén, undervisningsråd på Skolverket, en introduktion till vad specialpedagogik är generellt och vad specialpedagogik är i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.

Om modulerna

Modulerna riktar sig till alla lärare som arbetar inom komvux, men en vänder sig mer till lärare på sfi.

Modulerna berör områden som ett relationellt perspektiv på elevers lärande, elevers delaktighet och inflytande samt tillit till lärares och elevers kompetens och förmåga. Innehållet i materialet tar upp elevers behov genom hela undervisningsprocessen: kartläggning, planering, genomförande, kunskapsbedömning, uppföljning och dokumentation.

Innehållet i modulerna bidrar till att lärare får ökad kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kunskap om att utveckla samverkansformer mellan olika lärarprofessioner, mellan lärare och elev samt mellan elever.

Skolan kan också välja någon av de moduler som är anpassade för flera skolformer, de handlar om hur du kan tänka och arbeta med stöd i undervisningen på ett systematiskt sätt, men även om flerspråkighet, inkludering, delaktighet och samverkan mellan lärare och elever.

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Information

Kollegialt lärande i verksamheten

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt i verksamheten och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, tar upp utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger eller speciallärare.

Film: Vad är kollegialt lärande och hur kan man arbeta med det? (tid: 21:03 min)

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet, berättar om hur kollegialt lärande fungerar och vad som förväntas av dig som deltagare.

Ladda ner presentationen som visas i filmen.PDF (pdf, 222 kB)

Handledaren har en viktig roll i att leda det kollegiala arbetet. För mer information om handledarens roll, se film längre ned på sidan.

Materialet finns på Lärportalen och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor

Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov som ni har i er verksamhet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Omfattning

Olika skolformer som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag, tar del av olika antal moduler under ett läsår. Vuxenutbildningen tar del av två moduler per läsår. En modul motsvarar ungefär 12 timmar kollegialt lärande. Vuxenutbildningar som deltar utan statsbidrag bestämmer själva hur många moduler de ska ta del av.

Modell för kollegialt lärande

Modellen för kollegialt lärande följer en cyklisk form (se bild nedan). Varje del i modulerna följer formen med de fyra momenten:

 • Moment A individuell förberedelse
 • Moment B kollegialt arbete
 • Moment C undervisningsaktivitet
 • Moment D kollegialt arbete


Belöning

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen.
 • verktyg för att anpassa undervisningen, för att möta alla elevers olika behov och förutsättningar.
Ansvar

Roller och ansvar

Film: Planera för Specialpedagogik för lärande (tid: 7:06 min)

I den här filmen får ni stöd i planeringen av arbetet med Specialpedagogik för lärande.

Din roll som rektor

I planering och organisering inför kompetensutvecklingsinsatsen utgår du som rektor från det systematiska kvalitetsarbetet och för en dialog med skolchef, handledaren och deltagarna.

Ditt engagemang och delaktighet har stor betydelse för insatsens avtryck. Du organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med kompetensutvecklingen.

Så skapar rektor och skolchef organisatoriska förutsättningar för Specialpedagogik för lärande

Samarbeta med handledare

Ett råd till rektor och handledare är att kontinuerligt träffas för att prata igenom era olika roller och hur ni lägger upp arbetet. Genom att träffas regelbundet för att stämma av arbetet kan rektor och handledare tillsammans driva utvecklingen framåt. Du får genom det en inblick i arbetet och kan ge stöd och ta hand om frågor som dyker upp.

Din roll som handledare

Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande. Din roll som handledare är att stödja det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll.

Film: Att leda kollegialt lärande (tid: 21:17 min)

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet berättar om handledarens roll i kollegialt lärande.

Ladda ner presentationen som visas i filmen.PDF (pdf, 263 kB)

Utbildning för handledare

Flera lärosäten anordnar en handledarutbildning i samverkan med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Utbildningen omfattar åtta dagar och genomförs kontinuerligt under läsåret. Handledarutbildningen genomförs antingen helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar. De personer som av huvudman blivit anmälda att gå handledarutbildningen kommer att få en inbjudan till träffar av aktuellt lärosäte. Huvudmannen ansvarar för eventuella kostnader för resa och logi i samband med deltagande på handledarutbildningen. Handledarutbildningen är ett erbjudande till handledare som deltar inom ramen för statsbidrag. Det är inte obligatoriskt att delta. Utbildningen för handledaren ska inte räknas in i tiden för statsbidrag.

Handledarutbildningen 2021/2022 kommer att genomföras helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar.

Ladda ner fil med datum för handledarutbildning 2021 och 2022Word (word, 14 kB)

Omfattning av handledning

Rektorn för verksamheten där du ska handleda behöver se över hur många timmar som du kommer lägga på att handleda det kollegiala lärandet. Om den tiden inte motsvarar 10 procent eller 20 procent av tjänsten så bör rektor tillsammans med dig diskutera vad som ska genomföras på övrig tid.

Det kan till exempel handla om att

 • du handleder en grupp till i kompetensutvecklingsinsatsen.
 • du skapar möjlighet för deltagarna att få stöd när de läser artiklarna i det teoretiska innehållet. Det kan handla om att till exempel skapa möjligheter att reda ut begrepp som förekommer i texten eller vara ett stöd i att applicera innehållet till deltagarens egen undervisning.
 • du handleder i de praktiska uppgifterna och kommer med förslag på hur undervisning eller lärmiljöerna kan utvecklas.

Organisera kollegialt lärande i grupper

Grupperna kan bestå av ämneslärare, arbetslag eller personal från olika skolor. Rektor och handledare kan hjälpas åt att komma fram till den bästa lösningen för er verksamhet. Valet av modul gör ni utifrån verksamhetens behov i samverkan, mellan rektor, handledare och deltagare.

Förbered dig genom att ta del av innehållet i aktuella moduler

Behöver någon del introduceras för gruppen? Behöver diskussionsfrågorna anpassas? Det kan också vara bra att diskutera kommande moment med rektor om det finns behov av stöd vid genomförandet. Rektorn kan också förklara hur modulernas innehåll kan kopplas ihop med andra aktiviteter i utbildningen, för att deltagarna ska se helheten.

De flesta moduler består av fyra delar. Alla moduler har en röd tråd vilket innebär att modulens delar bör läsas i ordning, från första till sista. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C och D.

Moment A – individuell förberedelse

I moment A gör deltagaren individuella förberedelser inför den kollegiala träffen, genom att ta del av det material som finns i momentet. Beräkna 60 minuter till detta moment. En del rektorer väljer att schemalägga det här momentet, för att synliggöra att det finns tid avsatt för det här arbetet.

Moment B – kollegialt arbete

Moment B är en kollegial träff då deltagarna diskuterar innehållet som de tagit del av i moment A. Som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Därefter planerar gruppen en aktivitet som de ska genomföra i eller för den egna undervisningen i moment C.

Du som handledare stödjer det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll och hur det teoretiska innehållet kan omsättas i praktiken. Beräkna 90–120 minuter till detta moment.

Moment C - undervisningsaktivitet

I moment C genomför deltagarna aktiviteten som planerades i moment B. Det kan vara en aktivitet som deltagarna genomför i sin egen undervisning eller en aktivitet för att utveckla undervisningen, till exempel reflekterande samtal mellan deltagare och rektor eller observation av varandras undervisning. Aktiviteten ska ingå i den ordinarie undervisningen.

Moment D – gemensam uppföljning

Moment D är det avslutande momentet. Då diskuterar och reflekterar deltagarna tillsammans över den genomförda aktiviteten, som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Deltagarna ger återkoppling till varandra och avslutar med att sammanfatta vad de lärt sig under arbetet med den aktuella delen. Du som handledare leder diskussionen och hjälper gruppen att analysera vad den genomförda aktiviteten gav för resultat. Gav aktiviteten det gensvar från eleverna som det var tänkt? Och hur hänger gruppens erfarenheter ihop med forskningen de tagit del av i moment A? Beräkna 45–60 minuter till detta moment.

Lagar och regler

Statsbidrag för läsåret 2021/2022

Ansökningsomgången för läsåret 2021/2022 är avslutad. Vi handlägger ansökningarna och fattar beslut.

Läs mer om statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22 länk till annan webbplats

Om vi får medel till bidraget för läsåret 2022/2023 kommer ansökan att öppna igen i början av 2022.

Det är möjligt att ta del av kompetensutvecklingen både med och utan statsbidrag.

Forskning och fördjupning

Specialpedagogik för lärande för fler skolformer

Specialpedagogik för lärande vänder sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Specialpedagogik för lärande för förskolan

Specialpedagogik för lärande för förskoleklass, grundskola, sameskola och särskilda ungdomshem

Specialpedagogik för lärande för gymnasieskolan och särskilda ungdomshem

Kontakt

Frågor om statsbidrag

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsen ingår i nationella skolutvecklingsprogrammet Elevhälsa och barns omsorglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 03 september 2021